Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna – TEA 2021

Under coronaepidemin minskade skolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet och måltidsrekommendationerna iakttogs i lägre grad än tidigare, framgår av den datainsamlingen för grundskolorna.

Det finns stora skillnader mellan skolorna när det gäller att främja skolornas välfärd, hälsa och gemensamma verksamhetskultur. Den positiva utvecklingen som stärker välbefinnande och hälsa har också delvis stannat upp.

Eleverna och vårdnadshavarna deltog alltmer sällan i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av skolans verksamhet. Även åtgärder som ökar motion under skoldagen var färre än tidigare i skolorna (figur). Det fanns skillnader mellan skolorna i hur vanligt det var med gemensamt överenskommen praxis och verksamhetsmodeller.

Elevvårdsgrupperna träffades lite oftare än tidigare. Det finns dock fortfarande behov av att utveckla organiseringen av deras verksamhet för att gruppen ska kunna sköta alla lagstadgade gemenskapsuppgifter som den har ålagts. Lagstridig behandling av enskilda elevers ärenden i elevvårdsgruppen var klart vanligare än tidigare.

Elevvårdstjänsternas hälsovård, kurators- och psykologresurser har ökat, men det fanns stora skillnader i arbetsinsatserna mellan skolorna.

Många av förändringarna jämfört med den tidigare situationen läsåret 2018–2019 kan vara relaterade till coronatiden läsåret 2020–2021 och skolornas beredskapsåtgärder. Till exempel har det under coronatiden sannolikt behövts sektorsövergripande arbete för allt fler enskilda elevers välfärd, vilket har kunnat leda till att ärenden behandlas lagstridigt i elevvårdsgruppen (Helakorpi & Kivimäki, 2021.
Läs mer i statistikrapporten Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2021

Åtgärder som syftar till att främja fysisk aktivitet, såsom långa motionsraster, har kunnat minska strävan efter att hålla undervisningsgrupperna åtskilda.

Uppgifterna baserar sig på en datainsamling som genomförs vartannat år och som skickas till alla grundskolor på finländska fastlandet. År 2021 lämnade 86 procent av skolorna in uppgifterna.
Kommunspecifika uppgifter finns i webbtjänsten TEAviisari

I tjänsten publiceras också skolspecifika uppgifter, om skolorna har gett tillstånd till detta.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Statistik om åtgärderbsom ökar motionen under skoldagen.
Åtgärder som ökar motionen under skoldagen 2012-2021, skolornas procentandelar.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Materialet Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna beskriver främjande av verksamhet av välbefinnande, hälsa och gemensam verksamhetskultur i grundskolorna. Resultaten stöds utnyttjande av omfattande information om välbefinnande på skolornas vardag och på att leda verksamhet i elevvården. Resultatet från insamlingar har utnyttjat på nationella nivå bl.a. beredning och uppföljning genomförandet av lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) som trädde i kraft augusti 2014. Del av uppgifterna används också i uppgiftsunderlaget för tilläggsdelen som gäller främjande av välfärd och hälsa (hälso- och välfärdskoefficienten) och som utgör grund för kommunernas statsandelar. Statistiken innehåller uppföljningsdata sedan 2009.

Statistiken publiceras vartannat år i udda år.

Källa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2021.
Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna – TEA 2021.
Health Promotion in Comprehensive Schools – TEA 2021.

Statistikrapport 16/2022, 10.5.2022.

Ytterligare information

Kirsi Wiss
tfn 029 524 7705
e-post: [email protected]

KVALITETSBESKRIVNING

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sotkanet.fi
Statistik- och indikatorbank för övervakning av regionernas välfärd

Enkäten Hälsa i skola 
Uppföljningsinformation om ungas välfärd

Terveytemme.fi (på finska)