FinHälsa 2017 -uppföljningsundersökning

Hanfull av lingon

Svarandet på enkäten har avslutats. Tack till alla som deltog! Det finns mer än 5300 deltagare.

Undersökningen genomfördes 29.10.2020– 21.1.2021

Forsknings resultaten publiceras på finska på sidan seurantatutkimuksen tuloksia.

Till FinHälsa 2017 – uppföljningen har kallas samma personer som till FinHälsa 2017- undersökningen. De personer som har blivit kallade att delta i undersökningen har valts genom ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Nästan 10 000 personer har fått kallelse att delta i undersökningen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför FinHälsa 2017- uppföljningsundersökningen. 
Den etiska kommittén inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har gett sitt godkännande för utförande av undersökningen.

Syftet med uppföljningsundersökningen

Syftet med undersökningen är att samla in tillförlitlig data om hälsa och välbefinnande hos personer som bor i Finland. Data om personernas funktionsförmåga, användning av tjänster och tillgång till tjänster samlas in och förändringar i dessa under och efter coronaepidemin utreds.

Dessutom utreds det hur coronasituationen och därtill hörande restriktioner har påverkat människornas vardag.

Den information som undersökningen ger, hjälper oss att utveckla bl.a. vårdformer, åtgärder och rekommendationer med vilka man kan minska de biverkningar som coronaviruset(COVID-19) och andra motsvarande epidemier förorsakar.

Institutet för hälsa och välfärd är en myndighet, som lagrar och behandlar data konfidentiellt genom att följa sekretessbestämmelser och dataskyddslagen. Alla som behandlar er data har tystnadsplikt.

Den enskilda personens svar kan inte identifieras av svaren.

Kontaktuppgifter

E-post: [email protected]

ansvarig forskare 
Päivikki Koponen
[email protected] 

forskningssamordnare
Noora Ristiluoma 
[email protected]
 

Annat gällande koronaepidemin

FinHälsa 2017 -undersökningen