Tutkimuksiin ohjaaminen palvelutarpeen selvittämiseksi

Tämän sivun sisältö

Hyvinvointialue voi ohjata vammaisen henkilön vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittämiseksi lääkärin tai muun asiantuntijan tutkimukseen vammaispalvelulain 11 §:n perusteella. 

Hyvinvointialueen osoittamat tutkimukset ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia

Sosiaali‑ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n mukaan hyvinvointialueen osoittamat tutkimukset ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia. Hyvinvointialue vastaa paitsi suoranaisista tutkimuskuluista myös tutkimuksesta aiheutuneista muistakin kuluista, esimerkiksi matkakuluista tai kuljetuspalveluista aiheutuneista kuluista.

Tutkimuksen edellyttämät kuljetuspalvelut tai muut siihen verrattavat kustannukset hyvinvointialue korvaa erikseen eikä niitä voida ottaa huomioon vammaiselle henkilölle ehkä muuten myönnettävien kuljetuspalvelujen määrässä.

Vammainen henkilö voi oma‑aloitteisesti hakeutua muun asiantuntijan tai lääkärin tutkimuksiin, mikäli hän katsoo, että hyvinvointialueen osoitus ei välttämättä turvaa riittävän laajaa tutkimusta hänen palvelujen tarpeestaan.

Näissä tapauksissa vammainen henkilö oman valintansa perusteella vastaa tutkimuskustannuksista. Hyvinvointialueella ei ole korvausvelvollisuutta vammaisen itse valitsemista vaihtoehtoisista tutkimuksista.

Tutkimuksiin oltava perusteltu syy

Hyvinvointialueella täytyy olla perusteltu syy tutkimuksiin lähettämiseen. Perusteltu syy voi olla hakijan esittämä riittämätön selvitys vammasta ja siitä aiheutuvasta avun ja tuen tai palvelun tarpeesta. Jos hyvinvointialue on edellyttänyt tutkimusten suorittamista eikä vammainen henkilö suostu niihin menemään, kunta saattaa hylätä hakemuksen alun perin puutteellisen hakemuksen ja tarpeellisen lisäselvityksen puuttumisen vuoksi. Hyvinvointialueen täytyy kuitenkin osoittaa hakijalle ne puutteet hakemuksessa ja tarpeet, jotka aiheuttavat lisäselvityspyynnön esittämisen.

Hyvinvointialueen pitää kuitenkin aina huolehtia siitä, että vammainen henkilö saa hänelle välttämättömät palvelut.

Lähde

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 (vammaispalvelulaki) (Finlex)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (asiakasmaksulaki) (Finlex)

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.