Hyvinvointi- ja terveyserojen indikaattorit

Keskeisten indikaattoreiden avulla tietoa hyvinvointi- ja terveyserojen ilmenemisestä  

Indikaattoreiden osoittama tieto auttaa löytämään kohderyhmiä ja painopistealueita sekä kohdentamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä oikealla tavalla.

THL:n suositus indikaattoreiksi työikäisten terveyden sosioekonomisten erojen seurantaan alueilla (Sotkanet)

 • 30-vuotiaan elinajanodote koulutusryhmittäin
 • Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavanikäistä, tuloryhmittäin
 • Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 vuotta täyttäneeet (itse ilmoitettu), koulutusryhmittäin
 • Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m2) (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävien osuus (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Terveysliikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvat/ Terveysliikuntasuosituksen mukaan riittämättömästi liikkuvat (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmittäin
 • Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 vuotta täyttäneet, koulutusryhmän mukaan
 • Päivystyksellisesti alkaneet vältettävissä olevat sairaalahoitojaksot, tuloryhmien mukainen eriarvoisuusindeksi (RII)
 • Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus,(%), 20-74 -vuotiaat, koulutusryhmittäin
 • Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi (%), 20–64- vuotiaat, koulutusryhmittäin

Katso indikaattorit Sotkanetissä

Muita suositeltavia indikaattoreita (Sotkanet)

 • Kokee terveydentilansa keskitasoiseksi tai huonoksi (%), 8-9lk, lukio, ammattikoulu 
 • Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus (%), 8-9lk, lukio, ammattikoulu 
 • Tupakoi päivittäin (%) , 8-9lk, lukio, ammattikoulu
 • Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa (%), 8-9lk, lukio, ammattikoulu
 • Lasten pienituloisuusaste
 • Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
 • Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
 • THL:n  sairastavuusindeksi, ikävakioitu (tarkista Kansallisen terveysindeksin tuotanto THL:n sivulta) 
 • Vaikeasti työllistyvät, % 15-64 -vuotiaista
 • Asunnottomat yksinäiset/ 1000 asukasta
 • Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä/ 1000 asukasta
 • Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
 • Gini-kerroin - käytettävissä olevat tulot (%)
 • Yksin asuvat 75 -vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 
 • Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle (Sotkanet ind. 5144)

Siirry Sotkanettiin

TEAviisari

 • Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat toimenpiteet kirjattu kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan, pistemäärä (Sotkanet ind. 3141)
 • Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat toimenpiteet kirjattu kunnan hyvinvointikertomukseen, pistemäärä (lisätty 1.11.2019)

Katso indikaattorit TEAviisarista 

Maamu-tutkimus (mikäli kunta on osallistunut Maamu -tutkimukseen)

 • Vakavia masennus- ja ahdistusoireita kokevat (%)
 • Suomen- tai ruotsinkielen ymmärtäminen heikkoa tai ei lainkaan (%)

Lisätietoja Maamu-tutkimuksesta (Tutkimus ja kehittäminen)

Pohjoismainen suositus  terveyden eriarvoisuuden seurannassa käytettävistä indikaattoreista

 • Elinajanodote 30 vuoden iässä, koulutustason mukaan 
 • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat 25-59 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä koulutustason mukaan 
 • Koettu terveys 25-59 vuoden iässä, % vastaavanikäisestä väestöstä koulutustason mukaan 
 • Tupakointi 25-64 –vuotiailla, % vastaavanikäisestä väestöstä koulutustason mukaan 
 • Päivittäinen kasvisten käyttö 64 –vuotiailla, % vastaavanikäisestä väestöstä koulutustason mukaan
 • Fyysinen aktiivisuus 15 vuoden iässä, % vastaavanikäisestä väestöstä (
 • Gini-kerroin - käytettävissä olevat tulot 

Lähteet

Jokela S ym. Terveyden eriarvoisuus Suomessa - Ehdotus seurantajärjestelmän kehittämiseen. THL:n raportteja 5/2021.

Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen hanke ESTER 2011-2013. Loppu- ja arviointiraportti.

Grøholt E. ym. Indicators for health inequality in the Nordic countries (Nordic Welfare Centre).