Tasa-arvolaki

Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) kutsutaan tasa-arvolaiksi. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sen toteuttamiseksi parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

Tasa-arvolaki sisältää syrjintää ja tasa-arvon edistämistä koskevia säännöksiä sekä säännöksiä lain valvonnasta ja seuraamuksista.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen sukupuolisyrjintä samoin kuin seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä.

Syrjintäkiellon soveltamisala on yleinen, eli se koskee kaikkea yhteiskunnallista toimintaa ja elämänaloja. Laissa säädetään yksityiskohtaisemmin muun muassa syrjinnästä työelämässä, oppilaitoksissa, ja etujärjestöissä sekä tavaroiden ja palvelujen vaihdannassa.

Tasa-arvon edistäminen velvoittaa työnantajia, viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä

Tasa-arvolain tavoitteelliset säännökset velvoittavat työnantajaa, viranomaisia sekä oppilaitoksia ja muita opetusta antavia tahoja edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi työnantajia, oppilaitoksia ja päiväkoteja velvoitetaan tekemään tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvolaki sisältää myös kiintiösäännöksen, joka koskee valtion komiteoita, neuvottelukuntia ja muita vastaavia toimielimiä, kunnallisia toimielimiä sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo lain noudattamista

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista ja antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvissä kysymyksissä. Valtuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön yhteydessä.
Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian eteenpäin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, joka voi kieltää syrjivän menettelyn ja velvoittaa tasa-arvosuunnitelman laatimiseen, tarvittaessa sakon uhalla. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Tasa-arvolain syrjinnän erityiskieltojen rikkomisesta voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa ja vaatia hyvitystä ja korvausta kärsimästään vahingosta. Laissa on säädetty hyvityksen vähimmäismäärästä. Myös tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laiminlyönti on sanktioitu.

Muu sukupuolten tasa-arvoon liittyvä sääntely

Tasa-arvoon liittyvä sääntely, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja EU-lainsäädäntö on esitelty tarkemmin muualla tässä osiossa: