Turvallisuuden edistäminen

Turvallisuuden edistäminen tarkoittaa verkkosivuillamme monia arjen turvallisuuteen liittyviä näkökulmia, kuten osallisuuden edistämistä ja väkivallan ehkäisyä. Tämä sivusto käsittelee tarkemmin etenkin tapaturmien ehkäisyä ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä. 

Turvallisuuden edistäminen on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä  

Turvallisuuden edistäminen on laajaa, moniulotteista ja monialaista poikkisektoraalisesti tehtävää työtä. Se on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä paikallisesti ja alueellisesti. 

Turvallisuuden edistäminen on kaikkien toimijoiden ja hallinnonalojen yhteinen asia kunnassa ja hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueen toimijoiden onkin edistettävä turvallisuutta yhdessä kuntien ja muiden yhteistyöalueella toimivien tahojen kanssa. 

Käytännössä turvallisuustyötä tekevät lukuisat asiantuntija- ja viranomaistahot, kuten 

 • valtion ja kuntien viranomaiset
 • eri alojen ammattilaiset 
 • järjestöt.

Kun turvallisuus paranee, ihmisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen terveys, hyvinvointi sekä elämänlaatu vahvistuvat. Kaikilla kansalaisilla tulee olla turvallinen ympäristö riippumatta siitä, mikä heidän sosioekonominen taustansa on. 

Kunta ja hyvinvointialue turvallisuuden edistäjänä 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat turvallisuuden edistämisessä keskeisessä roolissa, sillä niiden vastuulla on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat edistää turvallisuutta esimerkiksi 

 • koordinoimalla turvallisuustyötä
 • ehkäisemällä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia
 • ehkäisemällä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa
 • ehkäisemällä syrjäytymistä, päihdehaittoja ja rikollisuutta
 • sosiaalipolitiikalla, joka edistää tasa-arvoa ja ehkäisee köyhyyttä
 • työllisyystoimilla
 • turvallisella asuin- ja elinympäristöllä.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat yhteydessä moniin kuntien hoitamiin tehtäviin, kuten

 • koulutukseen
 • liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin
 • kaavoitukseen
 • liikennejärjestelyihin. 

Turvallisuuden edistämisen tulee sisältyä kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointistrategioihin, turvallisuussuunnitelmiin ja hyvinvointikertomuksiin, jotka arvioivat asetettujen tavoitteiden ja toimien vaikutuksia. Niissä täytyy ilmetä turvallisuusjohtaminen ja tapaturmien sekä väkivallan ehkäisytyö.

Ennakoiva turvallisuustoiminta säästää paljon kunnan ja hyvinvointialueen taloudellisia resursseja. Ennakoivaa toimintaa ovat esimerkiksi vaikutusten ennakkoarviointi ja riskienarviointi. 

Kunnan ja hyvinvointialueen kannattaa ottaa käyttöön näyttöön perustuvia ja vaikuttavia käytäntöjä, jotka edistävät turvallisuutta ja ehkäisevät tapaturmia ja väkivaltaa. Kuntien ja hyvinvointialueiden kannattaa lisäksi integroida hyvinvointikertomukset ja turvallisuussuunnitelmat toistensa kanssa.

Lue tapaturmien ehkäisystä hyvinvointialueilla

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy on kaikkien asia 

Kokonaisvaltaisessa turvallisuuden edistämisessä turvallisuuskulttuuri ulotetaan kuntalaisten ja hyvinvointialueiden kaikkiin kasvu- ja toimintaympäristöihin, myös kotiin ja vapaa-aikaan. 

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy on jokaisen asia ja kuuluu niin yksittäiselle kansalaiselle kuin eri toimialojen ammattilaisille ja päättäjillekin.

Kansalliset tavoitteet

Useat tahot edistävät turvallisuutta kansallisella tasolla. 

Valtioneuvosto on antanut työlle perustan sisäisen turvallisuuden strategian ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden periaatepäätöksen kautta. Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista ja Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelma puolestaan tukevat tapaturmien ja väkivallan ehkäisyssä. 

Sisäisen turvallisuuden strategia 

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia antaa suuntaviivoja sille, kuinka Suomesta saataisiin hallitusohjelman vision mukaisesti maailman turvallisin maa. 

Turvallisuuden luominen ja ylläpitäminen vaativat luottamusyhteiskunnassa tehtävää monialaista yhteistyötä, jossa myös kunnat ja hyvinvointialueet ovat osana. Yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on samalla turvallisuuspäätöksentekoa.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätös 

Kaikkien hallinnonalojen täytyy toimia, jotta periaatepäätöksen tavoitteet saavutetaan. Toimien johdosta esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus kapenee. Toiminnan painopiste myös siirtyy 

 • hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
 • työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn tukemiseen
 • ongelmien ennaltaehkäisyyn. 

Periaatepäätöksen toteutumisesta vastaa Kansanterveyden neuvottelukunta.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden periaatepäätös (VN 2020)

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 

Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman 2021–2030 vision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena. 

Ohjelma sisältää 89 monialaisessa yhteistyössä toteutettavaa kansallista toimenpidettä, jotka ehkäisevät tapaturmia ja onnettomuuksia. 

Ohjelma edistää yleistavoitetta Suomesta maailman turvallisimpana maana, jossa 

 • ihmiset kokevat yhteiskunnan turvalliseksi, yhdenvertaiseksi ja oikeudenmukaiseksi 
 • voidaan kehittää yksilöiden osaamista ja kriisinkestokykyä yhteistyössä
 • voidaan ehkäistä monimuotoisen syrjäytymisen aiheuttamaa turvattomuutta.

Turvallisesti kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista (STM 2020)

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma 

Väkivallasta aiheutuu yksilöille ja yhteiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä taloudellisia kustannuksia. Väkivalta aiheuttaa suoria kustannuksia sekä tuotannon menetyksinä että uhrin kokemien vammojen ja haittojen hoitona. Suuri osa kustannuksista tulee kuntien maksettavaksi. 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma vuosille 2020−2025 antaa keinoja ehkäistä väkivaltaa ja auttaa uhreja. Poikkihallinnollinen suunnitelma sisältää kansalliset tavoitteet ja 93 tutkimusnäyttöön perustuvaa toimenpidettä 0−17-vuotiaisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn.

Asiantuntijoiden yhteystiedot

Muualla palvelussa

Erilaisista näkökulmista on turvallisuuden edistämisen sisältöjä useilla eri ilmiöitä käsittelevillä THL:n verkkosivuilla. Alla on lueteltu näistä keskeisimpiä.

Tapaturmien ehkäisy

Ehkäisevä päihdetyö (Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivusto) 

Sote-palvelujen johtaminen -sivusto

Palvelut kriisitilanteissa (Mielenterveys-sivusto)

Osallisuuden edistäminen

Ympäristöterveys-sivusto

Infektiotaudit ja rokotukset -sivusto