Kotihoito

An older woman at home looking out of the window.

 

Tämän sivun sisältö

Kansallinen tavoite on, että iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka. Kun ihminen tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hän saa sen kotonaan tai kodinomaisessa asuinympäristössä. 

Usein kotihoito ja muu kotiin annettava tuki koostuu julkisten ja yksityisten tahojen sekä järjestöjen tuottamista palveluista. Ammattilaisten, läheisten ja vapaaehtoisten muodostama verkosto voi toteuttaa iäkkään ihmisen toiveen asua omassa kodissaan.

Jos kotona asuminen ei onnistu kotihoidon turvin, ovat  yhteisöllinen asuminen, perhehoito ja ympärivuorokautinen palveluasuminen vaihtoehtoisia asumisen, hoivan ja huolenpidon järjestämisen muotoja. Lääketieteellisin ja potilasturvallisuuteen liittyvin perustein hoito ja huolenpito voidaan järjestää myös pitkäaikaisena laitoshoitona.

Suurin osa iäkkäistä ihmisistä asuu kotonaan

Suurin osa iäkkäistä ihmisistä asuu kotonaan itsenäisesti eikä tarvitse kotihoidon palveluja. Vuonna 2022 noin 15 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ihmisistä oli säännöllisen kotihoidon piirissä.
Tilastotietoa ikäihmisten palveluista (Sotkanet)
Kotihoidon tietokanta- ja tilastoraportit

Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat monenlaista apua

Kotona hoidetaan yhä vanhempia, monenlaista apua ja tukea tarvitsevia iäkkäitä. 81 prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista käyttää paljon kotihoidon palveluja. Lähes joka viidennellä kotihoidon asiakkaista oli kolme tai enemmän kotihoidon käyntiä päivässä.

Kotihoidon päivittäinen asiakasmäärä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2021 kotihoidossa toimi 17 000 työntekijää, joista 74 prosenttia oli lähi- ja perushoitajia ja 12 prosenttia sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia.

Kotihoidon laadukas järjestäminen niille iäkkäille, joille se on tarpeisiin vastaava hoitomuoto,  edellyttää riittäviä resursseja, toimintakäytäntöjen uudistamista ja hyvää johtamista.

Lisää tietoa kotihoidon tilasta:

Millaista tukea ikäihminen tarvitsee kotonaan?

Iäkkään ihmisen kotona asumista tukevat

 • kotihoito
 • tukipalvelut
 • turvapalvelut
 • omaisten ja läheisten antama apu
 • perhehoito
 • vapaaehtoistyöntekijät
 • teknologiset ratkaisut
 • esteetön asuinympäristö.

Lisäksi kotona asuva iäkäs ihminen voi tarvita

 • kodin muutostöitä ja apuvälineitä
 • päiväkeskustoimintaa
 • liikkuvia palveluja ja etäpalveluja
 • kuljetuspalveluja
 • intervalli- ja kuntoutusjaksoja sekä fysioterapiaa
 • lääkärin, muistikoordinaattorin ja sosiaalityöntekijöiden palveluja
 • saattohoitoa.

Osa iäkkäistä ihmisistä tarvitsee apua öisin ja viikonloppuisin. Apua tarvitaan myös äkillisiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin. Näihin voidaan varautua huolehtimalla, että

 • hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattu, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan 
 • ympärivuorokautisia sosiaali- ja terveyspalveluja on helposti saatavilla
 • tilapäiset auttajatahot on kytketty palvelujen kokonaisuuteen
 • käytössä on avun tarpeeseen vastaamista helpottavaa ja vaaratilanteita ehkäisevää teknologiaa. 

Turvallisen kotona asumisen varmistamiseksi on huolehdittava, että kodin turvallisuuden perusasiat ovat kunnossa. Lue täältä, miten vähentää riskejä:

Teknologia tukee kotihoitoa 

Kotona asuvien iäkkäiden omatoimisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta voidaan tukea myös teknologian avulla. Etäteknologiaa, kuten puhelin- ja videoyhteyttä, käytetään yhä useammassa kotihoidon yksikössä lääkehoidon ja ruokailun varmistamiseen. Etäyhteydellä toteutetaan myös kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja sekä lääkärin tapaamisia. Kulunseuranta- ja valvontalaitteiden sekä oven avauksesta hälyttävien ovivahtien käyttö on vakiintunut monilla alueilla.

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) kuvaa toimet, joita hyvinvointialueilla tarvitaan kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Hyvinvointialueiden johto, teknologiakoordinaatiosta vastaavat ja kotihoidon yksiköt voivat hyödyntää mallia ottaessaan teknologisia ratkaisuja käyttöön iäkkäiden palveluissa.

Tutustu Ikäteknologian käytön kansalliseen toimintamalliin

Elämän loppuvaiheen hoito voidaan toteuttaa kotona

Lue, mitä on kotisaattohoito ja miten kotisairaala voi tukea kotona asumista elämän loppuvaiheessa: 

Kotona asuminen ikääntyessä

Jos tarvitset tukea kotona asumisessa, ota ensimmäisenä yhteyttä hyvinvointialueesi (Helsingissä kunnan) sosiaalitoimeen. Sieltä saat neuvontaa ja tietoa palveluista.

Lisätietoa kotiin annettavista palveluista Suomi.fi-sivuilta

Rintamaveteraanien kotona asumisen tuki