Iäkkäät maahanmuuttajat

Iäkkään maahanmuuttaneen taustat vaikuttavat siihen, kuinka paljon kotoutumiseen tarvitaan tukea.

Haasteita uudessa kotimaassa aiheuttavat esimerkiksi uuden kielen oppiminen ja vaikeudet työnsaannissa. Kielitaidottomuus ja työttömyys voivat myös aiheuttaa yksinäisyyttä. Joillakin iäkkäillä maahanmuuttaneilla luku- ja kirjoitustaidottomuus vaikeuttaa kotoutumista.

Erityisesti pakolaistaustaiset ikäihmiset ovat saattaneet kokea traumaattisia tapahtumia, joihin he tarvitsevat tukea.

Suomessa asuvista iäkkäistä maahanmuuttaneista suurin osa on taustaltaan entisen Neuvostoliiton alueelta.

Kulttuuri määrittää käsityksiä ikääntymisestä

Ikä määritellään eri kulttuureissa eri tavoin. Joissakin kulttuureissa ikä määrittyy kronologisuuden sijaan toiminnallisten tekijöiden kautta.

Ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka hän suhtautuu omaan ikääntymiseensä tai kuinka perhe ja muu yhteisö suhtautuvat häneen. Esimerkiksi somalikulttuurissa 55-vuotias on jo iäkäs.

Kulttuurisen taustan lisäksi iäkäs maahanmuuttanut on ihminen, jolla on yksilölliset tarpeet, toiveet ja elämäntarina, mikä tulee huomioida esimerkiksi asiakastapaamisissa.

Kohdennettuja palveluita ikääntyville maahanmuuttaneille 

Lääketieteellisen hoidon lisäksi iäkkäät maahanmuuttaneet saattavat tukeutua perinteisiin ja uskonnollisiin hoitomuotoihin, jolloin heillä on riski jäädä yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle.

Iäkkäät maahanmuuttaneet ovat olleet palveluissa näkymättömiä ja osa heistä on kokenut syrjintää. Heille tulee antaa riittävästi tietoa ikääntymisestä ja iäkkäiden maahanmuuttaneiden palveluista sekä tarjota tulkkipalveluita, jotka kannustavat heitä palveluiden piiriin.

Lait ohjaavat huomioimaan iäkästä maahanmuuttanutta 

Vanhuspalvelulaki velvoittaa, että kuntien vanhuspoliittisissa ohjelmissa ja kotouttamisohjelmissa huomioidaan myös iäkkäät maahanmuuttaneet.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa hoidon ja palvelujen tarjoajat maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kulttuurisensitiiviseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen siten, että heidän yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon.

Lisätietoa ja materiaalia

Lisätietoa ikääntymisestä (Ikääntyminen-aihesivusto, THL)

Muistisairaan maahanmuuttajan hoito (Pohjoismainen hyvinvointikeskus)

Materiaalia omaishoitoon kymmenellä eri kielellä (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry)

Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta, 2017. (Muistiasiantuntijat, ETNIMU-projekti)

IÄKKÄISIIN MAAHANMUUTTAJIIN LIITTYVIÄ HANKKEITA MUUALLA VERKOSSA

MEMONI-projekti – Monikulttuurinen muisti
Projektin tavoitteena on lisätä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden tietoa muistisairauksista, muisti- ja aivoterveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä.

JADE-toimintakeskus
Suomeen muuttaneille, Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville ikääntyville tarkoitettu kohtaamispaikka.

Kulttuurisensitiivinen muistityö (Suomen muistiasiantuntijat)
ETNIMU-projektissa kehitetyn oppaan tarkoituksena on laajentaa ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita tulisi kohdata muistityössä.

Tsaikka-Helsinki
Kohtaamis- ja palvelupaikka venäjänkielisille yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille ja heistä huolehtiville omaishoitajille.

Omaisneuvo-toiminta (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat) 
Toiminnassa tiedotetaan, opastetaan ja tuetaan muualta Suomeen muuttaneita perheitä omaishoitoon liittyvissä asioissa. OmaisNeuvo-vapaaehtoiskoulutuksen avulla perehdytetään eri kielitaustoista tulevia henkilöitä tueksi saman kieliryhmän omaishoitoperheille. Järjestö- ja viranomaisyhteistyöllä kehitetään kulttuurisensitiivistä tukea. Henkilökohtainen neuvonta tapahtuu tarvittaessa tulkin avustuksella. Omaisneuvon sivuilta on saatavilla omaishoitoon liittyviä oppaita ja, infovideoita eri kielillä.