Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2021

Koulujen tuki oppilaiden liikunnalle ja kouluruokailusuositusten noudattaminen vähenivät koronavuosina, kertoo tiedonkeruu peruskouluista.

Koulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävässä toiminnassa on suuria eroja koulujen välillä. Myönteinen hyvinvointia ja terveyttä vahvistava kehitys on myös osittain pysähtynyt.

Oppilaat ja huoltajat osallistuivat koulun toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin entistä harvemmin. Myös liikuntaa koulupäivään lisäävät toimenpiteet olivat kouluissa aiempaa harvinaisempia (kuvio). Yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja toimintaohjeiden yleisyydessä oli eroja koulujen välillä.

Oppilashuoltoryhmät kokoontuivat hieman aiempaa useammin. Niiden toiminnan järjestämisessä on kuitenkin edelleen kehitettävää, jotta ryhmän olisi mahdollista huolehtia kaikista sille asetetuista lakisääteisistä yhteisöllisistä tehtävistä. Lainvastainen yksittäisten oppilaiden asioiden käsitteleminen oppilashuoltoryhmässä oli selvästi yleisempää kuin aiemmin.

Oppilashuoltopalvelujen terveydenhoitaja-, kuraattori- ja psykologivoimavarat ovat kasvaneet, mutta työpanoksissa oli suuria eroja koulujen välillä.

Monet muutokset edelliseen lukuvuoden 2018–2019 tilanteeseen verrattuna voivat liittyä lukuvuoden 2020–2021 korona-aikaan ja koulujen varautumistoimenpiteisiin. Esimerkiksi yhä useamman yksittäisen oppilaan hyvinvointiin on korona-aikana todennäköisesti tarvittu monialaista työskentelyä, joka on osaltaan voinut johtaa asioiden käsittelyyn laittomasti oppilashuoltoryhmässä (Helakorpi & Kivimäki, 2021. Lue lisää tilastoraportista Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021.)

Liikkumisen edistämiseen tähtääviä toimia, kuten pitkiä liikuntavälitunteja, on voinut vähentää pyrkimys pitää opetusryhmät erillään.

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään kaikkiin Manner-Suomen peruskouluihin. Vuonna 2021 tiedot toimitti 86 prosenttia kouluista. 
Kuntakohtaiset tiedot TEAviisari-verkkopalvelussa.

Palvelussa julkaistaan tietoja myös koulukohtaisesti, mikäli koulut ovat antaneet tähän luvan.

Lataa koko tilastoraportti

Graafi koulupäivän liikuntaa lisäävistä toimenpiteistä.
Koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet vuosina 2012–2021, koulujen prosenttiosuudet.

Taulukot 

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa -aineisto kuvaa hyvinvointia, terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävää toimintaa peruskouluissa. Tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä koulujen arjessa ja opiskeluhuollon toiminnan johtamisessa. Tiedonkeruiden tuloksia on hyödynnetty valtakunnallisesti mm. elokuussa 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) valmistelussa ja toimeenpanon seurannassa. Osaa tiedoista käytetään myös kuntien valtionosuuksien perusteena olevan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan (hyte-kerroin) tietopohjassa. Tilastossa esitetään seurantatiedot vuodesta 2009 lähtien.

Tilasto julkaistaan joka toinen vuosi parittomina vuosina. 

Lähde

Hyvinvoinnin ja terveyden terveyden edistäminen peruskouluissa  – TEA 2021
Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna – TEA 2021
Health Promotion in Comprehensive Schools –TEA 2021

Tilastoraportti 16/2022, 10.5.2022.

Lisätietoja

Kirsi Wiss
puh. 029 524 7705
sähköposti: [email protected]

LAATUSELOSTE

PALAUTETTA TILASTOSTA

MUUALLA VERKOSSA

Sotkanet.fi
Laaja tilasto- ja indikaattoripankki alueiden hyvinvoinnin seurantaan

Kouluterveyskysely
Seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Terveytemme.fi
Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin