Huumetutkimus

Suomalaisten huumeiden käyttöä sekä huumeasenteiden, -ongelmien ja -politiikan kehitystä seurataan erilaisissa tutkimushankkeissa. Tutkimuksissa sovelletaan usein monitieteistä lähestymistapaa. Aineistoina käytetään muun muassa toistuvia kyselytutkimuksia, erilaisia tilastoja ja rekistereitä sekä haastatteluja ja internetkeskusteluja. Tutkimuskohteet vaihtelevat väestötasolta rajattuihin erityisryhmiin.

Päihdetutkimus

Huumekyselyillä on selvitetty huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomen aikuisväestön keskuudessa vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018. Viimeisin toteutettiin syksyllä 2022. Tutkimusten avulla on mahdollista tarkastella muutoksia sekä huumeiden käytön yleisyydessä että asenteissa. Tiedoilla on keskeinen rooli huumekysymyksen kansallisessa seurannassa.
Päihdetutkimus 

Huumeiden ongelmakäyttäjät 

Huumeiden ongelmakäyttäjien populaatiota arvioidaan muutaman vuosien välein toteutettavissa tutkimushankkeissa. Tutkimus toteutetaan tilastollisella mallinnuksella perustuen havaintoihin hoito- ja poliisirekistereissä olevista opioidien ja amfetamiinien käyttäjistä. Tuloksia käytetään muun muassa huumetilanteen kehittymisen ja palveluiden tarpeen arvioimiseen.
Huumeiden ongelmakäyttäjät (pdf 259 kt) 

Jätevesitutkimus: väestötason huumeiden käyttö

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Suomen tilannetta arvioidaan vertailulla kansainväliseen huumetilanteeseen.
Jätevesitutkimus

Ruiskuhuumejäämätutkimus

THL:n tekemä ruiskuhuumejäämätutkimus tuottaa tietoa huumeiden suonensisäisestä käytöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Suomen tilannetta arvioidaan vertailulla kansainväliseen huumetilanteeseen.
Ruiskuhuumejäämätutkimus

Päihdetapauslaskenta

Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. Laskentoja on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kuva päihteiden käyttäjien palvelujärjestelmästä, joka ulottuu terveydenhoitoon ja sosiaalitoimeen mutta jossa on mukana myös suuri joukko esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Laskennat mahdollistavat palvelujärjestelmässä ja asiakaskunnassa tapahtuvien muutosten seuraamisen. 
Päihdetapauslaskenta

Päihteiden sekakäyttö

Päihteiden sekakäyttö: esiintyvyys, käyttötavat ja haitat (MiksMix) -projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä ja sen seurauksista.
Monikasvoinen sekakäyttö : Suomen Akatemian rahoittaman MiksMix-tutkimusprojektin keskeiset tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):2 

Korvaushoito 

Korvaushoidon lyhyt ja tapahtumarikas historia Suomessa ja Pohjoismaissa on kuvattu seuraavissa julkaisuissa:

Partanen, Airi & Alho, Hannu & Forsell, Martta & Kotovirta, Elina & Kuussaari, Kristiina & Mäkelä, Niklas & Rönkä, Sanna & Selin, Jani & Vorma, Helena (2017). Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut. Suomen Lääkärilehti 72(2017): 2981–2987. 

Selin, Jani & Perälä, Riikka & Stenius, Kerstin & Partanen, Airi & Rosenqvist, Pia & Alho, Hannu (2015). Opioidikorvaushoito Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suomen Lääkärilehti  70(19): 51-57. [Sama englanniksi: Nordic Studies on Alcohol and Drugs 32(2015):3, 311-324.] 

Partanen, Airi & Vorma, Helena & Alho, Hannu & Leppo, Anna. Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito Suomessa. Suomen Lääkärilehti 69(2014): 481–6.

Selin, Jani & Hakkarainen, Pekka & Partanen, Airi & Tammi, Tuukka & Tigerstedt, Christoffer: From political controversy to a technical problem? Fifteen years of opioid substitution treatment in Finland. International Journal of Drug Policy 24(2013), e66–e72.

Perälä, Riikka & Hellman, Matilda & Leppo, Anna. Behind the scenes: The justifications for opioid maintenance treatment in Finland. Substance Use and Misuse 48(2013): 954–65.

Skretting, A & Rosenqvist, P. Shifting focus in substitution treatment in the Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol & Drugs 27(2010): 581–97

Hakkarainen, Pekka & Tigerstedt, Christoffer: Korvaushoidon läpimurto Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 70(2005):2, 143–154. [Sama ruotsiksi: Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 22(2005):3-4, 249–266.

Hakkarainen, Pekka & Hoikkala, Tommi. Temgesic: lättlurade läkare, narrande narkomaner. Nordisk Alkoholtidskrift 9(1992): 5, 261–274

Muualla aiheesta

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022. THL Tilastoraportti 15/2023.

Nuoret, entiset nuoret ja huumeet : Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?

Huumetilanne Suomessa 2020

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteen.  Huumeaiheiset väestökysely Suomessa 1992-2018. THL raportti 2/2020.

Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2017
Sanna Rönkä, Jukka Ollgren, Hannu Alho, Henrikki Brummer-Korvenkontio, Teemu Gunnar, Karoliina Karjalainen, Airi Partanen & Tiina Väre (2020).
Duodecim. Julkaistu verkossa 5.3.2020.