Samtycke till studien

Jag har ombetts att delta i studien ”Koronavirusrokotteiden immuunivasteet Suomessa” (Immunsvar på coronavirusvaccin i Finland), EudraCT-nummer 2021_004788-29. 

Jag har tagit del av den ovanstående redogörelsen (Information till deltagare, V4.0, 14.10.2022) och fått tillräcklig information om insamlingen, behandlingen och överlåtandet av uppgifter i samband med studien. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått tillräckliga svar. Jag har fått tillräckligt med tid för att tänka igenom mitt deltagande i studien.

Jag förstår att det är frivilligt att delta i studien. Jag har rätt att när som helst och utan att uppge någon orsak återkalla mitt samtycke till att delta i studien. Det leder inte till några negativa konsekvenser för mig om jag återkallar samtycket och det påverkar inte heller min ställning som klient inom hälso- och sjukvården. Jag är medveten om att de uppgifter som insamlats om mig fram till avbrytandet av studien eller återtagandet av samtycket ingår i forskningsmaterialet.

Jag bekräftar med min underskrift att jag deltar i studien som beskrivs i detta dokument och att jag frivilligt samtycker till undersökningar. Jag är medveten om att mina personuppgifter även kan behandlas i samband med en kontroll som utförs av en inhemsk eller utländsk myndighet.