Työkaluja tiedolla johtamisen tueksi

Tälle sivulle on koottu THL:n tarjoamia työkaluja sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja kehittämisen tueksi. 

Sivun sisältö

Verkkotyökalut

THL tarjoaa erilaisia verkkotyökaluja THL:n tietoaineistojen tarkasteluun:

 • UUSI Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -tietopalvelu
  Tietopalvelu sisältää kouluterveyskyselyn ja FinLapset -rekisteriseurannan tuloksia. Palvelu on yhä kehittämisvaiheessa ja sitä tullaan päivittämään. 
 • Hyvinvointialueiden digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
  Raportissa esitetään tietoja hyvinvointialueiden digitaalisten sote-palveluiden nykytilasta ja organisaatioiden kypsyystasosta tuottaa ja toteuttaa digitaalisia palveluita. Tiedot on koottu syksyllä 2022 osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 
 • Sotekuva
  Koottua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilasta, tarpeesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain. Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA).
 • Sotkanet
  Palvelusta löytyy yli 2 000 eri tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta.
 • Terveytemme.fi
  Tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin.
 • THL:n tietokantaraportit
  Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista. 
 • TEAviisari
  Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Kouluterveyskyselyn tulokset
  Kouluterveyskyselyn tuloksia voi tarkastella THL:n tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymän (TIKU) avulla sekä Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä. 

Toimintamallit ja kehitetyt käytännöt

 • Innokylä
  Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Innokylään kootaan myös tulokset kansallisista kehittämisohjelmista. 
 • HYTE-toimintamallien arviointi
  Kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjillä ja asiantuntijoilla on suuri tarve saada arvioitua tietoa HYTE-toimintamallien vaikuttavuudesta. HYTE-toimintamallien arviointi tukee päätöksentekoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja resurssien optimaalisessa kohdentamisessa.
 • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
  Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaihtoehtojen käsittely ja niiden vaikutusten jäsentäminen auttaa päätöksenteossa. 

Tilastot ja rekisterit

THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa laajasti tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon eri aihealueilta päätöksenteon, kehittämisen ja tutkimuksen tueksi. Tilastoista löytyy tiedot muun muassa hoitoonpääsystä ja palvelujen toiminnasta ja niiden käytöstä.

Tilastoja aiheittain

Kaikki tilastot aiheittain

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit

Sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekisterit sisältävät tietoa asiakkaiden tai potilaiden saaman hoidon laadusta, tuloksista ja vaikutuksista. Laaturekisterien raporttien avulla potilaiden hoidon ja saavutettujen hoitotulosten laatua voidaan järjestelmällisesti ja luotettavasti seurata, vertailla ja arvioida. 

Muut tiedonkeruut ja seuranta

Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa

Tiedonkeruulla on kerätty vuodesta 2008 lähtien tietoja kunnan perusterveydenhuollosta, joka on toteutunut joko kunnan omana toimintana, kuntien yhteistoimintana tai ostopalveluna.

Vuoden 2022 jälkeen tietoja tullaan keräämään hyvinvointialueilta. Ensimmäisen kerran hyvinvointialueiden tietoja voi kuitenkin tarkastella jo vuoden 2022 tiedonkeruun perusteella.

Tiedonkeruu koskee muun muassa

 • terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia
 • seulontoja
 • neuvolapalveluja
 • kouluterveydenhuoltoa
 • opiskeluterveydenhuoltoa
 • ikääntyneiden neuvontapalveluja
 • ehkäisevää suun terveydenhuoltoa.

Lue lisää perusterveydenhuollon tiedonkeruusta (TEAviisari)

Tulokset 2022 tiedonkeruusta (TEAViisari)

RAI-vertailutieto

THL koostaa kaikkien Suomessa tehtyjen RAI-arviointien tiedoista RAI-vertailutietoa. RAI-vertailutieto on yhteenveto- ja keskiarvotietoa, joka kuvaa asiakaskunnan toimintakykyä, palvelutarpeita sekä palvelujen toteutumista.

RAI-vertailutietoa voidaan hyödyntää palvelujen järjestämisen suunnittelun ja arvioinnin tukena johtamisen eri tasoilla. Tietojen ajallinen, alueellinen ja organisaatioiden välinen vertailu auttaa havaitsemaan toivottuja tai kielteisiä kehityssuuntia ja etsimään havaittuihin ilmiöihin ratkaisuja vertailukehittämisen keinoin.

RAI-vertailutietoja voi tarkastella RAI-välineistöä käyttäville palvelunjärjestäjille ja palveluntuottajille tarkoitetuissa RAI-vertailutietokannoissa sekä avoimesti saatavilla olevassa Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokannassa.

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruussa seurataan yli 3000 vanhuspalvelujen toimintayksikön henkilöstömitoitusta ja -rakennetta, asiakas- ja käyntimääriä sekä johtamista ja toimintakäytäntöjä.

Kansalliset asiakaspalautekyselyt

Terveysasemien asiakaspalautekyselyt 2022

Kyselyn avulla kerätään tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä terveysasemien lääkärien ja hoitajien vastaanottojen toimintaan ja palveluun. Tuloksia voi tarkastella maakunnittain, kunnittain ja terveysasemittain. Jatkossa tulokset raportiodaan hyvinvointialueittain. 

Vanhuspalveluiden kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta 2022

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen. Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
Keskeiset tulokset (Kerro palvelustasi -kysely)

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista.

Lue lisää kouluterveyskyselystä

Kouluterveyskyseyn tulokset 2021