Sote-kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on hyvä työväline systemaattiselle tiedon, toiminnan ja järjestelmien muodostamien kokonaisuuksien jäsentämiselle, kuvaamiselle ja muutosten ennakoinnille.

Työn tavoitteena on koordinoida ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa. Kansallisen tason kokonaissuunnittelussa arkkitehtuurin avulla konkretisoidaan strategioiden ja lainsäädännön toimeenpanoa ja luodaan tavoitetilakuvauksilla ohjeita hankkeille. Kehittämistarpeiden priorisoinnit ja linjaukset hyödyttävät informaatio- sekä hankeohjausta. 

Kuvaukset tehdään yhteistyössä päätöksenteon ja ohjauksen tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuritoiminta (Sote KA) tiivistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation kokonaissuunnittelua. Kehittämistä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Jatkossa STM:n ja THL:n asiantuntijat koordinoivat ja arvioivat kokonaisarkkitehtuurivalmistelua yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa kokonaisarkkitehtuuriosaamista ja aihealueen tehtävien priorisointia siten, että tarvittavat tuotokset suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tuotetaan kulloinkin käytettävissä olevien resurssien pohjalta.

Työryhmissä ja kuvausten työstämisessä mukana on myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen viranomaistoimijoita sekä tiedonhallinnan palvelujen tuottajia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia.

Kokonaisarkkitehtuurityössä laaditaan yhteisiä periaatteita ja linjauksia. Tarkempia kuvauksia on tehty muun muassa seuraavista teemoista  

  • asiakas- ja potilastietojen käsittely
  • itse- ja omahoito sekä sähköinen asiointi
  • toisiokäyttö 

THL vastaa erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittelyn arkkitehtuurista.

Asiakas- ja potilastietojen kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisen kokonaisarkkitehtuurin (versio 3.0) tavoitteina ovat:

  • Tarjota yleiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallisesta kokonaisuudesta (palveluprosessien näkökulmasta ja tiedon ensisijaisen käytön näkökulmasta)
  • Luoda kansallisten ratkaisujen reunaehdot sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmäratkaisuja varten laadittaville kuvauksille ja määrityksille (esim. yksittäisen projektin kannalta keskeisten säädösten, sidosryhmien, palvelujen jne. tunnistaminen)
  • Olla perustana kehittämisehdotusten, projektien, sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen yleiskuvausten ja tarkempien määrittelyjen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Toimeenpano ja velvoittavuus

Kansallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia tulee hyödyntää eri tietojärjestelmien tai sähköisten palvelujen tarkemmissa arkkitehtuurikuvauksissa, määrittelyissä ja toteutuksissa. THL:n määräykset ja määritykset tarkentavat kokonaisarkkitehtuuriin sisältyviä kuvauksia ja linjauksia. 

Kokonaisarkkitehtuurityön visio on: "Kansalaisen asiakastiedot ovat aina saatavilla siellä, missä kansalainen saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Tiedot ovat ajantasaiset ja yhdenmukaiset ja niitä käsitellään tietoturvallisesti ja teknisesti standardoidussa muodossa. Asiakastietojen rakenteisuus mahdollistaa tiedoista tehtävät älykkäät yhteenvedot ja tiivistykset. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut toimivat yhteisenä tiedonvälityksen ja -tallentamisen alustana, jota sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden asiakastietojärjestelmät hyödyntävät. Tietojärjestelmäpalvelut luovat edellytykset myös tietojen toisiokäytölle."

Lisätietoja

Palaute ja kysymykset

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Hyödyntäjät ja toimintamalli

Kansallisten sote-tietovarantojen ja tietojärjestelmäpalvelujen hyödyntäjät

Kansallisten sote-tietovarantojen ja tietojärjestelmäpalvelujen hyödyntäjät. Katso kuva suurempana klikkaamalla sitä.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen toimintamalli
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen toimintamalli. Katso kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategia painottaa joustavuutta (STM:n uutinen)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan linjaukset ja kehittämiskohteiden priorisoinnit julkaistu

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 

Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Julkisen hallinnon suositukset

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suosituksessa JHS 179 määritellään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.