Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia (TERO)

Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia (TERO) on tarkoitettu erilaisten julkaisujen, aineistojen ja tietovarantojen sisällönkuvailuun. TERO sisältää käsitteitä mm. lääketieteen, terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, työterveyden sekä terveyden edistämisen aloilta. TEROn pohjana toimii Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Yhteensä TEROssa on yli 32000 käsitettä. YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA). YSA on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin käsitteistö ja termistö. 

TEROn sisältöä kehitetään lisäämällä ontologiaan uusia asiasanoja, synonyymeja ja rinnakkaistermejä. Synonyymit parantavat hakutuloksia sähköisissä palveluissa ja rinnakkaistermit laajentavat hakuja.

TEROn sisällöllinen ja tekninen ylläpitovastuu on THL:llä. TEROn ylläpito tapahtuu Termieditori-työkalulla. Ontologia julkaistaan Kansalliskirjaston Finto-palvelussa. Finto on suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastoaineistojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen esim. verkkopalvelujen julkaisujärjestelmissä, sähköisissä hakupalveluissa ja muissa sovelluksissa. Rajapintojen kautta eri organisaatiot voivat hakea ontologian omaan käyttöönsä.

TEROssa mukana olevat sanastot 

TEROa rakennettaessa YSOon on yhdistetty kokonaan tai osittain seuraavat asiasanastot: FinMeSH, Terveyden edistämisen sanasto, Työterveyslaitoksen sanasto sekä Stameta. 

FinMeSH perustuu englanninkieliseen MeSH:iin (Medical Subject Headings), joka sisältää etupäässä lääketieteen alan käsitteistöä ja jota käytetään biologiaa ja muita luonnontieteitä käsittelevien julkaisujen asiasanoitukseen. Sen on luonut ja sitä ylläpitää United States National Library of Medicine. Duodecim on kääntänyt FinMeSHin suomeksi. Suomenkielistä versiota ylläpitää Helsingin yliopiston kirjasto. TERO sisältää n. kymmenesosan FinMeSHin käsitteistä vuodelta 2009.

Terveyden edistämisen sanasto sisältää terveyden edistämiseen ja lääketieteeseen liittyvää sanastoa. Se on syntynyt EU-yhteistyönä ja on 12-kielinen. Sanaston tarkoituksena on parantaa yhteistyötä terveyden edistämisen ja koulutuksen alueella Euroopassa käyttämällä yhteisiä termejä ja käsitteitä. Sanastossa olevat termit liittyvät enimmäkseen terveyskäyttäytymiseen ja terveysongelmiin. 

Työterveyslaitoksen sanasto sisältää työterveyteen liittyvää sanastoa. Se on yhdistetty TEROon aineiden kemiallisia nimiä ja maantieteellisiä paikkoja lukuun ottamatta.

Sanastoja yhdistettäessä käsitteille on määritetty oma paikkansa YSOn käsitehierarkiassa. Käsitteille on myös määritetty vastaavuus YSO-käsitteisiin (synonyymit), mikäli sama käsite on ollut sekä YSOssa että yhdistettävässä sanastossa. Sanastojen alkuperäiset rinnakkaistermit ovat mukana TEROssa.