Hur genomförs FinSote-undersökningen?

Genomförande 

 • Informationen samlas in genom post- och webbenkäter.
 • De personer som svarar på enkäten ska vara 20 år fyllda och fast bosatta i Finland. Det finns ingen övre åldersgräns.
 • Enkäten skickas till personer som valts genom ett slumpmässigt urval ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter. 
 • Blanketten finns på finska, svenska, ryska och engelska.
 • Undersökningen genomförs varje år på nationell nivå (urvalsstorlek 10 000). Då kan informationen endast behandlas på riksomfattande nivå, mindre områden kan inte avskiljas.
 • Vart fjärde år utökas urvalet så att förändringar på grov nivå kan följas enligt landskap (urvalsstorlek totalt circa 60 000).  
 • De nya resultaten rapporteras varje år.

De olika områdena kan beställa ett extra urval av undersökningen, med hjälp av vilket de kan följa hur befolkningens hälsa och välfärd utvecklas i landskapet enligt befolkningsgrupp (enligt socioekonomisk ställning, kön och åldersgrupp) samt enligt kommun.

Innehåll

Undersökningsblanketten innehåller ungefär 100 frågor om följande områden:

 • Levnadsförhållanden och livskvalitet
 • Delaktighet och funktionsförmåga
 • Hälsa
 • Användning av social- och hälsovårdstjänster
 • Användning av digitala tjänster
 • Finansiering av och kostnader för social- och hälsovården
 • Levnadsvanor
 • Olyckor och våld

FinSote-undersökningens dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning (på finska)