Språk- och kulturminoriteter

Finland har varit ett mångkulturellt land i århundraden. Nationella kulturella minoriteter har laglig rätt att behålla och utveckla sitt eget språk och kultur.

Finska svenskar, romer, ingrianfiner, finska karelier, judar och tatarer är Finlands traditionella kulturella minoriteter. Samerna är ett erkänt urbefolkning.

Enligt uppskattningar finns det

  • cirka 290 000 finsk-svenskar
  • cirka 10 000 till 12 000 romer
  • cirka 6 000–10 000 samer
  • cirka 1300 judar
  • cirka 900 tatarer

THL har lite information om traditionella finländska minoriteter. Arbetet är främst inriktat på romer och samer.

En asylsökande är en person som söker internationellt skydd på grund av förföljelse eller fara i sitt hemland eller i landet där personen är permanent bosatt. En flykting är en person som har fått asyl i Finland för att personen riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland. En invandrare eller en person med utländsk härkomst är en person vars båda föräldrar eller den enda kända föräldern är född utomlands.
Personer med utländsk härkomst (Statistikcentralen)

Romer, samer, finlandssvenskar, judar och tatarer tillhör de språkliga och kulturella minoriteterna i Finland. Samernas språkliga och kulturella rättigheter som urfolk samt deras kulturella autonomi värnas i Finlands grundlag, sametingslagen, samiska språklagen, diskrimineringslagen och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Även romernas minoritetsrättigheter garanteras i grundlagen, språklagen och diskrimineringslagen. Problemet är att man i den dominerande kulturen inte alltid identifierar språkliga och kulturella specialbehov i fråga om tjänsteproduktionen.
Sámi Parliament (Sametinget) (på finska)