Lähisuhdeväkivalta 2021

Suurin osa lähisuhdeväkivallan uhreista on edelleen naisia tai tyttöjä, seksuaaliväkivallan uhreilla usein myös aiempia väkivaltakokemuksia.

Vuonna 2021 viranomaisille raportoidun lähisuhdeväkivallan määrä laski hieman vuoteen 2020 verrattuna. Tietoon tulleen lähisuhdeväkivallan täysi-ikäisten naisuhrien määrä väheni 3,3 prosenttia edellisvuodesta ja miesuhrien 5,2 prosenttia. Kuitenkin alaikäisiin kohdistuva väkivalta lisääntyi melkein 7 prosenttia.

Vuonna 2021 tietoon tuli yhteensä kymmenen entiseen tai nykyiseen avio- tai avopuolisoon kohdistunutta tappoa, murhaa tai surmaa. Teoista yhdeksän (90 %) kohdistui naisiin ja yksi (10 %) miehiin. Naisiin kohdistuviin parisuhdetappoihin liittyvässä tutkimuksessa todettiin päihtyneiden uhrien ja tekijöiden osuuksien vähentyneen merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan naisiin kohdistuvat surmat linkittyivät entistä vahvemmin erotilanteisiin.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvien palveluiden asiakasmäärät laskivat koronaepidemian aikana, esimerkiksi MARAK-työryhmien ja turvakotien asiakasmäärät olivat aiempaa matalammat. Seksuaalirikosten uhreille tarkoitettujen SERI-tukikeskusten asiakasmäärissä ei näkynyt laskua, mikä osittain selittyy sillä, että SERI-tukikeskusverkostoa rakennettiin koronan aikana. Seri-tukikeskuksen asiakkailla on monia haavoittuvuustekijöitä; yli puolella on aiempia väkivallan kokemuksia.

Tämä tilastoraportti kokoaa yhteen vuotta 2021 koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa lähisuhdeväkivallasta Suomessa. Kunniaan liittyvän väkivallan saatavilla olevia tilastoja julkaistaan tässä raportissa ensimmäistä kertaa. Edellinen vuoden 2019 lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilastotietoa koonnut raportti julkaistiin 2021 ja raportointi toistetaan jatkossa kahden vuoden välein.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrit iän ja sukupuolen mukaan, vuosina 2009–2021.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Lähde

Lähisuhdeväkivalta 2021
Våld i nära relationer 2021
Intimate partner violence 2021

Tilastoraportti 43/2023, 29.6.2023
Lähisuhdeväkivalta. THL.

Lisätietoja

Elisa Niklander
puh. 029 524 7097
[email protected]

Laatuseloste

Palautetta tilastosta

Muualla palvelussa