Hoitoon liittyvät infektiot

Hoitoon liittyvällä infektiolla (aiemmin sairaalainfektio) tarkoitetaan infektiota, joka ilmaantuu sairaalassa tai muussa hoitopaikassa tai liittyy niissä tehtyyn toimenpiteeseen. 

Suomessa hoitoon liittyviä infektioita on vuosittain noin 100 000, joista puolet sairaaloissa ja puolet pitkäaikaishoidossa. 

Yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita ovat

 • leikkausalueen infektiot
 • virtsatieinfektiot
 • keuhkokuume
 • vaikea yleisinfektio, jossa mikrobi kasvaa veressä.

Osa hoitoon liittyvistä voidaan hoitaa helposti. Osa on vakavampia, ja ne pitkittävät sairaalahoitoa ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia.  

Sairaaloissa hoitoon liittyvät infektiot ovat usein vakavampia kuin pitkäaikaishoidossa. 

Sairaaloissa tyypillisiä infektioita ovat

 • keuhkokuume
 • leikkausalueen infektiot
 • veriviljelypositiiviset infektiot. 

Pitkäaikaishoidossa infektiot ovat yleensä 

 • hengitystieinfektioita
 • virtsatieinfektioita
 • iho-pehmytkudosinfektioita.

Miten hoitoon liittyvä infektio syntyy?

Hoitoon liittyvän infektion synty on tapahtumaketju, johon vaikuttavat 

 • tartunnan aiheuttava mikrobi ja sen taudinaiheuttamiskyky
 • tartuntatie
 • tartuntatapa
 • potilas, hänen sairautensa, vastustuskykynsä ja sairauden hoito.

Parantuneiden hoitojen ansiosta on yhä enemmän potilaita, joiden puolustuskyky on voimakkaasti heikentynyt.  Nykyaikainen tehokas hoito edellyttää verisuonikatetreja, virtsakatetreja, hengityskonehoitoa, monimutkaisia leikkauksia, kortisonihoitoa ja muita vastustuskykyä muovaavia tekijöitä, jotka altistavat potilaan infektiolle.

Potilaan omat bakteerit aiheuttavat valtaosan infektioista

Suurimman osan hoitoon liittyvistä infektioista aiheuttavat bakteerit, jotka ovat peräisin potilaan oman ihon tai limakalvon kasvustosta.  Sairaalapotilaan oma mikrobikasvusto muuttuu usein sairaalahoidon aikana pääasiassa mikrobilääkehoidon vuoksi.  

Pienessä osassa infektioita mikrobi tulee elimistön ulkopuolelta: toisista potilaista, henkilökunnasta tai sairaalaympäristöstä.

Yksi tavallisimmista hoitoon liittyviä infektioita aiheuttavista bakteereista on Staphylococcus aureus. Se on yleinen terveiden henkilöiden iholla ja nenän limakalvolla. Sairaalapotilaille stafylokokki voi aiheuttaa vakavia infektioita. Antibiooteille vastustuskykyistä Staphylococcus aureus -bakteeria kutsutaan MRSA:ksi. 

Huolestuttavasti lisääntymässä ovat ESBL-ominaisuuden omaavat Escherichia coli ja Klebsiella pneumoniae -bakteerit, jotka ovat vastustuskykyisiä yleisimmin käytetyille antibiooteille. Ne voivat aiheuttaa sairaalapotilaille vaikeita yleisinfektioita, jotka saavat alkunsa esimerkiksi virtsakatetreihin liittyvästä infektiosta.

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yleistyminen vaikeuttaa hoitoa. Hoitovaihtoehdot vähenevät, vaihtoehtoiset lääkkeet ovat kalliimpia ja vähemmän tehokkaita.

Miten hoitoon liittyviä infektioita voi ehkäistä?

Suurin osa hoitoon liittyvistä infektioista on potilaan hoitoon liittyviä väistämättömiä riskejä. Tietyistä infektiotyypeistä yli puolet on kuitenkin ehkäistävissä.  

Sairaalassa henkilökunnan tärkeimmät keinot ehkäistä infektioita ovat 

 • hyvä käsihygienia
 • tarkoituksenmukaiset työskentelytavat ja hoitovälineiden käsittely
 • tarvittaessa suojainten käyttö.

Potilas voi torjua infektioita 

 • noudattamalla hoitavan lääkärin ja henkilökunnan ohjeita siitä, kuinka leikkaukseen tulee valmistautua
 • lopettamalla tupakoinnin
 • huolehtimalla ihon kunnosta
 • hoidattamalla huonokuntoiset hampaat ja muut infektiopesäkkeet
 • noudattamalla sairaalassa annettuja infektioiden torjuntaohjeita esim. käsihygienia.

Miksi hoitoon liittyviä infektioita kannattaa ehkäistä?

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa potilasturvallisuutta. Tutkimukset Suomesta ja muista maista  osoittavat, että näiden infektioiden kansanterveydellinen merkitys on erittäin suuri. 

Torjuntatyöhön on myös inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa panostaa. Suomessa arvioidaan esiintyvän vuosittain 100 000 hoitoon liittyvää infektiota, ja ne myötävaikuttavat 1500–5000 henkilön kuolemaan.

Miksi hoitoon liittyviä infektioita seurataan?

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta on välttämätön osa torjuntatyötä. Suurin osa infektioista ei liity epidemioihin, vaan ne esiintyvät yksittäisinä ja niitä on jatkuvasti. 

Seurannan tavoitteena on määrittää

 • kuinka paljon ja minkälaisia hoitoon liittyviä infektioita esiintyy
 • mitkä ovat niiden riskitekijät ja seuraukset
 • mitkä mikrobit niitä aiheuttavat
 • millä lääkkeillä niitä voidaan hoitaa.

Kun tiedetään vallitseva infektiotilanne, voidaan arvioida torjuntatoimien tehoa ja hoitokäytäntöjen muutosten vaikutusta. Tiivis yhteistyö potilaita hoitavien yksiköiden henkilökunnan kanssa ja henkilökunnalle annettava säännöllinen palaute ovat onnistuneen seurannan ehdoton edellytys.

THL:n koordinoima kansallinen hoitoon liittyvien infektioiden jatkuva seuranta (SIRO)  auttaa sairaaloita torjumaan hoitoon liittyviä infektioita.

Tässä osiossa