Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2022

Opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistetään lukioissa vaihtelevasti.

Lukioiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävässä toiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä, vaikka tiedonkeruu nosti esiin myös huolenaiheita.

Hyvinvoinnin edistämisen eri teemojen yhteiset kirjatut käytännöt ja toimintamallit olivat yleistyneet kahden vuoden takaisesta. Myös opiskelijoiden osallistuminen lukion toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin oli hieman yleistynyt. Lukioiden välillä oli kuitenkin vaihtelua. Liikuntaa opiskelupäivään lisäävät toimenpiteet olivat lukioissa aiempaa harvinaisempia.

Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuivat hieman aiempaa useammin. Niiden toiminnan järjestämisessä on kuitenkin edelleen kehitettävää, jotta ne voisivat huomioida kaikki niille säädetyt tehtävät. Kolmannes lukioista käsittelee myöskin edelleen lainvastaisesti yksittäisten opiskelijoiden asioita opiskeluhuoltoryhmässä.

Opiskeluhuoltopalvelujen psykologi- ja kuraattoriresurssit olivat kasvaneet, mutta psykologipalvelut puuttuivat kokonaan tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa 12 prosentissa lukioista. Lääkäripalvelut puuttuivat kokonaan tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa lähes joka viidennessä (18 %) lukiossa lukuvuonna 2021–2022. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstöresursseissa oli suurta vaihtelua lukioiden välillä.

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään kaikkiin Manner-Suomen lukioihin. Vuonna 2022 tiedot toimitti 92 prosenttia lukioista. 
Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa

Palvelussa esitetään myös lukiokohtaiset tiedot, mikäli lukiot ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen.

TEAviisarissa julkaistut tiedot tukevat oppilaitoksissa toteutettavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön suunnittelua ja kehittämistä. Ne myös mahdollistavat tehdyn työn seurannan ja arvioinnin tarjoamalla samalla vertailutietoa muista lukioista ja kunnista.

Lataa koko tilastoraportti

Tiivistelmä sivun sisällöstä.
Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa vuosina 2020 ja 2022, lukioiden prosenttiosuudet.

Taulukot ja kuvat 

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -aineisto kuvaa hyvinvointia, terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävää toimintaa lukioissa. Kerätyt tiedot tarjoavat tietopohjaa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä antavat vertailukelpoista tietoa lukiosta suhteessa muihin lukioihin. Kansallisella tasolla tiedonkeruu palvelee sekä opetussuunnitelman perusteiden että opiskeluhuollon toteutumisen arviointia ja kehittämistä. Tiedonkeruulla myös selvitetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) toimeenpanon tilannetta.

Tilastossa esitetään seurantatiedot vuodesta 2012 lähtien. Tilasto julkaistaan joka toinen vuosi parillisina vuosina. 

Lähde

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2022
Främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna – TEA 2022
Health Promotion in Upper Secondary Schools – TEA 2022

Tilastoraportti 19/2023, 9.5.2023.

Lisätietoja

Kirsi Wiss
puh. 029 524 7705
sähköposti: [email protected]

LAATUSELOSTE

PALAUTETTA TILASTOSTA

MUUALLA VERKOSSA

Sotkanet.fi
Laaja tilasto- ja indikaattoripankki alueiden hyvinvoinnin seurantaan

Kouluterveyskysely
Seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Terveytemme.fi
Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin