Ennakkotieto: Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022

Taustatietoja

Aineistokuvaus

Nämä ennakkotiedot perustuvat Terve Suomi -tutkimuksen vuoden 2022 kyselyosuuden lopulliseen aineistoon. Julkaistavaksi on valittu muutama keskeinen koettua elämänlaatua, mielenterveyttä sekä terveyspalvelujen tyydyttymätöntä tarvetta kuvaava muuttuja. Kyselyosuuden perustulokset on julkaistu tilastoraporttina ja indikaattoreina Sotkanet.fi-palvelussa 31.5.2023.

Tutkimuksen kohdejoukko on Suomen 20 vuotta täyttänyt väestö. Tutkimuksen kyselyosuudessa satunnaisesti valittuja henkilöitä pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jolla kartoitetaan terveyttä, hyvinvointia ja palveluita.

Kyselyosuuden kansallisesti edustavan aineiston otoskoko oli 61 600. Otantamenetelmä oli ositettu satunnaisotanta hyvinvointialueittain. Jokaisen hyvinvointialueen (22 kpl, sis. Helsinki) osalta otoskoko oli 2800 henkilöä /hyvinvointialue: 20-74-vuotiaita 2000 henkilöä /hyvinvointialue ja 75-vuotta täyttäneitä 800 henkilöä /hyvinvointialue. Otantamenetelmällä vastataan sote-arvioinnin tarpeisiin saada tulokset jokaiselta hyvinvointialueelta ikäryhmittäin.

Kyselyosuuden tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2022 ja päättyi maaliskuussa 2023. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella tai verkossa neljällä kielellä: suomi, ruotsi, venäjä ja englanti. Tiedonkeruun aikana tutkittavia lähestyttiin 1-4 kertaa postitse sen mukaan, monennellako kerralla heidät todennetusti tavoitettiin. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Kyselyosuuden vastausaktiivisuus oli 46 prosenttia ja lopullisessa aineistossa on 28 154 henkilöä.

Aineistoon on laskettu painokertoimet, joita käyttämällä tulokset saadaan vastaamaan perusjoukkoa (20 vuotta täyttänyt Suomen väestö tai tietyn alueen 20 vuotta täyttänyt väestö). Painokertoimet on tuotettu Inverse Probability Weighting -menetelmällä ja laskentaan käytetty seuraavia koko otokselle saatavissa olevia tietoja: ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutusaste, asuinalue sekä kieli. Terveystarkastusotokseen kuuluvat vastasivat muita aktiivisemmin kyselyosuuteen ja tämä on myös huomioitu painokertoimien laskennassa.

Lähde

Ennakkotieto: Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022, 17.5.2023. THL