Sijaishuolto

Tässä osiossa on kuvattu sijaishuollon kokonaisuus vaiheittain. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen määräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Lapsen sijaishuoltoa ei ole lapsen yksityinen sijoitus, eikä jos lapsen asuu kodin ulkopuolella käräjäoikeuden päätöksen tai lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (lapsenhuoltolaki) mukaisen huoltajien sopimuksen perusteella.

Sijaishuoltoa koskevat sisällöt

Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Sijaishuoltoon voidaan kuitenkin sijoittaa vain sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan ja tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto-oikeuden huostaanottama tai kiireellisesti sijoitettu lapsi. Myös tuomioistuimen väliaikaismääräyksellä sijoitettu lapsi on sijaishuollossa. On tärkeää erottaa sijaishuolto ja sijoittaminen toisistaan.