Asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistäminen

THL on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa määritellyt, miten sosiaali- ja terveyspalveluista kerätään asiakaspalautetta kansallisesti yhtenäisellä tavalla. 

Suomessa ei ole tähän mennessä ollut yhtenäistä tapaa kerätä asiakaspalautetta sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja kyselyitä on tehty kirjavin tavoin. Tavoitteena on, että asiakaspalautetta aletaan kerätään yhtenäisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla koko maassa. 

Nykyiset toisistaan poikkeavat kyselyt tulee uudistaa vastaamaan kansallisen asiakaspalautteen sisältöä ja rakennetta. 

Sivun sisältö

Kansallisesti yhtenäisen asiakaspalautteen hyödyt

 • Yhtenäinen tiedonkeruu tuottaa laadukasta ja vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa asiakaskokemuksesta keskeisistä sote-palveluista. Yhtenäinen asiakaspalaute tukee palveluntuottajia ja tulevia hyvinvointialueita seuraamaan ja hyödyntämään asiakkailta saatavaa palautetietoa nykyistä selkeämmin ja systemaattisemmin.
 • Koottua tietoa voidaan hyödyntää laajasti kansallisessa ohjauksessa ja seurannassa sekä alueiden omassa tiedolla johtamisessa. Asiakaspalautetieto tulee olemaan osa kansallista vähimmäistietosisältöä.
 • Asiakkailla ja kansalaisilla tulee olla käytettävissään vertailukelpoista ja objektiivista tietoa, jotta he voivat seurata ja arvioida käyttämiensä palvelujen laatua ja valita eri palveluntuottajien välillä. Asiakkaiden tyytyväisyys on yksi palvelun valinnassa hyödynnettävä tieto.

Kansallisen asiakaspalautteen sisältö ja rakenne

Kansallista asiakaspalautetta kerätään 18 vuotta täyttäneiltä. Väittämistä on saatavilla käännökset ruotsiksi, englanniksi ja kolmella saamen kielellä.

Kansallinen asiakaspalaute: kieliversiot

Kansallisen asiakaspalautteen rakenne muodostuu seuraavista osista: suositteluindeksi, perusväittämät, erityisväittämät ja omat väittämät

Palautteen tulee olla yhdistettävissä ainakin seuraaviin asioihin: 

 • palvelutuottajaan
 • palvelupisteeseen, esimeriksi sote-keskus
 • palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen
 • asioinnin kanavaan: toimipiste/netti/chat&video/puhelin
 • asioinnin päivämäärään.

Suositteluindeksi NPS

Kaikissa asiakaspalautteissa kysytään vakiokysymyksenä nettosuositteluindeksi eli Net Promoter Score ja siihen liittyvä avoin kysymys. 

 • NPS (Net Promoter Score): Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi?
 • Avoin kysymys: ”Mikä vaikutti kokemukseesi eniten?” 

Perusväittämät

Perusväittämistä asiakas vastaa 2–7 väittämään. 

Perusväittämiä ovat:

 • Sain apua, kun sitä tarvitsin.
 • Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti.
 • Hoitoani / Asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani. 
 • Koin oloni turvalliseksi hoidon / palvelun aikana.
 • Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu.
 • Saamani tieto hoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää.
 • Koin saamani hoidon / palvelun hyödylliseksi.

Vaikka yksittäiselle asiakkaalle lähetettyjen väittämien määrä voi vaihdella, tulee kaikista väittämistä kertyä tasaisesti tulostietoa kaikista palveluista. Väittämien tulee valikoitua satunnaisesti riippumatta palvelusta tai asiakkaasta.

Erityisväittämät

Lähivuosina määritellään perusväittämien lisäksi myös erityisväittämiä esimerkiksi suun terveydenhuollon, ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeisiin. 

Omat väittämät

Jos hyvinvointialueet tai palvelutuottajat haluavat lisätä kyselyyn omia väittämiä tai kysymyksiä, ne liitetään kansallisten väittämien jälkeen.   

Pitkiä kyselyjä tulee kuitenkin välttää, jotta kiinnostus palautteen antamiseen säilyy.

Väittämien arviointi

Palautteen väittämiä arvioidaan NPS-arvolla, joka perustuu asteikkoon 0–10 (erittäin epätodennäköisesti – erittäin todennäköisesti).

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:

 • 0–6 = arvostelijat
 • 7–8 = passiiviset
 • 9–10 = suosittelijat

NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna.

Muita väittämiä asiakkaat arvioivat asteikolla 1–5 (Likertin asteikko):

 • täysin eri mieltä (1)
 • osittain eri mieltä (2)
 • ei samaa eikä eri mieltä (3)
 • osittain samaa mieltä (4)
 • täysin samaa mieltä (5)

Määrittelyn hyödyntäminen hyvinvointialueilla 

Kansallisen asiakaspalautteen mukaisia määrittelyjä tulee hyödyntää aina, kun hyvinvointialueella  

 • laaditaan asiakaspalautekyselyjä
 • päätetään asiakaskokemukseen ja laatuun liittyvän tiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä esimerkiksi tietojärjestelmähankintojen yhteydessä
 • suunnitellaan tiedolla johtamisen sisältöjä ja rakenteita. 

Kansallisen asiakaspalautteen kehittäminen jatkuu Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) alla. Tuleva työ kohdistuu asiakaspalautetiedon keruun, käsittelyn ja raportoinnin suunnitteluun.
Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)
Asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistäminen -projekti (RRP)

Lue lisää

Sisällölliset määrittelyt asiakaspalautetiedon kansalliseksi yhtenäistämiseksi: Työryhmätyö 2020–2021

Lisätietoja 

Salla Sainio
kehittämispäällikkö
[email protected] 

Kaisa Lenkkeri
projektisuunnittelija
[email protected] 

Ajankohtaista

Asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistäminen -projektin kick-off -tilaisuus järjestettiin 22.3.2023. 

Tutustu Kohti yhtenäistä asiakaspalautetietoa -tilaisuuden materiaaleihin Innokylässä 

Lue lisää projektista Suomen kestävän kasvun ohjelman -sivuilta