Pekka Karjalainen

Virkanimike: erityisasiantuntija
Puh: 029 524 7055  
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

•    Sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalipalvelut
•    Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi
•    Arviointitutkimus
•    Lähiötutkimus
•    Asunnottomuus, asumiseen liittyvät palvelut ja asumiseen liittyvä huono-osaisuus

Päätehtävät

Tutkimus-, arviointi ja asiantuntijatehtävät 

Koulutus

•    1999 Valtiotieteiden lisensiaatti, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
•    1994 Sosiaalityön erillinen opintokokonaisuus, sosiaalityö, Joensuun yliopisto
•    1993 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto

Työkokemus

•    2019– THL, erityisasiantuntija 
•    2008–2019 Stakes-THL, erikoistutkija 
•    2000–2008 Stakes, tutkija
•    1997–2000 Helsingin yliopisto  

Käynnissä olevat projektit

•    Sosiaalisen kuntoutuksen käytäntötutkimus 

Päättyneitä projekteja

•    Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarja
•    Sosiaalihuollon kehittämisohjelma 
•    Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeen arviointitutkimus 
•    Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina

Edustukset

2023–2027 Asumisneuvonnan seurantaryhmä, ARA, jäsen

Julkaisuja 

Lisensiaattityö

Karjalainen, Pekka (1999) Nuorten työpaja – osallisuutta omaan elämään. Helsingin yliopiston Lahden Tutkimus- ja koulutuskeskuksen raportteja ja selvityksiä 32/1999.

Tieteelliset artikkelit

 • Knop, Jade & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna (2022) Sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä palveluiden muutosjoustavuudesta koronaepidemian ensimmäisen vuoden aikana. Yhteiskuntapolitiikka 87 (4), 368–378.
 • Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna & Saikkonen Paula & Karjalainen, Pekka (2015) Web-Based Tool for Social Work Effectiveness Evaluation (pdf 342kt). Social Work Review XIV (3), 19–31. 
 • Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2014) Yhdyskuntatyö kansalaisia kohtaamassa. Teoksessa: Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 219–240.
 • Karjalainen, Pekka & Karisto, Antti & Seppänen, Marjaana (2002) Lähiöt, kaupunkisosiaalityö ja projektitoiminta. Teoksessa Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. Jyväskylä: SoPhi, 253–271.
 • Karjalainen, Pekka & Seppänen, Marjaana (1998) Köyhyys, työttömyys ja asuinympäristö. Yhteiskuntasuunnittelu 2(36), 43–59.
 • Karjalainen, Pekka & Virtanen, Petri (1997) Työttömyys ja urbaani toiseus: pohjois-karjalainen näkökulma. Sosiologia 4(34), 281–294.

Kirja-artikkelit

 • Karjalainen, Pekka & Muurinen, Heidi & Liukko, Eeva & Tolonen, Satu-Mari (2023) Havaintoja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin pilotoinnista ja ohjelmateorian soveltamisesta. Teoksessa Karjalainen, Pekka & Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi & Tolonen, Satu-Mari (toim.) Käytäntötutkimuksia sosiaalityön toimintamalleista. Raportti 11/2023. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 30–48.
 • Muurinen, Heidi & Karjalainen, Pekka & Liukko, Eeva (2023) Kokemuksia toimintamallien pilotoinnista ja ohjelmateorialähtöisestä kehittämisestä. Teoksessa Karjalainen, Pekka & Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi & Tolonen, Satu-Mari (toim.) Käytäntötutkimuksia sosiaalityön toimintamalleista. Raportti 11/2023. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 11–29.
 • Karjalainen, Pekka (2020) Muutoksiin taipuva sosiaalityö poikkeusoloissa. Teoksessa, Suoninen-Erhiö, Lea & Pohjola, Anneli & Satka, Mirja, & Simola, Jenni (toim.) Sosiaaliala uudistuu (pdf 1 666kt). Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Helsinki: Huoltajasäätiön julkaisuja, 249-268.
 • Kivipelto, Minna & Karjalainen, Pekka & Moisio, Pasi & Liukko, Eeva & Karjalainen, Jouko (2020) Sosiaalityön uusi asento ja odotukset Kela-siirron jälkeen. Teoksessa Korpela, Tuija & Heinonen, Hanna-Mari & Laatu, Markku & Raittila, Simo & Ylikännö, Minna (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensimetrit. Helsinki: Kela. Teemakirja 18, 456–481.
 • Karjalainen, Pekka (2017) Sosiaalityön osaamisen orientaatiot. Teoksessa: Aulikki Kananoja & Martti Lähteinen & Pirjo Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 193–198.
 • Karjalainen, Pekka (2012) Realistinen arviointi kuntouttavan sosiaalityön vaikuttavuudesta. Teoksessa Anneli Pohjola & Tarja Kemppainen & Sanna Väyrynen (toim.) Sosiaalityön vaikuttavuus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 162–198.

Oppikirjat ja oppaat

Monografiat

 • Liukko, Eeva & Karjalainen, Pekka (2023) Asunnottomuustyön ytimessä. Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeiden loppuraportti. Työpaperi 46/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Knop, Jade & Londén, Pia (2021) Sosiaalibarometri 2021. Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki.
 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Leemann, Lars & Londén, Pia & Saikku, Peppi (2020) Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.
 • Karjalainen, Pekka & Metteri, Anna & Strömberg-Jakka, Minna (2019) Tiekartta 2030: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Helsinki: STM. Raportteja ja selvityksiä 2019:41.
 • Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula & Saikku, Peppi (2016) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Raportti 4/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Saikkonen, Paula & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2015) Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Tutkimusjulkaisu 89. Helsinki, Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Toimitetut teokset

Työraportit