Mitä sinulle kuuluu?

Nuori kuuntelee musiikkia

Sijoitetun lapsen ja nuoren kokemusten kuuleminen on tärkeää, jotta tiedettäisiin, miten lapsi voi sijoituksen aikana. Lapsen kokemusten kuuleminen on yksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävistä; hänen vastuullaan on tietää, mitä lapselle kuuluu, miten lasta kohdellaan sijaishuoltopaikassa ja valvoa lapsen edun toteutumista.

Mitä sinulle kuuluu? -materiaali on tuotettu tukemaan sosiaalityöntekijää tässä tärkeässä tehtävässä. 

Keskusteluteemat sijoitetun lapsen ja nuoren kokemusten kuulemiseen

Keskusteluteemat 1, pdf (941 kt)
Keskusteluteemat 2, pdf (12 Mt)
Kyselylomake, pdf (848 kt)

Mitä?

Mitä sinulle kuuluu -materiaali koostuu

1. sosiaalityöntekijän ja sijoitetun lapsen kahdenkeskistä keskustelua jäsentämään tarkoitetusta yhdeksästä keskusteluteemasta, jotka ovat:

 • sijaishuoltopaikkaan tulo 
 • lapsen arki
 • tärkeät ihmissuhteet 
 • lapsen kohtelu ja käytännöt sijaishuoltopaikassa 
 • koulunkäynti
 • sijoituksen arviointi 
 • sosiaalityöntekijä lapsen elämässä
 • lapsen osallisuus
 • sijaishuoltopaikasta lähteminen.

2. kyselylomakkeesta, jonka lapsi voi täyttää keskustelun lomassa.

Keskusteluteemat ja kysymykset pohjautuvat laajaan tutkimustietoon.

Miten?

Laadittujen teemojen ja kysymysten tarkoituksena on virittää ja jäsentää keskustelua sijoitetun lapsen kanssa hänen hyvinvointinsa kannalta keskeisistä aiheista. Kaikkia teemoja ei ole tarkoitus käsitellä samalla tapaamiskerralla. Keskustelu voi edetä esimerkiksi siten, että lapsi tai sosiaalityöntekijä valitsee, mistä teemoista tapaamisessa on tärkeä keskustella. Kukin teemasivu on tulostettavissa ja niitä on kaksi eri versiota: toista kehystävät kuvat toista graafinen kuvio. Ajatuksena on, että sivun voi tulostaa myös lapselle ja hän voi halutessaan värittää kysymyksiä kehystäviä kuvia tai jatkaa piirtämällä graafista kuviota. 

Kyselylomakkeen täyttämiselle on hyvä varata lapselle aikaa keskustelun keskivaiheilla, sekä varmistaa, tarvitseeko lapsi tukea väittämien lukemisessa tai ymmärtämisessä. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lapsen vastauksista on tärkeää vielä jatkaa keskustelua. 

Kenelle?

Teemat ja kysymykset soveltuvat virittämään keskustelua 8-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa.   

Mihin perustuen?

Materiaali pohjautuu: 

 • laajaan tutkimustietoon sijoitettujen lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisistä tekijöistä. 
 • sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin siitä, mitä on tärkeä tietää sijoitetun lapsen kokemuksista 

Materiaalin perustana on ekologisen teorian ajatus, että sijoitetun lapsen kasvu- ja elinympäristö muodostuu sijaishuoltopaikan ohella myös muista yhteisöistä eli koulusta, harrastuksista, perheestä/perheistä ja vertaisryhmistä.  

Kuka?

Materiaali on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) pääministeri Juha Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeen yhteydessä. Ensimmäinen versio keskusteluteemoista ja kysymyksistä on laadittu Tampereen yliopistossa toteutetussa Lastensuojelun huostaanotot interventioina-tutkimushankkeessa (Enroos, Heino & Pösö toim. 2016). Materiaalin on kuvittanut Elise Liikala.

Purjevene purjehtimassa

Lähteet

Keskeisimpiä tutkimuksia, joihin tuotettu materiaali perustuu, ja jotka tukevat materiaalin käyttöä:

Anglin James P. & Scott Angela (2016) We Don't Feel That Love". Retrospective Reflections on the Experiences of Removal, Transitions and Trauma from Former Youth in Care.(pdf) Victoria BC: University of Victoria. 

Enroos Rosi, Heino Tarja, Helavirta Susanna, Laakso Riitta & Pösö, Tarja (2017) Vuosi huostassa. Lastensuojelun aikatietoista tarkastelua. Janus 4(25), 297–311.

Enroos Rosi, Heino Tarja & Pösö Tarja (toim.) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Helavirta Susanna, Laakso Riitta & Pösö Tarja (2018) Familiarity or Not: Children’s Choice of Interviewer in a Study of Substitute Care. Child care in practice 24(3), 258–272.

Hyvärinen Sauli & Pösö Tarja (2018) Lapsen haastattelu lastensuojelussa. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Laakso Riitta (2016) Huostaanotto ja muutokset lapsen elämässä. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino,157–187.

Laakso Riitta & Enroos Rosi (2016) Vierailla ovilla. Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 81(5), 506–515.

Pösö Tarja, Helavirta Susanna & Laakso Riitta (2018). Time in care: The first months in care. Families, Relationships and Societies 7(1), 89–101.

Whittaker James K., del Valle Jorge and Holmes Lisa (toim.) (2015) Therapeutic Residential Care with Children and Youth: Developing Evidence-Based International Practice. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Wood Marsha & Selwyn Julie (2017) Looked after children and young people’s views on what matters to their subjective well-being. Adoption & Fostering, 41(1), 20–34.

Lisätietoja 

THL: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihanke

Kysymyskuplat sosiaalityöntekijän työn tueksi