Sote-tietoarkkitehtuuri

THL:llä on lakisääteisiä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tietoarkkitehtuurin kehittämisessä. Keskeisiä tietorakenteita tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamisessa ovat:

  • yhteiset käsitteet ja sanastot,
  • tietosisältömäärittelyt 
  • luokitukset ja koodistot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelun ja koodistopalvelimen (CodeServer) kautta julkaistaan ja jaellaan valtakunnallisesti yhtenäiset tietorakenteet. Näitä tietorakenteita hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa tilasto- ja rekisteritiedonkeruussa sekä kaikissa Kanta-palveluissa ja liittyvissä organisaatioissa ja niiden asiakas- ja potilastietojärjestelmissä. 

THL kehittää ja ylläpitää sote-tiedonhallintaan liittyviä keskeisiä sanastoja ja käsitemäärittelyjä sekä terveyden ja hyvinvoinnin ontologiaa (TERO). Lisäksi THL toimii kansallisena jakelukeskuksena SNOMED CT -terminologian suomalaisille hyödyntäjille. 
THL julkaisee myös SOTE-organisaatiorekisteriä, joka sisältää tiedot kaikista julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja niiden palveluyksiköistä sekä Valviran ylläpitämää Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -luokitusta.

Yhteensopivat ja velvoittavat tietorakenteet

Yhtenäisten, kansallisten ja kansainvälisten tietorakenteiden käyttö tehostaa merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiokehitystä.

Hyödyt näkyvät niin asiakkaille, organisaatioille kuin koko yhteiskunnallekin sähköisten palvelujen sujuvoitumisena ja laadun sekä turvallisuuden parantumisena. Siksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ottavat nopeasti käyttöön kansallisesti määritellyt tietorakenteet, joihin myös lait, asetukset ja määräykset velvoittavat.

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen 

Tietorakenteiden valtakunnallisessa kehittämistyössä THL tekee tiivistä yhteistyötä sote-toimijoiden, Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kansaneläkelaitoksen, Kuntaliiton ja Valviran kanssa.

Sote-tietoarkkitehtuurin kehittämistä ohjaa THL:n pääjohtajan nimittämä Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä.Tietoarkkitehtuurin kehittäminen nojautuu voimassaoleviin strategioihin ja kansallisiin kehittämissuunnitelmiin. Kehittämistyö ja ylläpito nojautuvat laajaan yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoon sosiaali- ja terveydenhuollon eri aloilta. Työ linkittyy useisiin kansallisiin kehittämishankkeisiin ja -ohjelmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Tietorakenteet julkaistaan koodistopalvelimella ja Sosmeta-palvelussa 

THL:n koodistopalvelutoiminnan kautta valmistellaan ja julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä tarvittavat tietorakenteet, kuten koodistot, luokitukset sekä tietosisältöjä kuvaavat asiakirjarakenteet ja tietokomponentit. 

Koodistopalveluprosessissa vahvistetaan kansallisesti hyödynnettävät tietorakenteet ja varmistetaan niiden laatu. 

Luokitusten, koodistojen ja terveydenhuollon tietorakenteiden pääjulkaisukanava on THL:n kansallinen koodistopalvelin. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet ja tietokomponentit julkaistaan Sosmeta-palvelussa. Tietorakenteet ovat hyödynnettävissä molemmissa jakelupalveluissa maksutta. 

Koodistopalvelimella ja Sosmeta-palvelussa julkaistavien tietorakenteiden julkaisu on THL:n lakisääteistä toimintaa. Eri luokituksilla ja sisällöillä on kuitenkin omia vastuutahojaan, jotka vastaavat sisällön ylläpidosta ja päivittämisestä.

Koodistopalvelimen teknisestä ylläpidosta vastaa Kela ja Sosmeta-palvelun ylläpidosta THL. 

Lisätietoja

Juha Mykkänen (Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä)
johtava asiantuntija
puh. 029 524 8038

Pia Liljamo (koodistopalvelu)
kehittämispäällikkö
[email protected]

Mikko Härkönen (SNOMED CT, ICD 11)
projektipäällikkö
puh. 029 524 7106