Tilastoja ja indikaattoreita suunnittelun ja arvioinnin tueksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin tarvitaan tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin. Lisäksi tarvitaan tietoa näihin yhteydessä olevista tekijöistä ja palveluista. Tietoa tarvitaan käytännössä useisiin erilaisin tarkoituksiin ja hieman eri muodossa.

Alle on koottu keskeisiä THL:n verkkopalveluja kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin tueksi. 

Tilastoja ja indikaattoreita suunnittelun ja arvioinnin tueksi
Verkkopalvelu Mitä tietoja?  Miten vertaillaan? Esimerkkejä käyttötarkoituksista   Käyttöohjeet Erityispiirre Osoittimien lukumäärä Tietolähteet
Sotkanet Suomen laajin tilasto- ja indikaattoripankki terveydestä ja hyvinvoinnista. Saatavissa myös avoimena datana.
 • Sukupuolittain
 • Kunnittain ja hyvinvointialueittain 
Selvitetään kattavasti eri tietolähteiden avulla kunnan tai hyvinvointialueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja palvelujärjestelmän toimintaa, ja verrataan sitä muihin alueisiin esimerkiksi hyvinvointikertomusta tehdessä. Sotkanetin käyttöohjeet (Sotkanet) THL:n laaja tilasto- ja indikaattoripankki  n. 2500

Kokoaa tietoa useista lähteistä kuten THL:n rekisterit, FinSote-tutkimus, TEAviisarin tiedonkeruut, Kouluterveyskysely, LTH, Tilastokeskus, KELA.

Terveytemme Tilastotietoa väestön terveys ja hyvinvointieroista sekä palveluista alueittain, väestö- ja koulutusryhmittäin. 
 • Sukupuolittain
 • Ikäryhmittäin
 • Koulutusryhmittäin
 • Kunnittain ja hyvinvointialueittain
Selvitetään hyvinvointialueen työikäisten ja iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin tilaa väestöryhmittäin ja verrataan sitä muihin hyvinvointialueisiin.  Terveytemme-ohjeet (Terveytemme.fi) THL:n väestöryhmittäisen indikaattoritiedon verkkopalvelu, huomioi sattuman vaikutuksen pienissä kunnissa indikaattoreiden virhemarginaalien avulla, karttaesitystapa n. 500

Useat THL:n tutkimukset:

 • ATH / FinSote
 • FinTerveys
 • FinLapset
 • UTH
TEAviisari

Tietoa kunnan toiminnasta kuntalaisten terveyden edistämiseksi seitsemältä eri toimialalta.

 • Kunnittain ja hyvinvointialueittain
 • Koulu- ja oppilaitoskohtaisesti

Selvitetään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kokonaistilanne, vahvuudet ja kehittämiskohteet eri toimialoilla.

TEAviisarin ohjeet (TEAviisari)

Tulkittua ja arvotettua vertailutietoa TEAviitekehyksen avulla kiteytettynä. Infografiikkaa, josta klikkaamalla pääsee yksityiskohtaisempaan tietoon.

n. 800

Tiedonkeruut suoraan kunnista ja tilastoista:

 • Kunnan strateginen johto
 • Terveyskeskus
 • Liikunta
 • Koulut ja oppilaitokset
 • Kulttuuri
 • Ikääntyneiden palvelut
Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyn perustulokset. Kuvaus kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
 • Sukupuolittain
 • Ikäryhmittäin
 • Syntyperän mukaan
 • Kunnittain ja hyvinvointialueittain
 • Koulu- ja oppilaitoskohtaisesti
 • Oppilaitokset: kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.
 • Kunnat/hyvinvointialueet: Hyvinvointijohtamisessa, esim. laadittaessa hyvinvointistrategiaa
 • Kansallisesti: Politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.
Vinkkejä tilastokuution käyttöön (Tutkimus ja kehittäminen) Seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä, opiskelusta, osallisuudesta, avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaamisesta.  250 Kouluterveyskysely
FinLapset Seurantatietoa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä lapsiperhepalveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista.
 • Vauvaperheiden vanhemmat 
 • 4-vuotiaiden lasten vanhemmat 
 • 4-vuotiaat lapset 
 • Kunnittain
 • Hyvinvointialueittain
 • Lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille työn tukena.
 • Kunnat/hyvinvointialueet: Hyvinvointijohtamisessa, esim. laadittaessa hyvinvointistrategiaa
 • Kansallisesti: Politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.
Ei ole

Seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Ennen vuotta 2018 tätä tietoa ei ollut Suomessa saatavilla.

200-300
 • vauvaperheiden postikyselytutkimus, jossa molemmille vanhemmille oma kyselylomake
 • kyselylomake 4-vuotiaiden lasten huoltajille ja terveydenhoitajalle 
 • syntyneiden lasten rekisteri (4 kk),
 • hoitoilmoitusrekisterit
 • Kelan lääkekorvaus- ja etuusrekisterit
 • väestörekisteri
 • epämuodostumarekisteri (4v)
 • lastensuojelurekisteri (4v).
Sotekuva

Koottua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilasta, tarpeesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain.

 • Kunnittain
 • Hyvinvointialueittain
Voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon seurannassa ja arvioinnissa sekä tiedolla ohjauksessa ja johtamisessa.

Sotekuvan ohjeet

Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA), jota käytetään THL:n vuosittaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija-arvioiden kirjoittamiseen, sekä palvelujärjestelmän ohjaamiseen ja johtamiseen. 

noin 400 Sotkanet.fi
RAI Seurantatietoa vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuudesta. Ei vertailua Ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta ja hoidon tulosten seuranta. Hoidettava saa osallistua suunnitelmansa laadintaan. Ei ole Standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. 13 RAI-vertailutietojärjestelmä
MoniSuomi Tilastotietoa aikuisten ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten (maahanmuuttaneet) terveys ja hyvinvointieroista sekä palveluista alueittain, väestö- ja koulutusryhmittäin. 
 • Sukupuolittain
 • Ikäryhmittäin
 • Syntyperän mukaan
 • 12 hyvinvointialuetta + neljä kuntaa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku)
 • Muutoksena ajassa (2108 ja 2022)
 • Maahantulosyyn mukaan
 • Koulutusryhmittäin
 • Sote-palvelujen suunnittelun ja arvioinnin tuki sekä suurimpien hyvinvointialueiden työikäisten ja iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
 • Kansallisesti: Politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien kuten kotoutumisen toimeenpanon seuranta ja arviointi
MoniSuomi ohjeet Tulkittua tietoa maahanmuuttaneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista.  155 Luotettavaa tietoa maahanmuuttaneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista kerätään neljän vuoden välein yhteistyössä ministeriöiden, kuntien ja muiden tutkimuslaitosten kanssa