Tietokantaraportit

Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista.

  • Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista.
  • Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun.

Tietokantaraportit on listattu aiheittain. Valtaosa raporteista on tiivisteitä. Myös muiden rekisteriaineistojen sähköistä raportointia tiivisteinä ja kuutioina kehitetään.

Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tällä sivulla

Linkit avautuvat THL:n verkkosivujen ulkopuolelle sähköisen raportoinnin järjestelmään. 

COVID-19-tapaukset ja rokotukset

Tiiviste

Tiiviste on suunnattu erityisesti tiedontoimittajille tietojen tarkastamista varten.

Kuutiot

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa

Erikoissairaanhoidon palvelut

Tietoja kootusti tiivisteissä ja monipuolisemmat omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet

Kuutiot

Kuukausittain päivittyvät kuutiot

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Tiivisteet

Kuutiot

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta

Kuutio

Kouluterveyskysely

Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Kuutiot

Lastensuojelun käsittelyajat

Kuutio

Mikrobilääkeresistenssi

Tiivisteet

Kuutio

Perusterveydenhuollon palvelut

Lisätietoa perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja kotihoidon tietokantaraporteista löydät Avohilmo-raporttien ja Avohilmo-tilastojen sivuilta.
Avohilmo-raportit

Avohilmo-tilastojen kotisivut

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon suun terveydenhuollossa

Tietokantaraporteista saat tietoa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Lisätietoa raporteista perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn sivuilla

Perusterveydenhuollon avohoito

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon 14 vuorokauden kuluessa

Tiivisteet

Kuutio

Perusterveydenhuollon lääkärin jatkohoito seitsemän vuorokauden kuluessa

Tiiviste 

Kuutio 

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon kolmen kuukauden kuluessa

Tiiviste

Kuutio

Perusterveydenhuollon suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietojen kattavuus

Hoitoonpääsyn enimmäisajan toteutuminen suun terveydenhuollossa

Tiivisteet

Kuutio

Hammaslääkärin jatkohoitoon pääsyn toteutuminen

Tiivisteet

Kuutiot

Erikoishammaslääkärin hoitoonpääsyn toteutuminen kolmen kuukauden kuluessa

Tiiviste 

Kuutio

Hoitoonpääsytietojen laaturaportit

Raportit hoitoonpääsytietojen laadusta ja kattavuudesta. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Perusterveydenhuollon avohoito ja käynnit

Avohilmon perusraporteilta saat tietoa perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä, asiakkaista, toimenpiteistä ja akuuteista hengitystieinfektioista. Pikaraportit päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit -tilaston kotisivu
Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Pikaraportit

Käynnit

Raporteilla tietoja voi tarkastella koko maan lisäksi hyvinvointialueittain ja osassa myös kunnittain. Osassa kuutio- ja tiivisteraporteista tiedot ovat tarkasteltavissa palvelusektoreittain. Palvelusektori-valinnalla tietoja voi tarkastella erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta tai työterveyshuollosta.

Tiivisteet

Kuutiot

Perusterveydenhuollon avohoidon diagnoosit, käyntisyyt ja toimenpiteet

Raporteilla tietoja voi tarkastella koko maan lisäksi hyvinvointialueittain ja osassa myös kunnittain. Tietoja ikäryhmittäin ja sukupuolittain voi tarkastella hyvinvointialuetasoisesti. Kuutio- ja tiivisteraporteissa tiedot ovat tarkasteltavissa palvelusektoreittain. Palvelusektori-valinnalla tietoja voi tarkastella erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta tai työterveyshuollosta.

Tiivisteet

Kuutiot

Työterveyshuollon käyntisyyt ja toimenpiteet

Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet (kuukausittain päivittyvät)

Kuutiot (kuukausittain päivittyvät)

Terveydenhuollon avohoidon jatkohoito

Jatkohoitoluokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon jatkohoidon järjestämistä. Tietoja raporteilla voi tarkastella palveluntuottajittain tai alueittain, vuosittain, palvelumuodoittain, yhteystavoittain, ammateittain, sukupuolittain ja palvelusektoreittain. Palvelusektoreittain tarkastelu tarkoittaa sitä, että tiedot ovat saatavissa erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta ja työterveyshuollosta.

Tiivisteet

Kuutiot

Neuvola-asetuksen tiedot

THL  julkaisee neuvola-asetuksen toimeenpanon toteutumisen tiedot sähköisinä raportteina, tiivisteinä.

Tiivisteraportti 1

Tiivisteraportti 2

Tiivisteraportti 3

Tiivisteraportti 4

Tiivisteraportti 5

Tiivisteraportti 6 a ja b

Tiivisteraportti 7

Tiivisteraportti 8

Kotihoito

Kotihoidon käyntitietojen tiivisteet ja kuutiot päivittyvät kuukausittain ja asiakastietojen tiivisteet ja kuutiot kerran vuodessa. 

Kuutiot

Tiivisteet

Rokotukset

Kuutiot

Sairaalainfektiot

Tiivisteet

Sairaaloiden tuottavuus (Benchmarking)

Tietoja kootusti tiivisteissä ja monipuolisemmat omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Tietoja kootusti tiivisteissä ja monipuolisemmat omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet

Kuutiot

Lääkehoito ja raskaus

Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Kuutiot

Raskaudenkeskeytykset

Tietoja kootusti tiivisteissä ja monipuolisemmat omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet

Kuutiot

Steriloinnit

Tietoja kootusti tiivisteissä ja monipuolisemmat omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Tiivisteet

Kuutiot

Hedelmöityshoidot

Tietoja omat valinnat mahdollistavissa kuutioissa. Tietokantaraporttien käyttöohjeet

Kuutio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous

Kuutio

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan terveydenedistämisaktiivisuus (TEAviisari)

TEAviisari
Palvelun etusivulta oikopolut eri toimialojen tuloksiin.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö

Kuutio

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Tiiviste 

Kuutio

Tartuntatautirekisteri

Turvakotipalvelut