Muuntohuumeet

Tämän sivun sisältö

Minkälaisia aineita muuntohuumeet ovat?

Uudet psykoaktiiviset aineet, eli niin sanotut muuntohuumeet, muistuttavat perinteisiä huumausaineita vaikutuksiltaan tai rakenteeltaan ja erityisesti päihtymiseen tähtäävältä käyttötavaltaan. Suurimmalle osalle muuntohuumeista ei ole osoitettavissa varsinaista teollista tai kaupallista käyttötarkoitusta. 

Muuntohuumeisiin liittyvän päihdetiedon antaminen ja käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen on hankalaa, sillä monien aineiden kohdalla ei ole olemassa tutkittua tietoa niiden aiheuttamista haitoista. Muuntohuumeiden tarjontaa voidaan pyrkiä rajoittamaan kontrollin avulla. 

Ovatko muuntohuumeet yksi yhtenäinen ryhmä? 

Muuntohuumeet eivät ole yksi yhtenäinen aineryhmä, vaan jakautuvat useaan erilaiseen alaryhmään.

Yksi yleisimmistä ryhmistä on synteettiset kannabinoidit, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin, mutta niiden käyttöön liittyy lisäriskejä. Ne ovat merkittävästi kasviperäistä kannabista voimakkaampia, ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Monia kannabinoideja on syntetisoitu ja tutkittu alun perin lääkekehityksessä esimerkiksi kivun hoidossa. Kannabinoidien haittavaikutukset, kuten psykoaktiiviset ominaisuudet ovat usein olleet esteenä jatkokehittämiselle lääkinnällisissä tarkoituksissa.

Muita aineryhmiä ovat muun muassa fenetyyliamiinit ja katinonit. Fenetyyliamiinit ovat päihdekäytössä yleisimmin piristäviä, mutta niillä voi olla myös muun muassa hallusinogeenisiä vaikutuksia. Fenetyyliamiiniryhmään kuuluu lukuisia vanhempia, tunnettuja huumausaineita, kuten amfetamiini, metamfetamiini ja MDMA eli ekstaasi. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen (catha edulis) vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Myös katinonit ovat vaikutuksiltaan tunnetuimpien fenetyyliamiinien tavoin lähinnä piristäviä.

Yksi huolestuttavimmista ryhmistä on voimakkaat synteettiset opioidit, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Uusien, valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella erityisesti opioidien väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, tarkka annostelu on vaikeaa ja yliannoksesta seuraa hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Synteettisten opioiden määrä on kasvussa ja haitallisuutensa vuoksi niitä seurataan erityisen tarkasti.

Mikä ero on muuntohuumeella, huumausaineella ja KKP-aineella (kuluttajamarkkinoilta kielletty psykoaktiivinen aine)? 

Huume tai huumausaine on keskushermostoon lamauttavasti tai stimuloivasti vaikuttava aine. Sanalla tarkoitetaan yleensä lainsäädännössä kiellettyjä päihteitä. Huumausaineiden määrittelyyn vaikuttavat kansalliset lainsäädännöt ja YK:n yleissopimukset. YK:n yleissopimukset antavat ne ratifioineille maille liikkumavaraa, jonka vuoksi päihdepolitiikka vaihtelee maiden välillä esimerkiksi huumeiden hallussapidon rangaistusten suhteen. Huumausaineet luetellaan valtioneuvoston asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista. Samaan asetukseen listataan kansallisen riskinarvioin perusteella uusia psykoaktiivisia aineita eli ns. muuntohuumeita.

Muuntohuumeiksi kutsutaan pääasiassa niitä uusia aineita, jotka eivät vielä ole valvonnan piirissä. Käytännössä sanaa muuntohuume käytetään välillä myös jo kielletyistä, huumausaineluetteloon siirretyistä muuntohuumeista (esimerkiksi MDPV on nykyään huumausaine).

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (KKP-aineet) luetellaan valtioneuvoston asetuksessa kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. KKP-aineet ovat huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia. KKP-aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat kiellettyjä. Aineiden käyttöä tai hallussapitoa ei ole kielletty. Aineiden mahdollinen maahantuonti, varastointi ja käyttö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Huumeisiin liittyvät asetusmuutokset ja aineiden valvonta 

Muuntohuumeiden haittoja vähentävät toimenpiteet 

Muualla verkossa