Omaishoito ja perhehoito

Omaishoito ja perhehoito tukevat vanhusten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden kotona asumista. Omaishoidon tuki sekä toimeksiantosuhteinen ja ammatillinen perhehoito ovat hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla.

Tämän sivun sisältö

Omaishoito

Omaishoidossa hoito ja huolenpito järjestetään kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Hoidosta tehdään toimeksiantosopimus hyvinvointialueen kanssa.

 • Suomessa on noin 50 000 omaishoidettavaa.
 • Omaishoidettavista noin puolet on 75 vuotta täyttäneitä.
 • Omaishoitajia on noin 48 000.
 • Valtaosa omaishoitajista on naisia.
 • Muistisairaudet ovat omaishoidon yleisin syy.

Vuonna 2022 omaishoidon tukea sai 4,2 prosenttia yli 74-vuotiaista. Noin puolet kunnista saavutti vähintään 5 prosentin valtakunnallisen tavoitteen.
Lisää tilastotietoa omaishoidon kattavuudesta Sotkanetistä 

THL on valmistellut STM:n pyynnöstä ehdotuksen kansallisiksi omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi. Ehdotus lisäisi sopimusomaishoitajien määrää arvioilta noin 6 100 henkilöllä.
Omaishoidon tuen kansalliset myöntämisperusteet – THL:n ehdotus

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajien tilanne

 • 80 prosenttia omaishoitajista hoitaa läheistään lähes ympärivuorokautisesti sitovasti.
 • 57 prosenttia omaishoidettavista olisi intensiivisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita, jos heillä ei olisi omaishoitajaa.

Omaishoito on usein raskasta ja sitovaa. Tästä huolimatta noin 40 prosenttia omaishoitajista, jotka ovat tehneet toimeksiantosopimuksen omaishoidon tuesta, ei saa muuta tukea kuin palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. 

Yhä useampi omaishoitaja on itsekin iäkäs ja hoitaa puolisoaan. Iäkkäällä puoliso-omaishoitajalla on erityisen suuri riski uupua. 

Tarpeiden mukainen ja hyvin koordinoitu tuki ehkäisee omaishoitajan uupumusta ja kohentaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan ihmisen elämänlaatua.

Miten omaishoitajaa voi tukea?

Omaishoitajaa tukevat

 • säännöllinen yhteydenpito
 • hyvinvointi- ja terveystarkastukset
 • tarpeiden mukaiset tukipalvelut 
 • lakisääteiset vapaat sekä rohkaisu ja tuki niiden pitämiseen
 • tarvittaessa myönnettävät muut vapaat
 • monipuoliset kotiin tuotavat ja kodin ulkopuoliset sijaishoitovaihtoehdot 
 • apu sijaishoidon järjestämiseen
 • vapautus asiakasmaksuista
 • mahdollisuus käydä halutessaan ansiotyössä.

Moni omainen huolehtii läheisestään ilman toimeksiantosopimusta. Myös tällaisissa omaishoitotilanteissa tuki on tarpeen.

Perhehoito

Perhehoidossa iäkkään hoito ja huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa eli perhekodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa perhehoitaja.

Perhehoidossa iäkäs ihminen voi olla osa perheyhteisöä, elää tavallista perheen arkea ja kokea olonsa turvalliseksi.

Hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä ammatillisen perhehoidon tuottajan kanssa. Ammatillisella perhekodilla tulee olla yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen lupa. 

Perhehoitolaki

Kenelle perhehoito sopii?

Perhehoito sopii iäkkäälle ihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta joka ei vielä tarvitse esimerkiksi ympärivuorokautista palveluasumista. Erityisen hyvin perhehoito sopii ikäihmiselle, joka kokee olonsa kotona yksinäiseksi tai turvattomaksi tai jonka elämänlaatu on heikentynyt. Perhehoito sopii myös henkilölle, jolla on muistisairaus, mutta joka vielä pärjää yöt ilman säännöllistä apua.

Perhehoidon muodot

 • Lyhytaikainen ympärivuorokautinen tai osavuorokautinen perhehoito ikäihmisen omassa kodissa
  • tukee kotona asumista ja arkiselviytymistä
  • sopii omaishoitajien vapaapäivien ja lyhyiden asiointivapaiden järjestämiseen
  • on avuksi, jos kotihoidon käynnit eivät pysty tarjoamaan riittävää läsnäoloa
  • tukee toipilasta tai kuntoutujaa sairaalajakson jälkeen
 • Osavuorokautinen tai lyhytaikainen perhehoito perhekodissa
  • tuo arkeen mielekästä, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa
  • tarjoaa sosiaalisia suhteita
  • sopii omaishoitajien vapaapäivien ja lyhyiden asiointivapaiden järjestämiseen
  • mahdollistaa omaishoitajan työssäkäynnin
 • Pitkäaikainen, jatkuva perhehoito perhekodissa
  • vaihtoehto, kun kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon, omaishoidon ja/tai osa- tai lyhytaikaisen perhehoidon tuella
  • voidaan järjestää myös hoidettavan kodissa.

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon (Perhehoitoliitto ry)

Perhehoitajan tehtävä

Perhehoitaja vastaa ikäihmisen arjen sujumisesta, kokonaisvaltaisesta hoivasta ja huolenpidosta.

Perhehoitajan ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Ennakkovalmennuksessa varmistetaan, että henkilö soveltuu perhehoitajan tehtävään. Hyvinvointialueet ja järjestöt järjestävät yhdessä ennakkovalmennuksia.

Hyvinvointialueet järjestävät perhehoitajan jaksamista ja hyvinvointia tukevat lakisääteiset toimet.

Perhehoitajia tuetaan monin eri tavoin. Hyvinvointialue

 • nimeää jokaista hoidettavaa kohden vastuutyöntekijän, jolla on riittävästi aikaa tukea perhehoitajaa
 • avustaa tarvittaessa perhehoitajaa lakisääteisten vapaapäivien sijaishoidon järjestämisessä
 • kartoittaa päätoimisen perhehoitajan jaksamista hyvinvointi- ja terveystarkastuksin ja koostaa hänelle hyvinvointia tukevan palvelukokonaisuuden
 • tukee perhehoitajaa työnohjauksen, lisäkoulutuksen ja vertaistuen keinoin
 • tukee perhehoitoa tarvittaessa kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluilla.

Perhehoito hyvinvointialueilla

Iäkkäiden perhehoito on lisääntynyt viime vuosina. Manner-Suomessa oli lähes 250 toimeksiantosuhteista perhekotia vuonna 2021, ja iäkkäiden toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa oli reilut 3 300 asiakasta. Heistä enemmistö sai joko lyhytaikaista tai osavuorokautista perhehoitoa. Kiertäviä perhehoitajia oli noin 450. Perhekotien ja kiertävien perhehoitajien määrä vaihtelee hyvinvointialueittain paljon.

Kun hyvinvointialue ottaa perhehoidon palveluvalikoimaansa, tarvitaan

 • sääntökirja
 • perhehoitajien ennakkovalmennukset
 • koordinaattori.

Heti aloitusvaiheessa on hyvä ottaa käyttöön koordinoidun perhehoidon toimintamalli. Toimintamalli kuvaa miten ikäihmisten perhehoito sosiaalipalvelumuotona järjestetään asiakkaan, omaisten, perhehoitajan ja palveluohjauksen näkökulmasta.
Ikäihmisten koordinoidun perhehoidon toimintamalli (Innokylä)

Iäkkään henkilön RAI-arviointi perhehoidossa (Tiedä ja toimi)

Olenko omaishoitaja?

Pidätkö huolta erityistä apua ja tukea tarvitsevasta läheisestäsi? Tunnista tilanne ja hae apua läheisesi hoitoon ja omaan jaksamiseesi.

Suomi.fi-sivuilta löydät vastaukset esimerkiksi kysymyksiin, kuka voi olla omaishoitaja ja mitä omaishoidon tuki sisältää.

Omaishoitajana läheiselle -opas (suomi.fi) 

Miten voi päästä perhehoitoon?

Kun kotona pärjääminen tuottaa vaikeuksia, on ikäihmisen itse tai hänen läheisensä hyvä olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalitoimeen tai seniorineuvontaan ja pyytää palvelutarpeen arviointia. Palvelutarpeiden selvittämisen jälkeen ikäihminen, hänen läheisensä ja ammattilaiset miettivät, miten niihin vastata. Perhehoito voi olla yksi vaihtoehdoista. 
Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta (Perhehoitoliitto)