Läkemedelsbehandling och graviditet

Projektperiod:

1.1.2008–31.12.2027

Organisationsenhet:

Data och analys

På andra webbplatser:

Projektet Läkemedelsbehandling och graviditet var ett tidigare samarbetsprojekt mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och Folkpensionsanstalten (FPA) som startade i början av 2008. Samarbetsprojektet föregicks av en pilotundersökning 2003–2007. THL fortsätter att övervaka säker användning av läkemedel under graviditet som egen verksamhet år 2023 och framåt.

Målsättningen är en säker läkemedelsbehandling under graviditeten

Syftet med projektet är att utreda användningen av läkemedel under graviditet:

  • omfattning och mängd
  • inverkan på graviditetens gång och det nyfödda barnets hälsa
  • inverkan på förekomsten av missbildningar

Genomförande

Projektets material baseras på data i de nationella hälsoregistren:

Fimea logo

Kela logo