Folkhälsa och välfärd

På avdelningen för folkhälsa och välfärd 

  • undersöker och främjar vi olika befolkningsgruppers hälsa, välfärd och funktionsförmåga samt sonderar framtida utvecklingar. I avdelningens uppdrag ingår att undersöka faktorer som påverkar befolkningens hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Dessutom utvecklar vi interventioner som förebygger sjukdomar och funktionsnedsättningar, samt utvärderar interventionernas effektivitet.
  • främjar vi befolkningens hälsa, samt den sociala och psykiska välfärden och säkerheten genom att erbjuda kunskap och expertis för beslutsfattare och professionella både nationellt, regionalt och lokalt. Vi undersöker och stöder jämlikhet och delaktighet i olika befolkningsgrupper, samt utvecklar metoder och tjänster som stöder jämlikheten och delaktigheten. Avdelningen övervakar och utvärderar de nationella riktlinjernas och programmens effektivitet samt stöder genomförandet av riktlinjerna och programmen.
  • undersöker och utvärderar vi social- och hälsovårdstjänsternas funktionalitet, effektivitet och kostnader, samt behovet för social- och hälsovårdstjänster. Vi stöder utvecklingen och samordningen av social- och hälsovårdens tjänster och den sociala tryggheten. I arbetet uppmärksammar vi särskilda gruppers tjänstebehov och behovet för tjänster i olika livsskeden. Vi erbjuder även expertstöd till kommunerna och till dem som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Genom vår expertis bidrar vi även med en kunskapsbas som stöder planeringen och beslutsfattandet, samt ett medskapande samarbete mellan olika aktörer. 

Kontaktinformation

Anu Muuri
tf. avdelningsdirektör, utvecklingsdirektör
tfn 029 524 7372
e-post: [email protected]

Päivi Tapiovaara
utvecklingschef
tfn 029 524 7427
e-post: [email protected]

Hanna Tolonen | Expertis (på engelska)
forskningsprogramledare
tfn 029 524 8638
e-post: [email protected]

Tuukka Tammi | Expertis (på engelska)
forskningsprogramledare
tfn 029 524 8717
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Avdelningen för folkhälsa och välfard
PB 30
00271 Helsingfors

Enheter