Vad är informationshantering?

Informationshantering är att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt och kontrollerat sätt.

För att hanteringen av informationen ska lyckas måste man inom informationshanteringen bland annat begrunda vem som äger informationen och vem som bär ansvar för användningen av den. Informationen ska vara i användbar form, tillförlitlig och högklassig. Informationshanteringen omfattar tillgången till information och utlämnande av den, liksom frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd. 

Informationsförvaltning handlar om att tillämpa informations- och kommunikationsteknik i den praktiska verksamheten. Därmed är informationshantering ett vidare begrepp än enbart tekniska lösningar, eftersom där bland annat ingår att förena organisationernas verksamhet och informationsutbyte. Information kan ses som en kedja ”från data till vishet”, där informationshanteringen gör det möjligt att utnyttja informationsflöden av olika slag. 

Väl förvaltad information kan främja produktiviteten, delaktigheten och påverkansmöjligheterna.

Utveckling av informationshanteringstjänster

Syftet med utvecklingen av elektroniska informationshanteringstjänster är att möjliggöra

  • effektiv hantering av klient- och patientuppgifter samt recept
  • aktuell tillgång till uppgifter, samkörning av uppgifter samt elektronisk arkivering.

En nationellt enhetlig helhet av elektroniska informationshanteringstjänster lägger grunden till förnyelsen av processerna inom social- och hälsovården, ger möjlighet till förmånligare och effektivare verksamhetsmodeller samt främjar patientsäkerheten. Klienterna drar nytta av målen, eftersom de kan få vård och service med aktuella uppgifter även på andra serviceställen än där uppgifterna har uppkommit.

Man strävar efter att förbättra medborgarnas möjligheter att granska sina hälsouppgifter.

Inom behandlingen av klientuppgifter inom socialvården förbereder man sig på att införa riksomfattande informationssystemtjänster och ett nationellt klientdatalager.

Målet är att man inom socialvården ska använda klienthandlingar som är nationellt enhetliga i fråga om struktur och informationsinnehåll.

THL har en styrande roll inom den nationella utvecklingen av informationshanteringen

THL svarar för den operativa styrningen av informationsförvaltningen inom social- och hälsovården. THL har ett brett samarbetsnät.

Som statistikmyndighet ansvarar THL för underhållet och utvecklingen av statistik- och registerdatalagren samt de nationella klassificeringarna.