Tietoa tasa-arvohankkeiden rahoituksesta

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain. 

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää. Valtioneuvoston valitsemat teemat STN muotoilee 3–6-vuotisiksi ohjelmiksi.

EU:n CERV-ohjelma

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelmalla (CERV) pyritään edistämään esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen alkuperään perustuvan syrjintäkiellon tehokasta toteuttamista, ehkäisemään väkivaltaa, suojelemaan lapsen oikeuksia sekä edistämään EU:n kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttöä. Hankehakuja avautuu läpi vuoden. 

EU:n rakennerahastot

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plus -rahoitusohjelman (ESR+) yhtenä tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää. ESR+-hankkeissa arvioidaan lisäksi esteettömyyden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Kaikista ohjelman toimintalinjoista voi hakea rahoitusta sukupuolten tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin.

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoitus

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit haluavat edistää tasa-arvoyhteistyötä yhteistyöohjelmansa painopistealueiden pohjalta. Tätä varten he ovat perustaneet tukijärjestelmän, jota hallinnoi Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). Tukijärjestelmästä voi hakea rahoitusta tasa-arvoalan pohjoismaisiin yhteistyöhankkeisiin.