Tasa-arvotoimijat

Tasa-arvon edistämisen toimintakenttä kattaa laajan joukon toimijoita tasa-arvoviranomaisista erilaisiin kansalaisjärjestöihin, yrityksiin ja verkostoihin. Tasa-arvolain nojalla sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ovat vastuussa myös kaikki viranomaiset, oppilaitokset ja työpaikat.

Tällä sivulla

Tasa-arvoviranomaiset 

Tasa-arvoasiat kuuluvat Suomessa sosiaali- ja terveysministeriölle. Tasa-arvoyksikkö vastaa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista.
Sosiaali- ja terveysministeriö: tasa-arvoyksikkö

Ministeriöön on sijoitettuna myös parlamentaarinen Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane). Tanella on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane)

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii kansallisena ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Valtuutetut ja lautakunta sijaitsevat oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvojärjestöjä

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen keskusjärjestöjä ovat Miesjärjestöjen keskusliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt Yhteistyössä (NYTKIS) sekä seksuaalista tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuutta edistävä Seta. 

Miesjärjestöjen keskusliitto ry

Vuonna 2011 perustetun Miesjärjestöjen keskusliiton tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liitto tavoittelee toimintansa myötä sellaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja tasa-arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä sukupuolen perusteella arvojärjestykseen ja jossa yhteistyötä vahvistetaan toisia kunnioittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen kautta.
Miesjärjestöjen keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

NJKL  on vuonna 1911 perustettu, sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliittoon kuuluu 72 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman ja oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

NYTKIS on vuonna 1988 perustettu kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry. NYTKIS ry:n toiminnan päämäärinä ovat sukupuolten tasa-arvo, naisten syrjinnän lopettaminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS

Seta ry

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, kehon sukupuolitetuista piirteistä sekä perhe- ja suhdemuodosta. Seta tekee ihmisoikeustyön lisäksi koulutustoimintaa ja nuorisotyötä sekä tukee yli 30 jäsenjärjestönsä toimintaa. Seta ylläpitää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille ja intersukupuolisille, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. 

Kansainvälisiä tasa-arvotoimijoita

Yhdistyneet kansakunnat

YK:n jäsenmaiden kesken on solmittu merkittäviä tasa-arvon edistämiseen velvoittavia yleissopimuksia ja muita asiakirjoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja  Agenda2030-toimintaohjelman viidentenä tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Syyskuussa 2017 YK ja EU julkaisivat Spotlight-aloitteen, jonka tavoitteena on poistaa kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuvat väkivallan muodot kaikkialla maailmassa. 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women seuraa tasa-arvon edistämistoimia muun muassa raportoimalla kansainvälisesti Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanosta. 
Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestö UN Women

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen naisten asemaa käsittelevä toimikunta (CSW) kokoontuu  vuosittain käsittelemään sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. 
Commission on the Status of Women

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta tehdyn yleissopimuksen toimeenpanoa valvoo itsenäinen asiantuntijakomitea.
CEDAW-komitea

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Euroopan neuvostossa tasa-arvoasioita käsittelee tasa-arvokomissio (GEC).
Gender Equality Commission (Council of Europe)

Euroopan neuvoston piirissä on solmittu ensimmäinen eurooppalainen yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä.
Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)

Tasa-arvotoimijoita EU:ssa

Euroopan komissio

Komissio käyttää neuvoston valtuuttamana toimeenpanovaltaa, tekee parlamentille ja neuvostolle esityksiä uudeksi lainsäädännöksi sekä hallinnoi EU:n politiikkaa.

Komissiossa tasa-arvoasioita käsittelee oikeusasioiden pääosasto (DG Justice). Ursula von der Leyenin johtamassa komissiossa tasa-arvoasioista vastaa Maltan EU-komissaari Helena Dalli.

Euroopan komissio julkaisi EU:n ensimmäisen HLBTIQ-strategian marraskuussa 2020.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevä virkamiestyöryhmä koostuu korkean tason asiantuntijaedustajista, jotka kokoontuvat säännöllisesti komission johtamana. Ryhmän tehtävänä on ehdottaa puheenjohtajamaille, mitä tärkeitä hankkeita ne voisivat viedä eteenpäin puheenjohtajakautensa aikana. Lisäksi ryhmä osallistuu Pekingin toimintaohjelman seurantaan ja komission tasa-arvoraportin tuottamiseen.
High Level Group on gender mainstreaming

Naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea avustaa komissiota säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatimisessa. Komiteassa ovat edustettuina jäsenvaltioiden lisäksi myös muun muassa työmarkkinajärjestöt, itsenäisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviranomaisten yhteistyöverkosto Equinet sekä European Women’s Lobby.
Advisory Committee on equal opportunities for women and men

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on unionin jäsenvaltioiden kansalaisten vaaleilla valitsema toimielin, joka säätää lakeja yhdessä neuvoston kanssa, hyväksyy neuvoston kanssa EU:n talousarvion ja valvoo komission toimintaa. 

Euroopan parlamentin valiokunnista yksi käsittelee naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Suomalaisista europarlamentaarikoista valiokunnan jäsenenä toimii Sirpa Pietikäinen (Euroopan kansanpuolueen ryhmä) ja varajäsenenä Silvia Modig (Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto).
Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo FEMM (Euroopan parlamentti)

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto on EU:n tärkein päätöksentekoelin. Neuvostoa kutsutaan myös ministerineuvostoksi, koska siihen osallistuvat EU:n jäsenmaiden ministerit eri kokoonpanoissaan. Neuvosto käyttää lainsäädäntövaltaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Lisäksi neuvosto ohjeistaa komission toimintaa.

Tasa-arvoasiat käsitellään työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvostossa ja niitä valmistelee neuvoston sosiaalityöryhmä.
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (Euroopan unionin neuvosto)

Suomi toimi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.-31.12.2019. Puheenjohtajakauden ohjelmassa sukupuolten tasa-arvo huomioitiin kolmessa neljästä pääteemasta.

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE aloitti toimintansa vuonna 2010. EIGE toimii muiden EU:n toimielinten tukena tasa-arvokysymyksissä ja auttaa jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Instituutin tehtäviin kuuluu tiedon kerääminen EU-maiden tasa-arvotilanteesta ja tasa-arvon edistämisen hyvistä käytännöistä. Instituutti kehittää EU:n tasa-arvoindeksiä sekä YK:n Pekingin toimintaohjelman seurantaindikaattoreita EU:ssa. 
European Institute for Gender Equality EIGE

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA kerää ja välittää tietoa perusoikeustilanteesta EU:ssa. Se on selvittänyt muun muassa naisiin kohdistuva väkivaltaa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien asemaa EU-maissa.
European Union Agency for Fundamental Rights FRA

Tasa-arvotoimijoita Pohjoismaissa

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971. Nimestään huolimatta se koostuu useista ministerineuvostoista. Alakohtaisia ministerineuvostoja on tällä hetkellä 11 yhteistyöministerien lisäksi. Ministerineuvostojen päätösten on oltava yksimielisiä.

Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvoyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvoasiain ministerineuvoston (MR-JÄM). 
Tasa-arvoasiain ministerineuvosto (Pohjoismainen yhteistyö)

Pohjoismaiset tasa-arvotiedon keskukset

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) kerää ja levittää pohjoismaisesta näkökulmasta tietoa tasa-arvoalan kansallisesta tutkimuksesta, politiikasta ja käytännöistä. 
Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK

Kansallisia tasa-arvotiedon keskuksia: