Undersökningsmaterial

Projektets material baserar sig på uppgifter ur Institutet för hälsa och välfärds samt Folkpensionsanstaltens (FPA) nationella hälsoregister.

Basmaterialet består av mödrar som fött barn under perioden 1996–2020 och deras barn samt avbrutna graviditeter. Uppgifterna om barn och mödrar baserar på registret över födelser (THL). Uppgifterna om avbrutna graviditeter härstammar från registret över aborter (THL). Uppgifterna om missbildningar har tagits ur missbildningsregistret (THL).

Uppgifterna om användning av läkemedel under graviditeten samt kroniska sjukdomar hos mödrarna är från registret över läkemedelersättningar och specialersättningar för läkemedel som upprätthålls av FPA. Materialet kompletteras kumulativt årligen.

Användning av läkemedel under graviditeten

Användningen av läkemedel under graviditeten undersöks separat för graviditeter som lett till förlossning respektive graviditeter som avbrutits. I synnerhet granskas läkemedelsbruket under graviditeten och/eller månaden innan graviditeten börjat. Förekomsten av kroniska sjukdomar hos gravida kvinnor granskas utgående från en rätt till specialersättning eller begränsad ersättning for ett läkemedel som beviljats av FPA och som gällt under graviditeten.

Frekvensen av läkemedelsbruk utreds genom en granskning av antalet personer som skaffat av FPA ersatta läkemedel samt den relativa andelen av dessa personer. Läkemedelsköpen undersöks på alla nivåer av den internationella ATC-klassifikationen (Anatomical Therapeutic Chemical) som grupperar läkemedlen enligt användningsändamål och verksamma ämnen.

Barnens hälsa under nyföddhetsperioden

Föremålet för forskningen är hur barnets hälsa under nyföddhetsperioden (perinatalperioden) påverkas av moderns läkemedelsanvändning under graviditeten. Undersökningen gäller både levande- och dödfödda barn.

Exponering för läkemedel samt missbildningar

Sambandet mellan läkemedelsbruk under graviditeten och prevalensen av missbildningar undersöks hos levande- och dödfödda barn samt för graviditeter som avbrutits på grund av fosterskada. Missbildningsmaterialet består av fall där barnet eller fostret har minst en betydande missbildning.