Sanastot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen tiedonhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja termit julkaistaan THL:n ylläpitämässä sotesanastot.fi-verkkopalvelussa.

Sanastot auttavat selkiyttämään ja yhdenmukaistamaan tiedonhallinnassa tarvittavaa käsitteistöä ja termien käyttöä eri toimijoiden kesken ja eri käyttöyhteyksissä.

Verkkopalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntijoille sekä tietojärjestelmätoimittajille, mutta palvelua voivat hyödyntää myös muut sote-alan termitietoa tarvitsevat käyttäjät. 

sotesanastot.fi-verkkopalvelu

Kanta-palvelujen keskeiset käsitteet ja termit

Kanta-palvelujen sanasto yhdenmukaistaa Kanta-termistön käyttöä ja selkiyttää Kanta-palvelujen käsitteitä. Sanastossa otetaan huomioon sekä sosiaali- että terveydenhuollon tarpeisiin tehtävä nykyinen ja tuleva kehitystyö. Sanastossa huomioidaan myös lainsäädännössä tapahtuvien keskeisten muutosten vaikutukset erityisesti henkilötietojen käsittelyä ja luovutusta koskeviin käsitteisiin. 

Sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille Kanta-palveluja hyödyntäville sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja tietojärjestelmätoimittajille mutta myös eri viranomaisille ja kansalaisille. 

Kanta-sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sanasto sisältää sosiaalihuollon palvelutehtäviin, palveluihin ja palveluprosesseihin sekä asiakastiedon dokumentointiin ja asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, termejä ja määritelmiä.

Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon kanssa yhteistyötä tekeviä muita tahoja.

Sanaston sisältämiä käsitetietoja ja termejä hyödynnetään sosiaalihuollon asiakastietomallin kehittämisessä. Yhtenäiset käsitesisällöt ja termit tukevat asiakastietojärjestelmien välistä semanttista yhteentoimivuutta ja asiakastietojen käyttöä yli organisaatiorajojen.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet ja termit

Terveydenhuollon tiedonhallinnan sanasto sisältää hoitoprosesseihin, hoitotapahtumiin ja hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä, termejä ja määritelmiä. Niitä hyödynnetään valtakunnallisissa tietomäärittelyissä ja toiminnallisissa määrittelyissä potilastiedon ensi- ja toissijaisen käytön tarpeissa.

Erityisesti potilastiedon rakenteinen kirjaaminen ja tallentaminen Kanta-palveluihin sekä valtakunnallisten tilasto- ja rekisteritietojen keruut ja tietojohtaminen edellyttävät käsitteiden ja termien yhdenmukaistamista.

Terveydenhuollon tiedonhallinnan sanasto 

Kokonaislääkityksen keskeiset käsitteet ja termit

Sanasto sisältää lääkityksen valtakunnalliseen tiedonhallintaan ja rakenteisiin tietoihin liittyviä keskeisiä käsitteitä termeineen ja määritelmineen.

Lääkityksen sanasto

Käytönhallinnan keskeiset käsitteet ja termit

Sanasto sisältää käsitteitä, termejä ja määritelmiä tietojärjestelmien käytönhallinnan, henkilötietojen käsittelyn, tunnistautumisen, tietosuojan, tietoturvan ja lokitietojen alalta.

Sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti tietojärjestelmien kehittäjille ja hankinnoissa sekä määrittelytyössä mukana oleville henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä käytönhallinnan aihealueen kanssa. 

Käytönhallinnan sanasto