Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusyksikkö tutkii ja tukee väestöryhmien yhdenvertaisuutta, osallisuutta, terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Yksikkö kehittää mielenterveyspalveluita ja työllistymistä tukevia sote-palveluja ja osallisuuden edistämisen malleja. Yksikkö toimii asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin sekä maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohdassa.

Yhdenvertaisuus-yksikkö

  • tekee tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyötä, joka liittyy mielenterveyden edistämiseen, mielenterveyshäiriöiden riskitekijöihin, ehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon,  mielenterveyspalvelujärjestelmään ja väestön mielenterveyden seurantaan
  • vastaa lakisääteisistä oikeuspsykiatrisista viranomaistehtävistä sekä tutkii ja kehittää oikeuspsykiatrian tehtäväaluetta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • toteuttaa ja kehittää ulkomaista syntyperää olevan väestön ja etnisten vähemmistöryhmien terveys-ja hyvinvointiseurantaa, tutkii syntyperään liittyviä terveys-ja hyvinvointieroja, kehittää palveluita ja koordinoi THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä MONET:ia
  • tuottaa tietoa väestöryhmien osallisuuden kokemuksista ja niiden yhteyksistä terveyteen, hyvinvointiin, kulttuuriin ja turvallisuuteen, arvioi osallisuutta edistävien mallien vaikuttavuutta sekä edistää voimavaralähtöistä toimintakulttuuria asiakastyössä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • kehittää työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluja työllistymistä tukevien toimijoiden kanssa ja vahvistaa asiakasosallisuutta palveluissa, edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta ja osallistavia työmarkkinoita sekä tutkii ja edistää tuetun työllistymisen menetelmiä
  • edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, ehkäisee syrjintää sekä vahvistaa risteävään eriarvoisuuteen liittyvää osaamista

Yksikköön kuuluvat tiimit

Yhteystiedot

Eila Linnanmäki
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 8581
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhdenvertaisuusyksikkö
PL 30
00271 Helsinki