Lagar som regulerar biobanksverksamheten

Enligt lagen (668/2008) har THL i uppgift att undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa. För detta ändamål samlar THL in prover och uppgifter.
Lag om Institutet för hälsa och välfärd (Finlex 668/2008)

Biobankslagen (688/2012), som trädde i kraft den 1 september 2013, preciserar de principer och verksamhetssätt enligt vilka prover från människa kan sammanställas och användas för olika slag av medicinsk forskning som ännu inte kan planeras noggrant i det skedet då proverna tas.
Biobankslag (Finlex 688/2012) 

Dessutom kompletterar flera lagar och etiska anvisningar de principer och verksamhetssätt som ska iakttas i forskningen. Till exempel i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) finns bestämmelser om hur mänskliga organ, vävnader och celler som tagits i samband med hälso- och sjukvårdsverksamhet kan användas och under vissa förutsättningar överföras till en biobank. I lagen om medicinsk forskning (488/1999) finns bestämmelser om allmänna förfaranden vid medicinsk forskning och regionala etiska kommittéer.

EU allmän dataskyddsförordning (GDPR), dataskyddslag (1050/2018) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (s.k. offentlighetslagen, 621/1999) tillämpas i kompletterande syfte på behandlingen och utlämnandet av personuppgifter för forskningsändamål.

Användningen av de nationella hälsovårds- och patientregistren regleras av följande lagar: