KUVA-mittaristo

THL hyödyntää vuosittain laatimissaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevissa asiantuntija-arvioissaan Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoa (KUVA).

KUVA-mittariston indikaattoritiedot ovat saatavissa sotekuva.fi-verkkopalvelussa valtakunnallisesti, hyvinvointialueittain ja kunnittain. KUVA-indikaattorit löytyvät myös Sotkanet-indikaattoripankista. 

KUVA-mittariston käynnissä oleva uudistamistyö nivotaan osaksi THL:ssä vuoden 2024 alussa alkanutta Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot -projektia. Samalla KUVA-mittaristo erillisenä ylläpidettävänä mittaristona poistuu vaiheittain. 

KUVA-mittariston tietosisältö

KUVA-mittaristo sisältää tietoa väestön elinoloista sekä hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, palvelujen tarpeesta ja käytöstä, palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta, palvelujen kustannuksista sekä palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta.

  • KUVA-mittaristo koostuu noin 500 indikaattorista jakautuen tehtäväkokonaisuuksiin ja ulottuvuuksiin sen mukaan, mistä ilmiöstä tai ulottuvuudesta ne kertovat.
  • Tehtäväkokonaisuudet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuksia, esimerkiksi suun terveydenhuolto tai ikääntyneiden palvelut. 
  • Ulottuvuudet ovat arvioinnin kohteita, esimeriksi palvelujen laatu tai kustannukset. 
  • THL tuottaa merkittävän osan indikaattorien muodostamisessa hyödynnettävistä tiedoista. Muita keskeisiä tiedontuottajaorganisaatioita ovat Tilastokeskus, Kela ja Valvira. 
  • Valtakunnallisten rekisteritietojen lisäksi tietolähteinä hyödynnetään väestötutkimusaineistoja ja asiakaskokemustietoa. 

KUVA-mittariston tietosisällön laadun seuranta

Valtaosa KUVA-indikaattoreista päivittyy kerran vuodessa, kyselyaineistoihin perustuvat indikaattorit yleensä joka toinen vuosi.

Ajoittain tietolähteiden laadussa havaitaan poikkeamia, jotka vaikuttavat indikaattorien arvoihin ja tulkintaan. Tästä syystä indikaattoreiden arvoja saatetaan joutua korjaamaan tietojen julkaisemisen jälkeen. THL:n tuottamien tietojen laatupoikkeamista tiedotetaan tilastoraporttien laatuselosteessa ja tarvittavin osin mittarien lisätiedoissa.

Linkki laatuselosteisiin:
Tilastot aiheittain

Lisätietoja

Annika Mäki-Asiala
projektipäällikkö
[email protected]

Muualla verkossa

Opas palvelujärjestelmän arviointiin ja tietopohjaan: Health system perfomance assessment – A framework for policy analysis (WHO 2022)