Kansainväliset tasa-arvosopimukset

Kansallinen tasa-arvopolitiikka ja -lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin ja EU-sopimuksiin sekä -lainsäädäntöön. Suomi toimii aktiivisesti tasa-arvon edistämiseksi YK:n, Euroopan neuvoston, EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyössä. 

YK:n sopimukset ja toimintaohjelmat

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) on yksi YK:n ihmisoikeussopimuksista. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986 ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan yksilö- ja ryhmävalituksista vuonna 2000. Sopimus on ollut kannustimena Suomen tasa-arvolain säätämiselle ja sen toimeenpanosta raportoidaan säännöllisesti CEDAW-komitealle. Viimeisin Suomen raportti käsiteltiin vuonna 2022.

Suomi on sitoutunut naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 hyväksytyn YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteuttamiseen kansallisella tasolla. Toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä naisten aseman ja ihmisoikeuksien sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edistämiseksi.

Suomea sitovat myös muun muassa kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset syrjimättömyydestä ja samapalkkaisuudesta työelämässä sekä syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva UNESCO:n yleissopimus. Kesäkuussa 2019 ILO:n työkokous hyväksyi ensimmäisen kansainvälisen yleissopimuksen työelämässä tapahtuvan väkivallan ja häirinnän torjumiseksi. Sopimus ja sitä täydentävä suositus kattavat myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän.

Euroopan neuvoston sopimukset

Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Niin kutsuttu Istanbulin sopimus sisältää muun muassa määräyksiä laaja-alaisista ja yhteen sovitetuista toimintaperiaatteista, väkivallan ehkäisystä sekä väkivallan uhrien suojelusta ja heille tarjottavista tukipalveluista ja korvauksista. Se on ensimmäinen naisten oikeuksia säätelevä eurooppalainen sopimus.

Sukupuolten tasa-arvon kannalta olennaisia ovat myös Euroopan sosiaalinen peruskirja sekä sopimukset ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ja lasten suojelemisesta seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Lanzaroten sopimus).

Euroopan unionin sopimukset ja lainsäädäntö

Euroopan unionin jäsenmaana Suomea sitovat EU:n perussopimusten ja EU:n perusoikeuskirjan sukupuolten tasa-arvoa koskevat periaatteet sekä tasa-arvodirektiivit. 

Perussopimusten mukaan EU pyrkii kaikissa toimissaan edistämään tasa-arvoa sekä poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä. Perusoikeuskirjassa korostetaan, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla. Lisäksi mainitaan, että tasa-arvon periaate ei estä pitämästä voimassa tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna olevalle sukupuolelle.

Tasa-arvodirektiivit (EUR-Lex-palvelussa)