Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022

Työikäisten elämänlaatu on heikentynyt ja psyykkinen kuormittuneisuus lisääntynyt – samaan aikaan lääkärille pääsy koettiin yhä vaikeammaksi

Vuonna 2022 lähes joka neljäs lääkärin vastaanottopalveluja tarvinneista koki, ettei saanut riittävästi lääkäripalveluja tarpeeseensa nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäripalvelut riittämättömäksi kokevia oli Suomessa yli 800 000 henkilöä. Osuus lisääntyi selvästi neljän viime vuoden aikana: miehillä 14 prosentista 23 prosenttiin ja naisilla 17 prosentista 27 prosenttiin.

Hyvinvointialueiden välillä oli eroja lääkäri- ja hoitajapalveluiden saannissa. Hankalin tilanne oli Pohjois-Karjalassa, Keski-Uudellamaalla ja Kainuussa, joissa yli 30 prosenttia palveluja tarvinneista koki saavansa liian vähän lääkäripalveluita tarpeeseensa nähden. Lääkäri- ja hoitajapalveluiden tyydyttymätön tarve kasvoi lähes kaikilla hyvinvointialueilla vuoteen 2020 verrattuna. Eniten tilanne heikentyi Keski-Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Lataa koko tilastoraportti

Pylväskuvassa lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus hyvinvointialueittain vuonna 2022.
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus (%) palveluja tarvinneista 20 vuotta täyttäneistä hyvinvointialueittain vuonna 2022.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys -tilasto kuvaa Suomessa asuvien aikuisten hyvinvointia, terveyttä ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia sekä näissä tapahtuneita muutoksia. Tilasto tuotetaan otokseen perustuvan Terve Suomi -tutkimuksen aineistosta. Tutkimus on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2022 ja siinä yhdistyvät aiemmat kyselytutkimus FinSote ja terveystarkastustutkimus FinTerveys.

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuden tiedot kerätään kyselylomakkeilla, joihin voi vastata postikyselynä tai verkossa. Kyselyyn vastaajat ovat 20 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Yläikärajaa ei ole. Kysely lähetettiin vuonna 2022 satunnaisotannalla valikoituneille 61 600 henkilöille (yhteensä 2800 / hyvinvointialue) väestötietojärjestelmän tietojen avulla.

Terve Suomi 2022 -tutkimuksen kyselyosuuden tulokset ovat vertailukelpoisia aiempien FinSote 2018 ja 2020 -tutkimusten tulosten kanssa suurelta osin, sillä tiedonkeruumenetelmä ja useat tutkimuskysymykset ovat pysyneet tutkimuksissa lähes samoina.

Lähde

Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022
Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa – Undersökningen Hälsosamma Finland 2022
The adult population’s well-being and health – Healthy Finland Survey 2022

Tilastoraportti 31/2023, 31.5.2023.
Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys. THL.

Lisätietoja

Suvi Parikka
puh. 029 524 7959

Timo Koskela
puh. 029 524 6845

Sähköposti: [email protected]