Kontaktuppgifter

Handbok för barnskyddet upprätthålls av enheten för barn, unga och familjer vid THL. Innehållet produceras i samarbete med centrala aktörer och experter. Fortgående uppdatering av innehållet görs i växelverkan men användarna av handboken.

Du kan skicka din respons per e-post till lastensuojelunkasikirja(at)thl.fi eller via responsblanketten.
Responsblankett

Eve Juuriala, specialsakkunnig
Ansvarig expert för helheten och innehållet i handboken

Laura Yliruka, utvecklingschef

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)thl.fi

Barnskyddsanmälan

Om du vill anmäla ett barn i behov av barnskydd, kontakta barnets boningskommuns välfärdsområde. I brådskande fall, utanför kontorstid, kontakta välfärdområdes socialjour eller nödcentral (112).
Instruktioner för att göra barnskyddsanmälan