Tasa-arvotilastoja

Monet sukupuolen mukaan eritellyt tilastot tarjoavat tietoa sukupuolten tasa-arvon tilanteesta ja sen muutoksista.

Tilastoja kootaan usein hallinnollisista rekisteriaineistoista, jolloin ne sisältävät tietoa naisista ja miehistä juridisen sukupuolen mukaan. Sukupuolen moninaisuus on huomioitu muun muassa vuoden 2017 tasa-arvobarometrissa ja uusimmissa Kouluterveyskyselyissä. Näissä selvityksissä vastaajat ovat voineet itse määritellä sukupuolensa.

Tällä sivulla

Sekä tasa-arvotilastoja teemoittain:

Tilastokeskuksen tasa-arvotilastot

Keskeinen tasa-arvotilastojen tuottaja ja kokoaja Suomessa on Tilastokeskus. Tilastokeskuksen tilastot perustuvat pääasiassa koko väestöä tai ikäluokkia koskeviin rekisteri- ja survey-aineistoihin, ja sen lähtöaineistona on yleensä Väestötietojärjestelmä. Tilastokeskuksen kokoamat tasa-arvotiedot kootaan yhteen kahden vuoden välein julkaistavaan Sukupuolten tasa-arvo Suomessa -taskutilastoon. Tilastokeskuksella on myös erilliset tasa-arvon teemasivut.

Tasa-arvobarometri

Sosiaali- ja terveysministeriön noin kolmen–neljän vuoden välein julkaisema tasa-arvobarometri mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia Suomessa. 

Tasa-arvobarometrejä on tehty vuodesta 1998 alkaen. Viimeisin barometri on vuodelta 2017. Uuden tasa-arvobarometrin sisältöjä ja haastattelulomaketta kehitettiin ja ajanmukaistettiin muun muassa sukupuolen moninaisuuden osalta.

Sukupuoli ja muut taustatekijät tilastoissa

Osa sukupuolen mukaan eritellyistä tilastoista mahdollistaa muun muassa alueellisen vertailun ja vertailun henkilön sosioekonomisen aseman suhteen. Monista tilastoista on kuitenkin vaikeaa saada vertailtavaa tietoa esimerkiksi etnisen alkuperän tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Tämä johtuu siitä, että otokset ovat liian pieniä tai aiheet liian arkaluontoisia tilastoitaviksi. Myös sukupuolen moninaisuus voi jäädä näistä syistä pois tilastoista.

Monia risteäviä teemoja käsitellään tilastoinnin haasteiden takia erillisissä selvityksissä ja tutkimuksissa. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi:

Tilastoja teemoittain

Väkivalta ja häirintä

Työ ja toimeentulo

Perheet ja vanhemmuus

Koulutus ja kasvatus

Hyvinvointi ja terveys

Valta ja päätöksenteko

Muualla verkossa