Tidigare undersökningar

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH)

Undersökningen kartlade förändringar i välfärden, hälsan, funktions- och arbetsförmågan, levnadsvanor, och användningen av tjänster hos vuxenbefolkningen åldern 20 år och uppåt i hela landet åren 2010–2017.

Mål

Målet med undersökningen var att kartlägga förändringar på lång och kort sikt när det gällde utvecklingen av vuxenbefolkningens hälsobeteende, levnadsförhållanden och välfärd. Undersökningen gav information för kommuner och regioner så att dessa kunde följa upp invånarnas välfärd och hälsa och inrikta verksamheten på rätt sätt.

Genomförande

Datainsamlingen genomfördes årligen som postenkät. Sedan år 2013 utfördes datainsamlingen också som webbenkät. Deltagarna delades in i tre åldersgrupper: 20–54 år, 55–74 år samt 75 år och äldre.  Enkäten skickades till slumpmässigt utvalda personer med hjälp av uppgifter från Befolkningsregistercentralen. Regionerna hade möjlighet att beställa ett tilläggsurval av undersökningen som gav möjlighet att regelbundet följa upp regionens utveckling.

Resultat

De grundläggande resultaten från ATH-undersökningen finns i THL:s avgiftsfria webbtjänst.

Gå till terveytemme.fi-tjänsten (på finska)

Med hjälp av ATH-materialet var det möjligt att

  • följa upp invånarnas hälsa och välfärd i en region på det sätt som lagen förutsätter
  • jämföra situationen i en region med andra regioner och med hela landet
  • ställa upp mål utgående från evidensbaserad kunskap
  • följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Undersökning om den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK)

Undersökningens centrala delområden var hälsotillståndet, rökning, matvanor, alkoholkonsumtion och motion.

Mål

Målet var att kartlägga de förändringar som skett i levnadsvanorna (rökning, matvanor, alkoholkonsumtion och motion) bland befolkningen i arbetsför ålder. Resultaten från olika år har varit sinsemellan jämförbara och bildat en tidsserie som beskrivde den arbetsföra befolkningen i hela landet åren 1978–2014.

Genomförande

Postenkäten genomförde årligen sedan år 1978. Sammanlagt 5 000 personer valde slumpmässigt ut ur befolkningsregistret för undersökningen.

Undersökning om den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK)

Undersökningen kartlade förändringar i levnadsvanorna, hälsan och funktionsförmågan hos befolkningen i åldern 65–84 år.

Mål

Målet var att kartlägga de förändringar som hade skett i den pensionerade befolkningens levnadsvanor (rökning, matvanor, alkoholkonsumtion) och funktionsförmåga. Resultaten från olika år var sinsemellan jämförbara och bildade en tidsserie som beskrivde den pensionerade befolkningen i hela landet åren 1985−2013.

Genomförande

Postenkäten genomförde vartannat år sedan år 1985. År 1985–1989 var undersökningen riktad till befolkningen i åldern 65–79 år, år 1993–2013 var målbefolkningen i åldern 65–84 år.