Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2022

Koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen maksut kasvussa suurissa kaupungeissa.

Lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudessa koulujen liikuntasaleissa on tapahtunut muutoksia. Yli 50 000 asukkaan kunnissa maksuttomuus on vähentynyt, mutta 20 000–49 999 asukkaan sekä 5000–9999 asukkaan kunnissa maksuttomuus on lisääntynyt. Yli 50 000 asukkaan kunnissa suunta on maksuttomuudesta ja muodollisesta vuoromaksusta kohti osittain tuettua maksua, mikä käytännössä tarkoittaa yhä suurempia tilakustannuksia seuroille ja sen myötä perheille. Kun vuonna 2018 yli 50 000 asukkaan kunnista 86 prosentilla oli maksuton tai muodollinen vuoromaksu koulujen liikuntasaleista, vuonna 2022 oli vastaava tilanne 77 prosentilla yli 50 000 asukkaan kunnista.

Kunnan strateginen sitoutuminen liikuntaan on vahvistunut. Yhä useamman kunnan (72 %) hyvinvointikertomuksessa on kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. Vaikka kansallisia suosituksia ja ohjelmia käsitellään edelleen melko harvoin kuntien johdossa, on tässä nähtävissä positiivista kehitystä. Kansallista lasten ja nuorten liikkumissuositusta oli käsitelty 17 prosentissa kuntien luottamushenkilöhallinnoista ja kolmanneksessa johtoryhmistä. 

Lähes kaikki kunnat (95 %) ilmoittivat seuraavansa lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä Move!-mittausten tulosten perusteella. Tästä huolimatta ainoastaan 62 prosenttia kunnista oli esitellyt näitä tuloksia luottamushenkilöhallinnolle.

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin liikunnasta vastaaville viranhaltijoille. Vuonna 2022 tiedot toimitti 99 prosenttia kunnista. Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa.

Lataa koko tilastoraportti

Koulujen liikuntasalien maksuttomuus kunnissa, lasten ja nuorten harjoitusvuorot
Koulun liikuntasalien lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuus.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Lähde

Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2022
Främjande av motion i kommunerna – TEA 2022
Promotion of Sports and Physical Activity in Municipalities – TEA 2022

Tilastoraportti 39/2022, 31.10.2022.

Tilastokuvaus

Liikunnan edistäminen kunnissa - aineisto sisältää tietoja kuntien toiminnasta kuntalaisten liikunnan edistämiseksi ja liikunnan edellytysten luomiseksi. Tiedot liittyvät kuntien toimintaan laajojen väestöryhmien liikunnan edistämiseksi. Tietojen käytetään mm. liikuntalain (390/2015) ja valtakunnallisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 2020 linjausten (STM 2013) seurannassa sekä Valtion liikuntaneuvoston toteuttamassa arviointityössä. Osaa tiedoista käytetään myös kuntien valtionosuuksien perusteena olevan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan (hyte-kerroin) tietopohjassa. Tilastossa esitetään seurantatiedot vuodesta 2010 lähtien.

Tilasto julkaistaan joka toinen vuosi parillisina vuosina. 

Lisätietoja

Timo Ståhl
puh. 029 524 7128
sähköposti: [email protected]

LAATUSELOSTE

PALAUTETTA TILASTOSTA

MUUALLA VERKOSSA

Sotkanet.fi
Laaja tilasto- ja indikaattoripankki alueiden hyvinvoinnin seurantaan

Kouluterveyskysely
Seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Terveytemme.fi
Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin