Tasa-arvoselvityksiä ja oppaita

Tällä sivulla

Selvityksiä ja raportteja teemoittain:

Oppaita ja ohjeita tasa-arvotyön tueksi:

Selvityksiä ja raportteja

Sukupuoli

Ei tietoa eikä vaihtoehtoja. Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista. Selvityksiä ja ohjeita 2019:3. Helsinki: Oikeusministeriö.

Ihmisoikeuskeskus (2018) Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa (pdf 599 kt). Helsinki: Ihmisoikeuskeskus.

Mustasaari, Sanna & Hossa, Johanna (2014) Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntely eri maissa. Selvityksiä ja ohjeita 55/2014. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Nikulainen, Elina (2023) Naisihmisoikeuspuolustajat digitalisoituvassa maailmassa: nouseva kehityspoliittinen kysymys. Kehityspoliittisen toimikunnan julkaisuja 2023: 2. Kehityspoliittinen toimikunta.

Pihlajamaa, Matti (toim.) (2021) Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea : Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2021:26. Helsinki: Oikeusministeriö.

Salovaara, Samuel (2022) Sukupuolen korjaushoitojen saatavuus Suomessa. Seta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa. Selvityksiä ja ohjeita 34/2014. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta Suomessa (pdf 676 kt). Tasa-arvojulkaisuja 2012:1. Helsinki: Tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2015:23. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tanhua, Inkeri & Mustakallio, Sinikka & Karvinen, Marita & Huuska, Maarit & Aaltonen, Milla (2015) Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. Raportteja ja muistioita 2015:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko (2021). Valtioneuvoston julkaisuja 2021:92.

Viljanen, Jukka & Rautiainen, Pauli & Heiskanen, Heta & Seppä, Tarja (2014) Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012–2013 arviointi. Selvityksiä ja ohjeita 19/2014. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Syrjintä sukupuolen perusteella

Aalto, Marja & Larja, Liisa & Liebkind, Karmela (2010) Syrjintä työhönottotilanteissa – tutkimuskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16/2010. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Aaltonen, Milla (2012) Tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännösten soveltaminen oikeuskäytännössä vuosina 2008–2011 (pdf 567 kt). Ihmisoikeusliiton selvitys 2/2012. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.

Artemjeff, Panu & Sheikh, Liban (2023) Esiselvitys rakenteellisesta syrjinnästä: Syrjinnän tunnistaminen ja seuraaminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Oikeusministeriön julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2023:27.

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2011) Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön julkaisut 11/2011. Helsinki: Sisäasiainministeriö.

Jauhola, Laura & Vehviläinen, Jukka (2015) Syrjintä koulutuksessa. Erityistarkastelussa kokemukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta opintojen ohjauksessa eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osalta. Selvityksiä ja ohjeita 21/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kankkunen, Paula & Harinen, Päivi & Nivala, Elina & Tapio, Mari (2010) Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa. Sisäasiainministeriön julkaisut 36/2010. Helsinki: Sisäasiainministeriö.

Kanninen, Ohto & Virkola, Tuomo & Lilja, Eero & Rask, Shadia (2022) Tavoitteena syrjimätön työelämä: Työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:20.

Lepola, Outi (2018) Koko ajan jännittyneenä - Moniperusteinen syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemana. Selvityksiä ja ohjeita 51/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.

Nieminen, Kati & Jauhola, Laura & Lepola, Outi & Rantala, Kati & Karinen, Risto & Luukkonen, Tuomas (2020) Aidosti yhdenvertaiset. Yhdenvertaisuuslain arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:50. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Pietiläinen, Marjut & Keski-Petäjä, Miina (2014) Työsyrjinnän seuranta Suomessa (pdf 3,0 Mt). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 54/2014. Helsinki: TEM. 

Syrjintä Suomessa. Tietoraportti 2014. Sisäministeriön julkaisu 7/2014. Helsinki: SM.

Tasa-arvon edistäminen

Anttila, Outi & Nousiainen, Kevät (2013) Selvitys tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuudesta. Raportteja ja muistioita 2013:44. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Arviointiraportti Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanosta UN Womenille. Ulkoministeriö.

Attila, Henna & Pietiläinen, Marjut & Keski-Petäjä, Miina & Hokka, Päivi & Nieminen, Markku (2018) Tasa-arvobarometri 2017. Julkaisuja 8/2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Elomäki, Anna & Ylöstalo, Hanna & Jurva, Raisa & Lamberg, Emma (2023) Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023: 41. Valtioneuvoston kanslia.

Grönroos, Maria (2005) Tasa-arvon tietopalvelu Suomeen. Informaatio- ja dokumentaatiotoiminnan selvityshenkilön raportti. Työryhmämuistioita 2005:13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019. Loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2019:19. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019. Julkaisuja 2016:4. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019. Väliraportti. Raportteja ja muistioita 28/2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Holli, Anne-Maria & Rantala, Marjo (2009) Tasa-arvoviranomaisten institutionaalinen asema. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:54. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lönn, Hillevi (toim.) (2013) Tasa-arvon hyviä käytäntöjä Valtava-kehittämisohjelmasta (pdf 1,4 Mt). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä. Väliraportti. Raportteja ja muistioita 2014:3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmän loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2014:34. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto (2019) Tehdään tasa-arvo - Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportti.

Pekingin toimintaohjelman seuranta Suomen EU-puheenjohtajuuskausilla 2006 ja 1999. Selvityksiä 2008:40. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Pietiläinen, Marjut (toim.) (2011) Nuori tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvo 2011. Helsinki: Tilastokeskus.

Selvitys maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta. Raportteja ja muistioita 2016:53. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista. Selvityksiä ja ohjeita 35/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Suomen maaraportti. Pekingin toimintaohjelman ja YK:n yleiskokouksen 23. erityisistunnon sitoumusten toimeenpano. Raportteja ja muistioita 2015:14. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tanhua, Inkeri (2012) Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt – Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta (pdf 3,5 Mt). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden seurannan välineiden kehittämisryhmän loppuraportti (pdf 416 kt). Sisäasiainministeriön julkaisut 7/2011. Helsinki: SM. 

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2020 (pdf 2,4 Mt). Tasa-arvojulkaisuja 2021:1.

Teräsaho, Mia & Närvi, Johanna (toim.) (2019) Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – Analyysejä tasa-arvobarometrista 2017. Raportti 6/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sisältää tausta-aineiston. Julkaisuja 2010:8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 2010. Väliraportti 2016. Raportteja ja muistioita 2017:11. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Väkivalta ja häirintä

Aaltio, Elina (2009) Vapaaksi marginaalista – marginaalista vapautta. Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu seksin oston kriminalisoinnista 2002–2006. TANE-julkaisuja (12). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Euroopan neuvosto (2019) Istanbulin sopimus – Tehokas työkalu sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi. Käsikirja kansanedustajille: Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (pdf 3,5 Mt).

Hansen, Saana, Sams, Anni, Jäppinen, Maija & Latvala, Johanna (2016) Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.

Heiskanen, Markku & Piispa, Minna (2002) Väkivallan kustannukset kunnassa. Viranomaisten arviointiin perustuva tapaustutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen kustannuksista Hämeenlinnassa vuonna 2001. Selvityksiä 2002:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kekkonen, Juuso & Sarlin, Tommi & Pekkola, Jussi (2020) Normaalia väkivaltaa – Miehet katuväkivallan kokijoina. Miessakit ry:n raportteja 2020:1. Helsinki: Miessakit ry.

Kettunen, Laura & Paukkeri, Mari-Sanna (2021) Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassa. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2021:15. Helsinki: Oikeusministeriö.

Knuutila, Aleksi & Kosonen, Heidi & Saresma, Tuija & Haara, Paula & Pöyhtäri, Reeta (2019) Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:57. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Koukkula Mimmi & Klemetti Reija (2019) Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. Julkaisuja 2019:1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Koskenoja, Maija & Ollus, Natalia & Roth, Venla & Viuhko, Minna & Turkia, Laura (2018) Tuntematon tulevaisuus – selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2018.

Kujala, Arto & Ruuskanen, Elina & Sarimo, Mervi (2015) Lainsäädännöstä hyviin käytäntöihin ‒ esitys rikoksen uhrin aseman kehittämiseksi. Uhripoliittisen toimikunnan loppuraportti. Mietintöjä ja lausuntoja 13/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Laine, Terhi (2010) Lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille tarjottavat turvakotipalvelut. Selvityksiä 2010:1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lakeus, Mari & Keskinen, Laura (2021) Verkossa satutetut – Selvitys naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan verkkohäirinnän seurauksista (pdf 2,6 Mt). Naisten Linja Suomessa ry.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa (pdf 2,5 Mt). Pelastakaa Lapset ry.

Lidman, Satu (2017) Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen (pdf 3,2 Mt). Helsinki: Amnesty International, Suomen osasto.

Mäkeläinen, Terhi & Marita Husso & Mäntysaari, Mikko & Notko, Marianne & Virkki Tuija (2012) Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Raportteja ja muistiota 2012:11. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Naismurhien mittaaminen Suomessa (2021). Euroopan tasa-arvoinstituutti.

Niemi, Johanna & Aaltonen, Jussi (2013) Seksikaupan kohteen hyväksikäyttö. Seksinostokiellon toimivuuden arviointi. Selvityksiä ja ohjeita 39/2013. Helsinki: Oikeusministeriö.

Nipuli, Suvi (2019) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit – Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:55. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Nipuli, Suvi & Bildjuschkin, Katriina (2016) Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus: 5/2016. Helsinki: THL.

Oikeuksien arpapeli: Naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa (pdf 1,3 Mt). Amnesty International Suomen osasto.

Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta (1,5 Mt). Raportti 25.5.2018. KPMG Oy Ab.

Paanetoja, Jaana (2018) Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla. Selvitysraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:31. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Riski, Taina (2009) Naisiin kohdistuva väkivalta ja tasa-arvopolitiikka. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:50. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Ruuskanen, Elina (toim.) (2023) Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman 2020-2023 loppuraportti. Oikeusministeriön julkaisuja 2023: 9. Oikeusministeriö.

Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen raportti. Selvityksiä ja ohjeita 13/2012. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Siltala, Heli & Hisasue, Tomomi & Hietamäki, Johanna & Saari, Juhani & Laajasalo, Taina & October, Martta & Laitinen, Hanna-Leena & Raitanen, Jani (2022) Lähisuhdeväkivallasta aiheutuva palveluiden käyttö ja kustannukset: Terveys-, sosiaali- ja oikeuspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 52. Valtioneuvoston kanslia.

Siukola, Reetta (2014) Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö. Opas 34/2014. Helsinki: THL.

Tavoitteena tasa-arvo. Suomalainen keskustelu rajat ylittävästä prostituutiosta. Selvityksiä 2009:37. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vepsä, Suvi (2021) Verkkohäirinnän riskien ennakointi ja hallinta: Tutkimukset, raportit, oppaat ja suositukset. IDA - intiimiys datavetoisessa kulttuurissa; Turun yliopisto.

Työ ja toimeentulo

Attila, Henna & Koskinen, Hanna (2020) Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020. Raportteja ja muistioita 2020:33. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Hearn, Jeff & Lämsä, Anna-Maija & Biese, Ingrid & Heikkinen, Suvi & Louvrier, Jonna & Niemistö, Charlotta & Kangas, Emilia & Koskinen, Paula & Jyrkinen, Marjut & Gustavsson, Malin & Hirvonen, Petri (2015) Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti. Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan. Hanken School of Economics. Research Reports 75, Helsinki.

Ikävalko, Heini & Karppinen, Virpi & Kohvakka, Roosa & Koskinen, Paula & Nylander, Minna & Wallin, Tapio (2011) Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa. Raportteja ja muistioita 2011:18. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Jousilahti, Julia & Tanhua, Inkeri & Paavola, Juho-Matti & Alanko, Leena & Kinnunen, Amanda & Louvrier, Jonna & Husu, Liisa & Levola, Maria & Kilpi, Jenni (2022) KOTAMO: Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden tilasta Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:36.

Julkunen, Raija (2009) Työelämän tasa-arvopolitiikka. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:53. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Katisko, Marja & Laine, Elina (2023) Selvitys vastikkeellisesta seksistä selviytymiskeinona (pdf 312 kt)

Kauhanen, Antti & Kauhanen, Merja & Laine, Pekka & Lilja, Reija & Maliranta, Mika & Savaja, Eija (2015) Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Raportteja ja muistioita 2015:10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kokko, Anna (2021) Tasa-arvo tahdon asiana – Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa (pdf 2,4 Mt). Helsinki: Väestöliitto

Koskinen, Paula (2012) Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. Raportteja ja muistioita 2012:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kostiainen, Leila (2023) Samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarviointi 2020–2023. Raportteja ja muistioita 2023:1. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kotiranta, Annu & Kovalainen, Anne & Rouvinen, Petri (2007) Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus. EVA Analyysi Nro. 3, 24.9.2007. 

Kuivalainen, Susan & Järnefelt, Noora & Kuitto, Kati & Ritola, Suvi (2019) Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin. Raportteja ja muistioita 2019:66. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kurvinen, Arja & Ylhäinen, Marjo & Jolkkonen, Arja & Kahila, Petri & Keinänen, Anssi & Moisio, Maija & Lemponen, Virpi & Korsu, Aki & Rauhut, Daniel (2020) Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa: Sote-henkilöstön tasa-arvotutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:7. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Laine, Pekka (2017) Työelämän muutosten vaikutukset miesten ja naisten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen kunta-alalla ja valtiolla 1995-2013. Raportteja ja muistioita 2017:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö

Laine, Pekka & Kauhanen, Antti (2023) Naisten ja miesten työuraerot Suomen teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 2002–2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2023: 23. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Larja, Liisa (2019) Maahanmuuttajanaiset työmarkkinoilla ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Julkaisussa Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lehto, Anna-Maija & Sutela, Hanna (2009) Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977–2008. Helsinki: Tilastokeskus.

Lehtonen, Jukka (2023) Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työelämässä – katsaus 50 viime vuoden kehitykseen (pdf 262 kt). Artikkeli 5/2023. Akava Works.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (2004) (toim.) "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Helsinki: Työministeriö.

Lilja, Reija & Savaja, Eija (2013) Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa -hankkeen loppuraportti. Kaupan alaa ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva tutkimus- ja kehittämishanke. Raportteja ja muistioita 2013:31. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lonka, Esa (2015) Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2010-2014. Raportteja ja muistioita 2015:25. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lyytinen, Suvi (2013) Valtio tuli väliin – Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja Sarja C: Työpapereita 56. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Maarianvaara, Jukka (2018) Selvitys palkka-avoimuudesta. Raportteja ja muistioita 41/2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Matinmikko, Johanna & Tanhua, Inkeri (toim.) (2008). Työpaikan palkkakartoitus – Tietoa ja kokemuksia. Selvityksiä 2008:25. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys – Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2010. Helsinki: TEM.

Myrskylä, Pekka & Pyykkönen, Topias (2014) Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen. Helsinki: Tilastokeskus.

Myrskylä, Pekka (2010) Taantuma ja työttömyys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 57/2010. Helsinki: TEM.

Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa – 2018. Keskuskauppakamari.

Naisjohtajia ennätysmäärä – toimialojen erot suuria. Keskuskauppakamarin kahdeksas naisjohtajaselvitys 2018. Keskuskauppakamari.

Nousiainen, Kevät & Bruun, Niklas & Kylä-Laaso, Miikaeli & Liinalaakso, Virpi (2023) Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta -tutkimushanke (pdf 2,5 Mt). Raportteja ja muistioita 2023: 35. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Palkka-avoimuustyöryhmän loppuraportti (2019) Raportteja ja muistioita 2019:32. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Palkkakartoitustyöryhmän loppuraportti (2012) Raportteja ja muistioita 2012:19. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Palmgren, Helena & Kaleva, Simo & Jalonen, Päivi & Tuomi, Kaija (2010) Naisyrittäjien työhyvinvointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 5/2010. Helsinki: TEM. 

Pietiläinen, Marjut (toim.) (2013) Työ, talous ja tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvo 2013. Helsinki: Tilastokeskus

Roiha, Taija & Rautiainen, Pauli & Rensujeff, Katja (2015) Taitelijan asema ja sukupuoli. Cuporen verkkojulkaisuja 31. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2007–2010. Selvityksiä 2011:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sievänen, Riikka, Vähämaa, Emilia, Ittonen, Kim, Haga, Jesper, Nikander, Jussi, Hytti, Jenna, Paunisaari, Essi, Tuominen-Thuesen, Minna & Lehmuskoski, Terhi (2023) Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät: Naisten urakehityksen haasteet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:7.

Suomaa, Leo (2018) Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2016–2019. Raportteja ja muistioita 56/2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sutela, Hanna & Pärnänen, Anna & Keyriläinen, Marianne (2019) Digiajan työelämä − työolotutkimuksen tuloksia 1977−2018. Tilastokeskus.

Tanhua, Inkeri & Paavola, Juho-Matti (2022) Sukupuolten tasa-arvo ja etninen tasa-arvo korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön keskuudessa – Kirjallisuuskatsaus (pdf 1,4 Mt). KOTAMO-hankkeen julkaisu.

Teräsaho, Mia & Soronen, Sonja (2023) Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen – Suosituksia päättäjille. Raportteja ja muistioita 2023:20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Teräsaho, Mia & Tanhua, Inkeri & Rantanen, Emmi (2023) Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla – Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen. Raportteja ja muistioita 2023:21 Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Teräsaho, Mia & Kupiainen, Mari (2015) Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen – Tuloksia TASURI-hankkeesta. Julkaisuja 2015:15. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tomperi, Sari & Vesanen, Maria (2016) Dialogi 2015. Lisää naisia johtopaikoille – huipulla on vielä tilaa! Helsinki: Viestintätoimisto Ellun Kanat.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen. Raportteja ja muistioita 2013:21. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2015. Helsinki: TEM.

Uosukainen, Katja & Autio, Hanna-Leena & Leinonen, Minna & Syrjä, Sannu (2010) Työpaikan tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus. Tutkimus suunnitteluvelvoitteen toteutumisesta sekä suunnitelmien ja kartoitusten laadusta. Selvityksiä 2010:7. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

VeryNais - Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen sekä yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42/2012. Helsinki: TEM.

Viitamaa-Tervonen, Outi & Bruun, Niklas & Nummijärvi, Anja & Nousiainen, Kevät & Koskinen Sandberg, Paula (2019) Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Raportteja ja muistioita 2019:28. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Perheet ja vanhemmuus

Haataja, Anita, Airio, Ilpo, Saarikallio-Torp, Miia & Valaste, Maria (toim.) (2016) Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Teemakirja 15. Helsinki: Kela.

Hakulinen, Tuovi, Onwen-Huma, Hanna, Varsa, Hannele, Pulkkinen, Pia & Sandt, Milla (2016) Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä. Miten tukea vanhempia ja lapsia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta? Julkaisuja 2016:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Humalto, Pekka (2015) Monimuotoiset perheet. Työryhmän loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2015:45. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kekkonen, Milla & Lilja, Johanna & Nieminen, Karoliina (2013) Isätietoa. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa (pdf 2,3 Mt). Lahti: Isänä työelämässä -projekti. 

Kempe, Jouni & Kivimäki, Riikka & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2008) Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työpaikoilla. Enemmän joustoa yrityksiin. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 81/2008. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Lammi-Taskula, Johanna & Salmi, Minna & Parrukoski, Sanna (2009) Työ, perhe ja tasa-arvo. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:55. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lilja, Reija & Asplund, Rita & Kauppinen, Kaisa (2007) Perhevapaavalinnat ja perhevapaiden kustannukset sukupuolten välisen tasa-arvon jarruina työelämässä. Selvityksiä 2007:69. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Mykkänen, Johanna & Aalto, Ilana (2010) Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset - Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 34. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Närvi, Johanna (2018) Isä hoitaa - vai hoitaako? Väestökyselyn ja haastattelujen tuloksia isien perhevapaiden käytöstä. Työpaperi 1/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pietiläinen, Marjut & Nikander, Timo (2013) Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin. Hyvinvointikatsaus 4/2013. Helsinki: Tilastokeskus.

Pulkkinen, Pia & Toppinen-Tanner, Salla (2014) Perhevapaalta työelämään. Voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla. Loppuraportti. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Salmi, Minna & Närvi, Johanna (toim.) (2017) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. Raportti 4/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Salmi, Minna & Lammi-Taskula, Johanna & Närvi, Johanna (2009) Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 24/2009. Helsinki: TEM. 

Silvola, Salla & Kaipomäki, Mari (2023) Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta. Oikeusministeriön julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2023: 18.

Työhönpaluuta perhevapaan jälkeen selvittäneen työryhmän muistio (pdf 440 kt). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 21/2014. Helsinki: TEM. 

Vanhempainvapaatyöryhmän muistio. Selvityksiä 2011:12. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Äitiyden sääntely. Äitiyslakityöryhmän mietintö. Mietintöjä ja lausuntoja 50/2014. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Koulutus ja kasvatus

Alasaari, Nea & Katainen, Reija (2016) Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa. Raportteja ja selvityksiä 2016:36. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Brunila, Kristiina (2009) Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:51. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Ikävalko, Elina (2014) Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 2013. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu. Helsinki: Opetushallitus.

Ikävalko, Elina (2010) Tasa-arvosuunnitelmien seuranta. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu. Helsinki: Opetushallitus.

Jakku-Sihvonen, Ritva (2013) Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa. Koulutuksen seurantaraportit 2013:5. Helsinki: Opetushallitus. 

Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha (toim.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa (pdf 1,8 Mt). Helsinki: Työministeriö.

Kuusi, Heli & Jakku-Sihvonen Ritva & Koramo, Marika (2009) Koulutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tasa-arvoselonteon taustaselvitys. Selvityksiä 2009:52. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lahtinen, Jenni (2019) (toim.) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:68. Valtioneuvoston kanslia.

Lehtonen, Jukka (2011) (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Mayer, Minna & Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka & Pietarinen, Aino & Kallio, Anne & Jänkälä, Jukka-Pekka & Hakanen, Mila (2022) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:33. Valtioneuvoston kanslia.

Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut vuoteen 2025. Raportit ja selvitykset 2019:9. Opetushallitus.

Pöysä, Sanni & Kupiainen, Sirkku (2018) (toim.) Tytöt ja pojat koulussa – Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2018. Valtioneuvoston kanslia.

Saarinen, Jaana & Siekkinen, Kirsi & Laimi, Tanja & Ahonen, Arto & Bernelius, Venla & Brunila, Kristiina & Gustavsson, Malin & Kauppinen, Merja & Norrena, (2021) Tasa-arvo teoiksi ja todeksi. Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa. Julkaisut 19:2021. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:18. Helsinki: OKM.

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970–2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1. Helsinki: OKM.

Tainio, Liisa & Teräs, Tiina (2010) Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa. Raportit ja selvitykset 8:2010. Helsinki: Opetushallitus. 

Tanhua, Inkeri (2020) Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:20. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa. Muistiot 2011:1. Helsinki: Opetushallitus.

Hyvinvointi ja terveys

Alanko, Katarina (2014) Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? (pdf 4,8 Mt) Ruotsista suomentanut Olavi Kaljunen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72 & Seta, Seta-julkaisuja 23. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) (2016) Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Salasuo, Mikko (toim.) (2020) ”Siitä on pikemminkin vaiettu” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kokkonen, Marja (2012) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:5. Helsinki: Valtion liikuntaneuvosto (OKM).

Lehtonen, Kati & Oja, Samuli & Hakamäki, Matti (2022) Liikunnan ja urheilun tasa-arvo Suomessa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:5.

Lehtonen, Leena & Granfelt, Riitta & Azeem, Pilvi (toim.) (2020) Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä (pdf 10,8 Mt). Y-Säätiö.

Malin, Fanny & Mesimäki, Johannes & Penttinen, Merja (2022) Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.

Oja, Samuli & Lämsä, Jari & Vihinen, Tuomas & Lehtonen, Kati (2019) Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä. Tiivistelmä (pdf 852 kt). Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, yhteisjulkaisu.

Pyykkönen, Teijo (2016) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa – taustaselvitys valtion liikuntaneuvostolle ja sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolle. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1. Helsinki: Valtion liikuntaneuvosto (OKM).

Turpeinen, Salla & Hakamäki, Matti (toim.) (2018) Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Julkaisuja 6/2018. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Törmä, Sinikka & Pitkänen, Sari & Huotari, Kari (2015) Sukupuolittuneet pelikentät. Naisten pelaaminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa. Työselosteita 49. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Vaara, Jani & Viskari, Jarmo & Kyröläinen, Heikki & Santtila, Matti (2016) Naissotilaiden mielipiteitä ja kokemuksia fyysisestä kunnosta sekä kuntotestien suoritusvaatimuksista Puolustusvoimissa (pdf 1,5 Mt). Helsinki: Puolustusvoimat.

Valojää, Ave (2018) Moninaiset lapsemme. Raportti translasten ja intersukupuolisten lasten  hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta (pdf 257 kt). Seta ry.

Valta ja päätöksenteko

Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021 (pdf 910 kt). TANE-julkaisuja (2021) 19. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Björk, Anna & Paavola, Juho-Matti & Vainio, Arttu (2018) Tasa-arvo eduskuntatyössä (pdf 3,5 Mt). Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2018.

Demokratiaindikaattorit 2015. Selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Jaakkola, Eeli (2015) Naiset ja miehet valtiolla 2015 (pdf 452 kt). Valtiovarainministeriön julkaisuja kesäkuu 2015. Helsinki: VM.

Keski-Petäjä, Miina & Katainen, Antti (2017) Naiset ja miehet kuntaomisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Raportteja ja muistioita 2017:24. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus 2020: Naiset pörssiyhtiöiden johdossa, kansainvälinen vertailu. Keskuskauppakamari.

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus 2019: toimitusjohtajat ja johtoryhmät pörssiyhtiöissä. Keskuskauppakamari.

Koivunen Tuija (2015) Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa. Julkaisuja 2015:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lipasti, Laura & Pietiläinen, Marjut & Katainen, Antti (2020) Naiset ja miehet yritysten ylimmässä johdossa: Tilastoselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:12. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Pietiläinen, Marjut & Keski-Petäjä, Miina & Katainen, Antti (2015) Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa. Julkaisuja 2015:3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Pietiläinen, Marjut (toim.) (2009) Vallan tasa-arvoa. Naiset ja miehet päätöksenteossa. Sukupuolten tasa-arvo 2009. Helsinki: Tilastokeskus.

Wass, Hanna &  Weide, Marjukka (2015) Äänestäminen osana poliittista kansalaisuutta. Maahanmuuttotaustaisten äänioikeutettujen osallistuminen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Selvityksiä ja ohjeita 26/2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Media ja kulttuuri

Kjellman, Martin & Mannila, Saga & Siivonen, Jonita (2021) Global Media Monitoring Project Finland 2020. National report (pdf 1,7 Mt).

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Paavola, Juho-Matti & Kinnunen, Amanda & Tanhua, Inkeri & Rautiainen, Tuukka (2021) Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021: 52.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Mikola Sinikka (toim.) (2021) Sukupuolten tasa-arvo sote-palveluissa. Helsinki: Kuntaliitto.

Ekholm, Elina & Tuokkola, Kati (2018) ”Samalle viivalle” Havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä (pdf 1,1 Mt). Uutta kunnista 2/2018. Helsinki: Kuntaliitto.

Elomäki, Anna (2018) Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2018. Valtioneuvoston kanslia.

Elomäki, Anna (2014) Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa 2004−2014. Arvioiva selvitys. Raportteja ja muistioita 2014:40. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.  

Elomäki, Anna & Haataja, Anita & Kotamäki, Mauri & Kärkkäinen, Olli & Vaalavuo, Maria & Ylästalo, Hanna (2018) Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2018.

Haataja, Anita & Järviö, Maija-Liisa & Mustonen, Esko (2006) Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. Pilottihanke sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Selvityksiä 2006:1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Horelli, Liisa & Saari, Milja (2002) Tasa-arvoa valtavirtaan. Tasa-arvon valtavirtaistamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Selvityksiä 2002:11. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Jauhola, Laura & Oosi, Olli & Horelli, Liisa (2014) Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin (pdf 1,3 Mt).Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 52/2014. Helsinki: TEM.

Mitchell, Ritva & Kanerva, Anna (2004) Onko sukupuolella merkitystä, onko toimenpiteillä vaikutusta taiteissa ja kulttuurissa? Sukupuolivaikutusten arviointia taiteen ja kulttuurin toimialalla. Cuporen julkaisuja 2. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. 

Mustakallio, Sinikka & Niemistö, Charlotta & Tanhua, Inkeri (2015) Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta. Raportteja ja muistioita 2015:13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Paavola, Juho-Matti & Tanhua, Inkeri & Kotiranta, Sami & Koev, Eugen (2023) Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi : Mikrosimulaatioanalyysi sekä kolmen keskeisen uudistuksen arviointi. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:17.

Patosalmi, Mervi (2019) Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla: Tasa-arvohankkeen tuloksia (pdf 932 kt). Tutkimuskatsauksia 2019:3. Helsinki: Helsingin kaupunki.

Patosalmi, Mervi & Ahlgren-Leinvuo, Hanna & Hirvonen, Jukka (2019) Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa: Tasa-arvohankkeen tuloksia (pdf 3,47 Mt). Tutkimuksia 2019:1. Helsinki: Helsingin kaupunki.

Pitkänen, Sari & Säkäjärvi, Maija & Mustakallio, Sinikka & Törmä, Sinikka (2012) ”Periaatteessa hyvä, mutta emme ajatelleet sukupuolen liittyvän omaan projektiimme”. Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) ohjelma-asiakirjoihin ja projektisuunnitelmiin. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 

Seligson, Anna (2008) Sosiaaliala ja sukupuoli. Sosiaalialan kehittämishankkeen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Selvityksiä 2007:70. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Siukola, Reetta (2005) Tasa-arvoa alkoholityöhön. Alkoholipolitiikan valtavirtaistamisselvitys. Selvityksiä 2005:24. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Siukola, Reetta (2006) Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa. Selvityksiä 2006:77. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Siukola, Reetta & Soronen, Sonja & Teräsaho, Mia (2017) Hyvinvointi ja terveys: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -hanke. Työpaperi 17/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Siukola, Reetta & Soronen, Sonja & Teräsaho, Mia (2017) Kestävä kasvu, julkinen talous ja rakenteet: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -hanke. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 14/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Siukola, Reetta & Soronen, Sonja & Teräsaho, Mia (2017) Oikeusasiat ja turvallisuus: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -hanke. Työpaperi 16/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Siukola, Reetta & Teräsaho, Mia & Soronen, Sonja (2017) Työllisyys, kilpailukyky, osaaminen ja koulutus: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -hanke. Työpaperi 15/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sukupuolisilmälasit käyttöön! Loppuraportti. Selvityksiä 2009:43. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tasapeli. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja sukupuolivaikutusten arviointi liikunta-alalla. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:3. Helsinki: OKM. 

Oppaita ja ohjeita

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Haataja, Marja-Leena & Leinonen, Eija & Mustakallio, Sinikka (2011) Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön (pdf 1,1 Mt). KoulutusAvain Oy, WoM Oy, työ- ja elinkeinoministeriö.

Hallituksen esityksen laatimisohjeet. Julkaisuja 2004:4. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Hyvä budjetti – tasa-arvoisen talousarvion käsikirja (2006) Helsinki: Suomen UNIFEM.

Mikola, Sinikka & Björklund, Margareta (toim.) (2017) Tasa-arvo ajan tasalle Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Mikola, Sinikka & Sandt, Milla (toim.) (2013) Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön. Tasa-arvolla laatua ja asiakaslähtöisyyttä palveluihin. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 

Mikola, Sinikka & Salenius, Maria (toim.) (2020) Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 

Sukupuolivaikutusten arvioiminen lainsäädäntöhankkeissa. Julkaisuja 2007:25. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sukupuolisilmälasit käytössä. Käsikirja ministeriöiden tasa-arvotyön tueksi. Julkaisuja 2021:8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Säkäjärvi, Maija & Mustakallio, Sinikka & Haataja, Marja-Leena & Leinonen, Eija & Tanhua, Inkeri & Sevelius, Pia (2012). Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin (pdf 1,3 Mt). Sosiaalikehitys Oy, WoM Oy, KoulutusAvain Oy.

Säädösehdotusten vaikutusten arviointi. Ohjeet. Julkaisuja 2007:6. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Tasan yhdessä. Sähköinen työkalu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen osallisuushankkeessa. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra (THL). 

Tanhua, Inkeri & Mustakallio, Sinikka & Karvinen, Marita & Huuska, Maarit & Aaltonen, Milla (2015) Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. Raportteja ja muistioita 2015:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tasa-arvosuunnittelu 

Honkala, Satu & Lempinen, Miko & Nousiainen, Katriina & Onwen-Huma, Hanna & Salo, Aija & Vacker, Riikka (2019) Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella. Oppaat ja käsikirjat 2019:4a. Helsinki: Opetushallitus.

Jääskeläinen, Liisa & Hautakorpi, Johanna & Onwen-Huma, Hanna & Niittymäki, Hanna & Pirttijärvi, Anssi & Lempinen, Miko & Kajander, Valpuri (2015) Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. Helsinki: Opetushallitus.

Lohikoski, Pia & Putila, Pirjo & Sassi, Erika & Viitamaa-Tervonen, Outi (2007) Tasa-arvoa oppilaitoksiin. Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi (pdf 1,2 Mt). Tasa-arvoklinikka ja verkottuminen -hanke, Tinataan-verkostohanke.

Lohikoski, Pia & Putila, Pirjo & Sassi, Erika & Viitamaa-Tervonen, Outi (2007) Tasa-arvoisesti työelämään. Näkökulmia oppilaitosten tasa-arvotyöhön ja -suunnitteluun (pdf 649 kt). Tasa-arvoklinikka ja verkottuminen -hanke, Tinataan-verkostohanke.

Mustakallio, Sinikka & Sevelius, Pia & Tanhua, Inkeri (2007) Tasa-arvosuunnitelma – Näin se onnistuu (pdf 630 kt). WoM Oy, Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry.

Saari, Milja (2011) Työllä tasa-arvoon. Tasa-arvosuunnittelu ja samapalkkaisuuden edistäminen vakuutusalan työpaikoilla (pdf 1,2 Mt). Helsinki: Vakuutusväen Liitto VvL ry.

Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Esitteitä 2005:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Muita oppaita ja ohjeita

Hakkarainen, Louna (2019) Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen – Opas väkivallan kokijalle, ammattilaiselle ja läheiselle (pdf 4,2 Mt). Naisten Linja Suomessa ry.

Hakulinen, Tuovi & Onwen-Huma, Hanna & Pulkkinen, Pia & Sandt, Milla & Varsa, Hannele (2022) Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä - Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:9.

Holm, Saija & Laukkanen, Mari-Elina (2007) FREDI – Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet (pdf 1,1 Mt). Helsinki: Setlementtinuorten liitto ry. 

Honkanen-Korhonen, Raili & Laiho, Pia & Niemi, Johanna & Saastamoinen, Kimmo & Salmenkangas, Mai & Serratti, Tom (2023) Tule hyvä kakku! Työkaluja sukupuolten tasa-arvon luovaan käsittelyyn. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, OIVA-sarja 55.

Häirinnästä vapaa työpaikka. Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen (2018). Työelämä2020.

Isätyökirja (pdf 5,8 Mt) (2020). Isän näköinen -hanke.

Kalliokoski, Hanna & Karvinen, Marita (2019) Sukupuolen moninaisuus ja lapset. Opas varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille moninaisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamisesta. Seta ry.

Karvinen, Marita (2016) Opas opettajille. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus – Opitaan yhdessä! Seta ry. 

Karvinen, Marita & Venesmäki, Elina (2019) Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe.

Kuusikallio, Visa & Blomqvist, Jyri & Mountrakis, Roby & Nuutinen, Christer (2020) Vertaismiehen käsikirja. Miessakit.

Käsikirja ei-tyypillisten valintojen tukemiseen. Ammatillisen segregaation vähentäminen työ- ja elinkeinotoimiston keinoin (2015) Työ- ja elinkeinoministeriön oppaat ja muut julkaisut 13/2015. Helsinki: TEM.

Laukkanen, Anu & Miettinen, Sari & Elonheimo, Aino-Maija & Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (2018) Feministisen pedagogiikan ABC — Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino.

Monimuotoiset perheet työelämässä – Opas johtajille, henkilöstöhallinnolle ja luottamushenkilöille (2021). Monimuotoiset perheet -verkosto.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa (2022). Työterveyslaitos.

Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin. Opas kuntien työllisyyspalveluille. ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke.

Opas intersukupuolisille nuorille (2019) Seta ry.

Opas toimittajille – Näin kirjoitat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä (2016) Seta ry.

Opetushallitus (2018) Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Pernu, Simo & Pohjola, Mikko (2011) Ero ja isyys. Opas eroperheiden kanssa työskenteleville (pdf 1,6 Mt). Lahti: Tasa-arvoa erovanhemmuuteen – isät pois paitsiosta -projekti. 

Puhakainen, Rosa (2004) FRIIDU – Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet (pdf 3,2 Mt). Amnestyn Suomen osasto, FinnWID, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto, Tyttöjen Talo, Unioni Naisasialiitto Suomessa Raiskauskriisikeskus Tukinainen ja Suomen Unifem.

Rask, Shadia & Mankinen, Katariina & Czimbalmos, Mercédesz & Nykänen, Sanna & Teräsaho, Mia & Yüksel, Hülya & Toivanen, Minna & Yli-Kaitala, Kirsi & Bergbom, Barbara (2023) Moninaisesti parempi -hankkeen työkirja: Kokoelma hankkeen tuotoksista (2019–2022)

Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka (2019) Sukupuolisensitiivinen hanketyö - Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn. OIVA-sarja 10. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -tietopaketti (2019) FIBS, Seta ry, Accenture ja IBM.

Soronen, Sonja (toim.) (2017) #EmmeVaikene: Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen? Muu 2017_319. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sukupuolen moninaisuus ja kehon kirjo (2021) Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus.

Sukupuoli-identiteetin jäsentämisen omahoito-ohjelma (Mielenterveystalo)

Sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja: näkökulmana mieserityisyys (Diakonissalaitoksen Vamos)

Taivaloja, Nita (2016) Opas oppilashuollolle – sateenkaarevan oppilaan tukeminen koulun oppilashuollossa. Helsinki: Seta ry. 

Tasa-arvo mediateksteissä ja toimitusten käytännöissä (2015) Suomen Journalistiliitto ja Työsuojelurahasto.

Tasa-arvo-opas (2016) Akava, SAK ja STTK.

Valtonen, Saini & Hakola, Salla Maija (2014) Haluaisin pystyä kertomaan – Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palvelujen asiakkaina. Seta ry. 

Älä oleta -opas yläkoulujen ja toisen asteen opettajille (2013) Seta ry.