Anvisningar för deltagare

Ni ombeds att delta i studien eftersom Ni ingår i en grupp som har valts som ett urval att representera befolkningen inom Er region.

Ni kan delta i studien om

 1. Ni har fått en personlig kallelse till studien som tecken på att Ni ingår i det valda urvalet och
 2. Ni har fyllt 18 år
 3. Ni har fått eller planerar att ta minst en dos coronavaccin.

I studien ingår flera undersökningsbesök antingen vid laboratoriet som genomför studien eller vid THL:s provtagningsplats. Provtagningsplatsen anges i tidsbokningsanvisningen som följer med kallelsen.

Antalet besök beror på hur länge det har gått sedan den senaste vaccindosen när man kommer till det första undersökningsbesöket. Ni kan få en kallelse till besöken innan Ni fått vaccindosen och cirka 1, 6, 12, 18, 24, 30 och 36 månader efter att Ni har fått den senaste coronavaccindosen. Om det till exempel har gått 5 månader sedan den senaste COVID-19-vaccindosen, är Ert första undersökningsbesök 6 månader efter den senaste vaccindosen.

En ny vaccindos under uppföljningen av studien startar uppföljningen från början, dvs. vi kallar Er till ett undersökningsbesök enligt den tid som gått sedan den senaste vaccindosen. Om Ni har gått på undersökningsbesöken vid 6 och 12 månader och får därefter en ny dos coronavaccin, kommer följande kallelse en månad efter den nya vaccindosen. Utöver dessa kan man be om ett prov vid 3 månader från tidigare helt ovaccinerade. Till undersökningsbesöken vid 18 och 30 månader kallas deltagaren endast om det finns ett särskilt behov av att bedöma hur vaccinsvaret bevaras vid dessa tidpunkter.

Laboratoriernas kontaktuppgifter och tidsbokning

Boka helst tid inom två veckor från att ni har fått kallelsen. Om Ni har symtom på en akut luftvägsinfektion (till exempel hosta, snuva, halsont, feber), ska Ni besöka laboratoriet för blodprov först två dagar efter att symtomen gått över.

Ni kan besöka laboratoriet för blodprov vilken dag som helst och Ni får äta och dricka före provtagningen.

Ta med ett identitetsbevis till mottagningen och allt material som Ni har fått i detta brev:

 • kallelsebrev
 • information till deltagare
 • samtyckesblankett (1 sida, 2 blad, självkopierande), som samtidigt är en remiss till laboratoriet
  • provet kan inte tas utan Ert skriftliga samtycke
 • anvisning för tidsbokning.

Under undersökningsbesöket ombeds Ni att underteckna samtyckesblanketten i fråga och besvara frågan i den. Därefter får Ni lämna blodprov och en del av deltagarna kan också lämna salivprov. Undersökningsbesöket tar mindre än en halvtimme.

Ta också med allt material som Ni har fått per post till studiens fortsatta besök:

 • kallelsebrev
 • anvisning för tidsbokning som samtidigt är en remiss till laboratoriet.

Om Ni har inbjudits att delta i studien, men inte kan eller vill delta, behöver Ni inte göra någonting.

Insamling av uppgifter från hälsoregister

Personer som lämpar sig för och kallas till studien söks i registren.

 • Utifrån uppgifterna i vaccinationsregistret väljs tidigare ovaccinerade och vaccinerade personer. Ur vaccinationsregistret samlas deltagarnas vaccinationsuppgifter (särskilt corona- och influensavaccinationer).
 • Ur registret över smittsamma sjukdomar samlas uppgifter om personer som haft COVID-19-infektion. Dessutom kan uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar användas för att bedöma förekomsten av andra sjukdomsalstrare som smittar via luftvägarna.
 • Ur vårdanmälningsregistret (HILMO) och FPA:s förmånsregister samlas uppgifter om underliggande sjukdomar vars inverkan på vaccinsvaret man vill bedöma (till exempel organ- eller stamcellstransplantation, aktivt behandlad cancersjukdom, svår störning i kroppens försvarssystem, svår kronisk njur- eller lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes).
 • Inbjudan till studien skickas utifrån uppgifterna i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) befolkningsdatasystem.

Provtagningen avslutas efter undersökningsbesöket vid 36 månader eller när studien avslutas i slutet av 2026. Registeruppföljningen pågår från början av 2019 till slutet av 2026.

Mer information

Telefon: 0800 98015 (avgiftsfritt, telefontid må–fr kl. 9–15)

E-post: [email protected]