Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023

Opiskeluhuollon psykologi- ja lääkäriresursseissa edelleen
heikkenemistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluympäristössä on merkittävä oppimista edistävä toimintakulttuurinen tekijä. Koulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävässä työssä on saavutettu joitakin edistysaskeleita, mutta koulujen välillä oli edelleen eroja. Vaikka jonkin verran myönteistä kehitystä oli tapahtunut lukuvuoden 2020–2021 korona-aikaan verrattaessa, on vielä paljon parannettavaa verrattuna sitä edeltävään aikaan.

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstöresursseissa oli suurta vaihtelua koulujen välillä. Psykologi- ja lääkäriresurssit olivat heikentyneet, mutta kuraattori- ja terveydenhoitajaresurssit olivat kasvaneet (kuvio) lukuvuonna 2022–2023. Psykologipalvelut puuttuivat kokonaan tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa 24 prosentissa kouluista. Lääkäripalvelut puuttuivat kokonaan tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa 20 prosentissa kouluista.

Opiskeluhuoltoryhmien kokoontumistiheys oli ennallaan, mutta niiden toiminnan järjestämisessä oli yhä kehitettävää. Hieman alle puolet kouluista käsitteli edelleen lainvastaisesti yksittäisten oppilaiden asioita opiskeluhuoltoryhmässä. Tilanne on kuitenkin hieman parantunut edellisestä tiedonkeruusta.

Oppilaat ja huoltajat osallistuivat lukuvuonna 2022–2023 koulun toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin hieman aiempaa useammin. Myös liikunnallisuutta koulupäivään lisäävät toimenpiteet olivat kouluissa osittain yleistyneet edellisestä tiedonkeruusta. Koululaisten fyysistä toimintakykyä arvioivien Move!-tulosten käsittelyssä ja hyödyntämisessä oli eroja koulujen välillä.

Kouluruokailun järjestämisessä on runsaasti kehitettävää. Myös kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastaminen oli vähentynyt.

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään kaikkiin Manner-Suomen peruskouluihin. Vuonna 2023 tiedot toimitti 93 prosenttia (n=1930) kouluista. Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa. Palvelussa esitetään myös koulukohtaiset tiedot, mikäli koulu on antanut luvan tietojensa julkaisemiseen.

Lataa koko tilastoraportti

Koulujen opiskeluhuoltopalvelut vuosina 2018-2023. Psykologi- ja lääkäriresurssit olivat heikentyneet, mutta kuraattori- ja terveydenhoitajaresurssit olivat kasvaneet.
Kouluissa käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut vuosina 2018–2023, koulujen prosenttiosuudet.

Taulukot 

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa -aineisto kuvaa hyvinvointia, terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävää toimintaa peruskouluissa. Tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä koulujen arjessa ja opiskeluhuollon toiminnan johtamisessa. Tiedonkeruiden tuloksia on hyödynnetty valtakunnallisesti mm. elokuussa 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) valmistelussa ja toimeenpanon seurannassa. Osaa tiedoista käytetään myös kuntien valtionosuuksien perusteena olevan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan (hyte-kerroin) tietopohjassa. Tilastossa esitetään seurantatiedot vuodesta 2009 lähtien.

Tilasto julkaistaan joka toinen vuosi parittomina vuosina. 

Lähde

Hyvinvoinnin ja terveyden terveyden edistäminen peruskouluissa  – TEA 2023
Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna – TEA 2023
Health Promotion in Comprehensive Schools –TEA 2023

Tilastoraportti 21/2024, 14.5.2024.

Lisätietoja

Kirsi Wiss
puh. 029 524 7705
sähköposti: [email protected]

LAATUSELOSTE

PALAUTETTA TILASTOSTA

MUUALLA VERKOSSA

Sotkanet.fi
Laaja tilasto- ja indikaattoripankki alueiden hyvinvoinnin seurantaan

Kouluterveyskysely
Seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Terveytemme.fi
Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin