Kansainvälisiä tasa-arvolähteitä

Tällä sivulla

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Yhdistyneiden kansakuntien tilasto-osasto UNSD kokoaa yhteen 52 määrällistä ja 11 laadullista tasa-arvoindikaattoria (Minimum Set of Gender Indicators). Vuonna 2013 käyttöön otetut indikaattorit tarkastelevat sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa YK:n jäsenmaissa.
Gender Statistics (UN)

YK:n kehitysohjelma UNDP on julkaissut maailmanlaajuisen tutkimuksen naisiin kohdistuvista ennakkoluuloista. Kysely on tehty 75 maassa ja se kattaa 80 prosenttia maailman väestöstä. Tutkimuksen mukaan yhdeksällä kymmenestä vastaajasta oli naisia syrjiviä asenteita.
Gender Social Norms Index (UNDP)

Maailman talousfoorumi (WEF)

Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -indeksi kuvaa naisten aseman eroa miehiin nähden neljällä eri osa-alueella: talous ja työ, koulutus, terveys sekä poliittinen osallistuminen. Ensimmäinen Global Gender Gap -raportti julkaistiin vuonna 2006. Vuoden 2021 vertailussa oli mukana 156 maata.
Global Gender Gap Report 2021 (World Economic Forum)

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ylläpitää indikaattoritietokantaa, jonka avulla voidaan tehdä ajallista ja maiden välistä vertailua tasa-arvon tilasta esimerkiksi koulutuksessa, työllisyydessä, terveydessä ja hallinnossa. Tietokanta sisältää myös aiheita täydentäviä artikkeleja. Aineisto kattaa OECD-maiden lisäksi tietoja Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Indonesiasta, Intiasta ja Kiinasta. 
Gender Data Portal (OECD)

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE aloitti toimintansa vuonna 2010. EIGE toimii muiden EU:n toimielinten tukena tasa-arvokysymyksissä ja auttaa jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Instituutin tehtäviin kuuluu tiedon kerääminen EU-maiden tasa-arvotilanteesta ja tasa-arvon edistämisen hyvistä käytännöistä. 
Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE

EIGE kehittää EU:n tasa-arvoindeksiä, joka seuraa naisten ja miesten tasa-arvoa ja sen kehitystä jäsenmaissa kahdeksalla eri osa-alueella. Indeksi julkaistaan kahden vuoden välein. Vuonna 2021 indeksin erityisteemoina ovat koronapandemian vaikutukset sekä mielenterveys ja seksuaali- ja lisääntymisterveys.
Gender Equality Index (EIGE)

EU:n neuvoston puheenjohtajamaat ovat vuodesta 1999 laatineet indikaattoreita YK:n Pekingin toimintaohjelman tavoitteiden seuraamiseksi. Vuonna 2013 hyväksytyt seurantaindikaattorit kattavat 11 toimintaohjelman 12 teema-alueesta.

Eurostat

Eurostat on Euroopan unionin tilastotoimisto. Se julkaisee Euroopan laajuisia tilastoja ja indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä maiden ja alueiden välisiä vertailuja.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA kerää ja välittää tietoa perusoikeustilanteesta EU:ssa. Se on selvittänyt muun muassa naisiin kohdistuva väkivaltaa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asemaa EU-maissa.
Sex, sexual orientation and gender (FRA)

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK

NIKK on Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus. Keskus kerää ja välittää tietoa tasa-arvoalan tutkimuksesta, politiikasta ja käytännöstä. Keskuksen verkkosivuilla tarjotaan tietoa sekä englanniksi että pohjoismaisilla kielillä.
NIKK

NIKK:n julkaisuja:

Muita kansainvälisiä tietolähteitä sukupuolten tasa-arvosta