Sanastotyö

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvän sanastotyön ensisijaisena tavoitteena on asiakas- ja potilastietojärjestelmissä käytettävien keskeisten käsitteiden määrittely ja käsitteiden nimeämisessä käytettävän termistön yhtenäistäminen ja vakiinnuttaminen. Tavoitteena on myös sähköisten palvelujen käytön parantaminen asiasanastoihin ja ontologioihin perustuvilla monipuolisilla ja tehokkailla hakutoiminnoilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut THL:lle tehtäväksi vastata sosiaali- ja terveysalan keskeisten termien, määritysten ja luokitusten kehittämisestä ja ylläpidosta (laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008, 2 §).

Sanastotyön tuloksia hyödynnetään erityisesti seuraavilla osa-alueilla

  • sosiaali- ja terveysalan kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvä käsitemallinnus ja käsitteiden määrittely
  • terveydenhuollon  potilaskertomusrakenteiden määrittelyt 
  • sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden kehittäminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten tietosisältöjen kehittäminen
  • valtakunnallisesti yhtenäisten tietorakenteiden (tietosisällöt, tietomallit, luokitukset, nimikkeistöt, tekniset koodistot jne.) valmistelu ja julkaiseminen 
  • tilasto- ja rekisteritoimintaan liittyvä määrittelytyö
  • tietojärjestelmien välisen semanttisen yhteentoimivuuden tukeminen 
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän asiantuntijatiedon linkittäminen toisiinsa asiasanastojen ja ontologioiden avulla
  • asiantuntijatiedon muokkaaminen kansalaisille ymmärrettävämpään muotoon.

Kansallinen sanastotyö

Keskeinen kansallinen sanastotyö, jossa THL on mukana.

Sote-tiedonhallintaa tukeva määrittelevä sanastotyö

THL vastaa keskeisten käsitteiden määrittelemisestä ja termistön yhdenmukaistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, esimerkiksi Kanta-palveluihin liittyvissä määräyksissä, ohjeissa, määrittelyissä sekä koulutus- ja viestintämateriaaleissa. 

Keskeinen tavoite on yhdenmukaistaa käsitteet ja termit asiakas- ja potilastiedon kirjaamisessa sekä tilasto- ja rekisteritietojen keruussa.  

Koodistopalveluun liittyvä sanastotyö 

THL vastaa Koodistopalvelussa valmisteltavien ja hyväksyttyjen, valtakunnallisesti yhtenäisten tietorakenteiden kielellisestä ja terminologisesta laadusta. Tavoitteena on varmistaa, että käsitteitä ja termejä käytetään yhdenmukaisesti.

THL osallistuu aktiivisesti myös kansainväliseen luokitusyhteistyöhön. mm. Pohjoismaisen luokituskomitean, NordClassin kautta. 

THL on käynnistänyt kansainvälisen SNOMED CT -termistön käyttöönoton Suomessa ja organisoi kansallisessa koodistopalvelutoiminnassa tehtävän käännöstyön.

Terveyden ja hyvinvoinnin ontologian (TERO) ylläpito- ja kehittämistyö

THL vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin ontologian (TERO) ylläpito- ja kehittämistyöstä ja ontologian julkaisemisesta Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.

Julkishallinnon sanastotyö

Julkishallinnon yhteisiä tietorakenteita ja sanastoja kootaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ylläpitämälle yhteentoimivuusalustalle. Se on tarkoitettu tietovarantojen, tietojärjestelmien ja tietojenluovutusten suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnettävien sanastojen, koodistojen ja tietomallien ylläpitoon sekä työvälineeksi niiden suunnittelua ja mallintamista varten.

Kansainvälinen sanastotyö

THL osallistuu aktiivisesti myös kansainväliseen sanastoyhteistyöhön. Terveydenhuollon kansainvälisten luokitusten kehitystyössä määritellään alan keskeisiä käsitteitä ja laaditaan suomenkielisiä termisuosituksia, mm. THL - Tautiluokitus ICD 10, THL – ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus, FinLOINC Fysiologiset mittaukset, Kuntaliitto – ICPC Perusterveydenhuollon luokitus, SFS/THL - Apuvälineluokitus.

Rajat ylittävien digitaalisten terveyspalvelujen eurooppalaisessa hankkeessa (Connecting Europe Facility, eHealth Digital Services Infrastructure) THL on mukana määrittämässä sähköisen reseptin tietosisältöön liittyviä luokituksia ja koodistoja yhdessä EU:n muiden jäsenmaiden kanssa. 

Vuonna 2018 THL on käynnistänyt kansainvälisen SNOMED CT –terminologian käyttöönoton Suomessa ja organisoi tähän liittyvän kehitys- ja asiantuntijayhteistyön osana kansallista koodistopalvelutoimintaa.