Äldre invandrare

De äldre invandrarnas bakgrund har samband med hur mycket stöd de behöver för att integreras.

Utmaningar i det nya landet är bland annat att lära sig ett nytt språk och svårigheter att få ett jobb. Dåliga språkkunskaper och arbetslöshet orsakar också ensamhet. Hos en del äldre invandrare medför avsaknad av läs- och skrivfärdigheter även integrationsproblem.

Särskilt äldre människor med flyktingbakgrund kan ha traumatiska erfarenheter som de behöver stöd för.

Största delen av de äldre invandrare som bor i Finland kommer från det forna Sovjetunionen.

Uppfattningar om åldrande är kulturrelaterade

Ålder definieras på olika sätt i olika kulturer. Inom vissa kulturer definieras ålder utifrån funktionella faktorer i stället för enligt den kronologiska åldern.

Människans kulturella bakgrund påverkar delvis hur hon förhåller sig till sitt eget åldrande eller hur familjen och det övriga samfundet förhåller sig till henne eller honom. Till exempel i den somaliska kulturen är en 55-åring redan gammal.

En äldre invandrare är en människa som utöver den kulturella bakgrunden har individuella behov, önskemål och en livshistoria som ska beaktas till exempel vid klientmöten.

Riktade tjänster till äldre invandrare

Äldre invandrare kan förutom på den medicinska vården även förlita sig på vårdformer som grundar sig på traditioner och religion, varvid det finns risk för att de lämnar utanför samhällets tjänster.

Äldre invandrare har varit osynliga i tjänsterna och en del av dem har upplevt diskriminering. De bör få tillräcklig information om åldrande och tjänster för äldre invandrare, samt erbjudas tolktjänster vilket uppmuntrar dem att söka sig till tjänsterna.

Enligt lagen ska äldre invandrare beaktas

Äldreservicelagen ålägger kommunerna att i sina program för äldrepolitik och integrationsprogram även beakta äldre invandrare.

Lagen om patientens ställning och rättigheter ålägger producenter av vård och tjänster att bemöta klienter med invandrarbakgrund på ett kultursensitivt sätt och med respekt så att deras individuella behov beaktas.

Läs mer om åldrande